Licytacja L-126-2016

Nazwa Modernizacja pustostanów ZZK-WP/3408/73/16
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy pl. św. Macieja 3/12, ul. Podwale 6/2a, ul. Brodatego 16/8 we Wrocławiu. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) roboty murarsko-tynkarskie, 2) roboty podłogowe, 3) roboty posadzkarskie i okładzinowe, 4) roboty stolarskie, 5) roboty malarskie, 6) wykonanie wentylacji, 7) instalacje sanitarne wraz z wymianą osprzętu, 8) instalacje elektryczne wraz z wymianą osprzętu i zabezpieczeń, 9) wykonanie dokumentacji powykonawczej dla każdego lokalu mieszkalnego w zakresie określonym w § 3 ust. 1 pkt 17).
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy pl. Św. Macieja 3/12, ul. Podwale 6/2a, ul. Brodatego 16/8 we Wrocławiu będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 PLN. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za modernizację gminnych lokali mieszkalnych wskazanych w SEKCJI II niniejszego ogłoszenia - 96 861,29zł. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto
Minimalna różnica postąpień 100
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2016-06-30 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium
Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data realizacji Przedmiot umowy należy wykonać w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 10 % ceny ofertowej.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian zawarto w załączniku nr 8 do ogłoszenia
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania 1. Dokumenty na stronie Zamawiającego - Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: a) Wniosek odopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. b) Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp - wzór. c) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - wzór. d) Doświadczenie Wykonawcy - wzór. e) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - wzór. f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - wzór. g) Opis przedmiotu zamówienia: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 2) Przedmiary, 3) Szkice lokali mieszkalnych h) Umowa - wzór i) Opis sposobu obliczania ceny oferty. 2. Załączniki jakie Wykonawca ma złożyć na wezwanie Zamawiającego po licytacji elektronicznej: a) Formularz oferty - wzór. b) Formularz cenowy - wzór 3. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zakończenia licytacji wypełniony FORMULARZ OFERTY, FORMULARZ CENOWY i KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu i sprawdzeniu FORMULARZA OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM i KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH. 6. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Data publikacji ogłoszenia 2016-06-22 13:03:00
Numer BZP 98689
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła