Licytacja L-160-2014

Nazwa Rewitalizacja boisk: SP 80 w Krakowie
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn: Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. 2) Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego. 3) Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) oraz 60 miesięcy gwarancji na nawierzchnie syntetyczne, licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 4) W przypadku wystąpienia w załącznikach do ogłoszenia nazwy producenta - produkty można zastąpić równoważnymi
Termin otwarcia (dni) 5
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 15
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 480000,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 5000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN.
Minimalna różnica postąpień 5000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2014-05-23 09:34:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium 1) Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8200,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy dwieście 00/100) 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego. Bank Pekao S.A. nr rachunku 69 1240 4432 1111 0010 2302 3230. 5) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 6) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć w pokoju 006 Informacja - Dziennik Podawczy, Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 7)Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 46 upzp
Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Data realizacji Okres w dniach: 60
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 upzp, w wysokości 10% ceny ofertowej
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zamieszczone są na stronie www.zis.krakow.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania 1) PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ: Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie, ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków, Informacja - Dziennik Podawczy (pokój 006) oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania pn. Rewitalizacja boisk przyszkolnych. Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię poliuretanową boiska przy Szkole Podstawowej Nr 80 w Krakowie wraz z elementami towarzyszącymi. Numer sprawy NZ.273.73.2014.RZA. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Szczechowicz - Pierko Dział Umów i Zamówień Publicznych (sprawy proceduralne) - tel. (012) 616-64-40; Paweł Popławski Dział Planowania i Przygotowania Inwestycji (sprawy techniczne) - tel. (012) 616-63-70; Janusz Włodek Dział Realizacji Inwestycji i Remontów - tel. (012) 616-63-54. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, szacunkową wycenę uwzględniającą cenę za projekt i cenę za roboty budowlane.
Data publikacji ogłoszenia 2014-05-15 10:25:00
Numer BZP 104307-2014
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła