Licytacja L-120-2018

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_KRAL-ZAM

Roboty budowlane

budowa mostu

https://licytacje.uzp.gov.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


www

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


www

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:40:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:41:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 18:43:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


www

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


www

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


www

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wwww

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła