Licytacja L-146-2015

Nazwa Usługi ochrony mienia
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Ochroną mienia zamawiającego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.) przez okres 12 miesięcy należy objąć mienie znajdujące się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu – Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu o łącznej powierzchni 50,8772 h, składającym się z czterech kompleksów: Zespół „A”, Zespół „B”, „Pasieka” i Pawilon Sędziowski wraz z mieszczącymi się na tym terenie obiektami budowlanymi i ruchomościami
Termin otwarcia 2015-06-09 10:00:00
Termin zamknięcia 2015-06-09 11:00:00
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na ochronę mienia zamawiającego, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 12 miesięcy wartość 284.397,57 zł brutto 7. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. 9. W toku licytacji zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. 10. zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena
Minimalna różnica postąpień 500
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2015-05-27 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego zamawiającego: 51 1130 1017 0020 1470 8620 0019 z dopiskiem: „Wadium - zamówienie na usługi ochrony mienia”. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, może być w oddzielnej kopercie.
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji 12 miesięcy
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach UMOWA - wzór zawarta w dniu 2015 r. w Wałczu pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu - Ośrodkiem Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, adres: Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99, 78-600 Wałcz, NIP: 701-027-39-50, REGON: 142733356-00028, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: , NIP:, REGON:, KRS, PESEL:, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: - (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa) łącznie zwanymi dalej Stronami, § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi ochrony mienia w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.), obejmujące mienie znajdujące się na terenie Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu o łącznej powierzchni 50,8772 h, składającym się z czterech kompleksów: Zespół A, Zespół B, Pasieka i Pawilon Sędziowski wraz z mieszczącymi się na tym terenie obiektami budowlanymi i ruchomościami, a Zamawiający zobowiązuje się w zamian zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie (przedmiot Umowy). 2. Ochrona mienia, o którym mowa w ust. 1 odbywać będzie się na zasadach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Umowy oraz z uwzględnieniem zasad obowiązujących u Wykonawcy, o ile rozszerzają one zakres i sposób ochrony wskazany wyżej. § 2. CZAS TRWANIA UMOWY Umowa zawarta zostaje od dnia 2015 r. do dnia 2016 r. § 3. WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za należyte wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie zł, płatne miesięczne w kwocie po zł. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu Umowy. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT. Wykonawca może doręczyć Zamawiającemu fakturę VAT po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. 4. Strony wyłączają zastosowanie art. 357(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) do wynagrodzenia Wykonawcy. § 4. UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej na czas wykonywania przedmiotu Umowy w zakresie wypadków mogących wystąpić w związku z jej wykonywaniem, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia, w tym do opłacania wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. § 5. KARY UMOWNE 1. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonej kary umownej. § 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Umowa obejmuje całość uprawnień i zobowiązań Stron. Żadna ze Stron w razie jakiegokolwiek sporu dotyczącego realizacji Umowy albo też interpretacji jej zapisów nie będzie uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek wcześniejsze ustalenia i oświadczenia, podjęte lub wyrażone w formie ustnej albo pisemnej, z wyjątkiem tych, które wyraźnie zawarte są w Umowie. 2. Nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy nie pociąga za sobą nieważności innych jej postanowień, chyba, że nieważnością są dotknięte istotne postanowienia tej Umowy; z treści Umowy wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością nie zostałaby ona zawarta bądź też obowiązujące przepisy prawa przewidują inny skutek takiej nieważności. 3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Strony zobowiązują się do prowadzenia w dobrej wierze negocjacji zmierzających do zastąpienia nieważnych postanowień Umowy, (jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce) przez postanowienia, które będą w pełni ważne i skuteczne, jak również będą w maksymalnym stopniu zbliżone - w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków ekonomicznych oraz intencji Stron zawierających Umowę w obecnej treści - do postanowień dotkniętych nieważnością. 4. Spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 5. Strony w zakresie praw i obowiązków związane są ogłoszenia o zamówieniu i ofertą Wykonawcy. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał i po jednym z nich otrzymuje każda ze Stron. Zamawiający Wykonawca
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2015-05-18 00:12:00
Numer BZP 116056
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła