Licytacja L-119-2015

Nazwa Wycena 25 wartości niematerialnych i prawnych
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wyceny maksymalnie 25 wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w projektach B+R dofinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Termin otwarcia (dni) 7
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. W licytacji elektronicznej mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie platformy licytacji elektronicznej pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 2. Wykonawcy, wypełniając odpowiednie pole we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji) przekazują Zamawiającemu swój LOGIN. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przez terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne komputera Wykonawcy: 4.1. Wykonawca winien posiadać komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarkę internetową Internet Explorer 6.0. lub wyższą lub Firefox 2.0 lub wyższą. Szczegółowe wymogi techniczne określone zostały w § 3 Regulaminu korzystania z Platformy na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/rules oraz w /Samouczku/ w pkt 7 na stronie internetowej UZP https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane; 4.2. W interesie Wykonawcy komputer winien być stabilnie podłączony do sieci internetowej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji elektronicznej uprzednio dopuszczeni i zaproszeni do udziału Wykonawcy składają kolejne postąpienia. Składanie postąpień będzie możliwe od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W toku licytacji Wykonawcy oferują rzeczywistą cenę oferty brutto, za realizację całego przedmiotu zamówienia (25 wycen), wyrażoną w złotych oraz w groszach. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 3. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Cenę kolejnego korzystniejszego postąpienia należy wpisać po uprzednim zapoznaniu się z aktualnym najkorzystniejszym postąpieniem cenowym wpisując z rozwagą /cenę przebicia oferty najkorzystniejszej/ tak aby omyłkowo nie wprowadzić niewłaściwej ceny. System jedynie /dopytuje się/ o oferty, które złożone są w kwocie niższej o 50% od ceny oferty najkorzystniejszej. Inne oferty traktowane są jako wiążące i nie ma możliwości dokonywania korekty uprzednio omyłkowo wprowadzonej kwoty ponieważ jest ona przez system traktowana jako ostateczna i wiążąca po /kliknięciu/ przycisku /potwierdź/. 5. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 1000.00 zł brutto. 6. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający automatycznie za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o złożonych przez nich cenach, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Ww. informacje są na bieżąco dostępne po /kliknięciu/ na zakładkę /lista postąpień/. 7. Wykonawca po dokonaniu każdego postąpienia cenowego lub na bieżąco winien dokonywać odświeżania strony celem aktualizacji listy postąpień, tak aby posiadał aktualną listę postąpień z aktualnymi cenami. 8. Aktualny czas w trakcie licytacji elektronicznej wyświetlany na Platformie Licytacji Elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. UWAGA: Cena brutto wynikająca z licytacji elektronicznej zostanie wprowadzona do umowy, i na jej podstawie zostanie wyliczona cena jednostkowa pojedynczej wyceny.
Minimalna różnica postąpień 500
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2015-05-22 12:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
Termin związania ofertą 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data realizacji Zakończenie: 31.12.2017 r.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia umowy, zawarte zostały we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do Instrukcji dla Wykonawców zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania Wykonawców oraz niezbędne wzory druków dla Wykonawców dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego http://www.ncbr.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/
Data publikacji ogłoszenia 2015-04-23 17:01:00
Numer BZP 93966 - 2015
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła