Licytacja L-139-2013

Nazwa test3
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia test3
Termin otwarcia 2013-04-23 18:42:00
Termin wysłania zaproszeń 2013-04-23 18:41:00
Termin zamknięcia 2013-04-23 19:14:00
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych test3
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej test3
Minimalna różnica postąpień 123
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2013-04-30 18:14:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium
Termin związania ofertą test3
Data realizacji test3
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy test3
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach test3
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania test3
Data publikacji ogłoszenia 2013-04-23 18:41:00
Numer BZP test
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła