Licytacja L-175-2010

Nazwa dostawa artykułów i wyrobów biurowych
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Dostawa artykułów i wyrobów biurowych ( 51 pozycji asortymentu ) o wielkości ok. 25 000 euro zgodnie z opisem zawartym w załączniku. Wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia powinny być: fabrycznie nowe, (nowo wytworzone w całości) oryginalnie zapakowane, dopuszczone do obrotu, oraz posiadać minimum 12. miesięczny okres gwarancji jakości użycia, liczony od daty dostawy.
Termin otwarcia (dni) 5
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 10
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. – nie jest wymagany podpis elektroniczny. 1.2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: komputer klasy PC ( lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1.Licytacja będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Kolejna oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty poprzedniej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 6. W toku licytacji Wykonawca powinien odświeżać stronę poprzez wciśnięcie klawisza F5 klawiatury.
Minimalna różnica postąpień 200
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2010-06-01 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium 1.Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 2000 zł. Powinno ono być wniesione przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane na rachunek Zamawiającego NBP O/Bydgoszcz nr 03 1010 1078 0059 3313 9130 0000. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w ustawie w pkt. 45 ust. 6. Wadium wnoszone w innej postaci niż pieniężna w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, należy dostarczyć przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji w kopercie do kancelarii w siedzibie Zamawiającego. Kopertę należy opisać: wadium sprawa nr 02/Szkol/D/10. Wadium musi zachować ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany ofertą. 3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zabezpieczenie to jest mu należne. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa powinna wskazywać wszystkie przesłanki zatrzymania przez zamawiającego wadium, określone w ustawie prawo zamówień publicznych. Gwarancja bankowa powinna mieć charakter terminowy i nie może być odwołalna. 4.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data uznania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego ( Wyrok SN sygn. III CZP 164/94 ). 5.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należnego wykonania umowy określa ustawa w art. 46 i 148 ust. 4. Kserokopie potwierdzające wniesienie wadium dołączyć do wniosku o dopuszczenie do licytacji.
Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu do składania ofert w licytacji
Data realizacji 7 dni od dnia podpisania umowy przez wykonawcę
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Zamawiający żąda od wykonawcy przed podpisaniem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2.Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wymienionych w art. 148 ust.1 pkt. 1-5 ustawy. Zgodnie z art.94 ust.3 ustawy, umowa jest bezskuteczna bez wniesienia wymaganego zabezpieczenia oraz na podstawie art. 46 ust. 5 pkt.2 zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia. 3.Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniężna musi zawierać: a)sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy wykonawca: - nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, - wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, ilości, jakości, asortymentu; b)terminy ważności zabezpieczenia gwarantujące wypłatę zgodnie z terminami zwrotu zabezpieczenia określonymi w art. 151 ust. 1. 4.Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności (np. przesłania wezwania za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta), jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym przez zamawiającego żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania. Potwierdzeniem tym są poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie np. : regulaminu, decyzji dowódcy lub pełnomocnictwo. Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto: wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących przedmiot umowy, kopia pisma wzywającego wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy, oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism wykonawca nie wykonał należycie przedmiotu umowy. 5.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w Art. 148 ust.2 pkt. 1-3 ustawy. 6.Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy taki sam jak określono dla wadium z dopiskiem znwu sprawa 02/Szkol/D/10 7.Zasady zwrotu zabezpieczenia regulują przepisy art. 148 ust.5 i art. 151 ust. 1.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach WARUNKI PŁATNOŚCI 1.Płatności będą realizowane przelewem, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 2.Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zamówienia nastąpi po wykonaniu zamówienia. 3.Zamówienie uważa się za wykonane gdy przedmiot zamówienia został dostarczony do miejsca przeznaczenia, z chwilą jego odbioru technicznego i ilościowego, potwierdzonego przez Zamawiającego. GWARANCJA 1.Wykonawca odpowiada za wady prawne i fizyczne ujawnione w dostarczonych wyrobach i ponosi z tego tytułu wszelkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dostarczone wyroby: - stanowią własność osoby trzeciej, albo jeżeli są obciążone prawem osoby trzeciej, - mają wadę zmniejszającą ich wartość lub użyteczność wynikającą z ich przeznaczenia, nie mają właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono je w stanie niezupełnym. 2.Podstawę reklamacji stanowi Protokół reklamacji wykonany przez Zamawiającego lub jego reprezentanta, przekazany Wykonawcy w terminie 3 dni od daty ujawnienia wady. 3.Wykonawca jest obowiązany do usunięcia wad fizycznych wyrobów poprzez dostarczenie wyrobów wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji. 4.Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe - wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymianę wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby w międzyczasie ceny na takie wyroby uległy zmianie. 5.Na wyroby wymienione w załączniku Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją producenta w punktach nie uregulowanych niniejszą umową na okres ... miesięcy, licząc terminy od daty podpisania protokółu przyjęcia przez przedstawicieli Zamawiającego. 6.Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi. 7.Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił. 8.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca: 8.1 Rozpatrzy Protokół reklamacji w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania, o czym bezzwłocznie zawiadomi Zamawiającego, 8.2.W uzgodnionym terminie wymieni wadliwy wyrób na nowy, nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty uznania Protokółu reklamacyjnego 8.3.Zwróci Zamawiającemu równowartość wadliwych wyrobów powiększoną o karę umowną w wysokości 5 % ich ceny ofertowej jeżeli nie wykona zobowiązań wynikających z pkt. 8.2. 9.Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w terminie 3 dni, przyjmuje się, że została ona uznana. KARY UMOWNE 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokość 0,5% ceny ofertowej niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji umowy. Wyliczony opust pomniejsza wartość brutto umowy i powinien być uwzględniony w wystawianej przez Wykonawcę fakturze. W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę należnego opustu, Zamawiający pomniejszy należność z tytułu opustu, z wystawionej przez Wykonawcę faktury. 2.W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 10 dni lub wykonawca odmówi realizacji umowy albo wykonawca wykonał przedmiot zamówienia objęty umową z nienależytą starannością w aspekcie: miejsca, ilości, jakości, asortymentu, zamawiający zatrzyma wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz może odstąpić od umowy. W takim przypadku Wykonawca dodatkowo pokryje wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z koniecznością zakupu niedostarczonego towaru u innego Wykonawcy. Zapłata dodatkowych kosztów powinna być poprzedzona wezwaniem do jej uregulowania. 3.Kara umowna powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłaty. 4.Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. INNE POSTANOWIENIA 1.Towar dostarcza franco do magazynu w siedziby Zamawiającego Wykonawca na własny koszt i ryzyko. 2.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania 1.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni od daty zamknięcia licytacji szczegółowej specyfikacji cenowej do umowy zawierającej nazwę handlową oferowanego przedmiotu zamówienia ( Załącznik nr 2 ). Suma wartości brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu ujętego przez wykonawcę w specyfikacji cenowej , tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. 2.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem do momentu otwarcia licytacji. Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający i Wykonawcy wszelkiego rodzaju wnioski, oświadczenia i inne informacje przekazują drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy licytacyjnej; wiadomości przekazane wykonawcom będą widoczne w zakładce Moje wiadomości. 3.Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Andrzej Kuziemski – tel. /48-52 / 378 1640 , fax (48-52) 378 7504: 4.1.Wniosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, ( załącznik nr 1 ). Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do wniosku. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – to pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału bądź odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. 2. Zamawiający żąda, aby wykonawca wraz z wnioskiem przedstawił dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do składania oświadczeń woli, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki, aktualny rejestr handlowy czy umowę spółki cywilnej. Wymagane dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 5.Dokumenty z datą wystawienia inną niż wymagane muszą być potwierdzone przez właściwy organ jako nadal aktualne. 6.Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w kopercie. Koperta powinna być opatrzona napisem: Przetarg – art. biurowe sprawa 02/Szkol/D/10 - nie otwierać przed 01.06.2010 r. godz. 10:30. 7.Przy wspólnym ubieganiu się o zamówienie zwłaszcza w ramach spółki cywilnej lub konsorcjum zamawiający zgodnie z art. 23 ust.4 ustawy może żądać od wykonawcy odpisu umowy regulującej ich współpracę. 8.Przed podpisaniem umowy, na żądanie zamawiającego Wykonawca powinien przedstawić umowę dotyczącą realizacji części zamówienia przez podwykonawcę. 9.Wzory załączników dostępne są na stronie internetowej zamawiającego. 10.Podmioty występujące wspólnie każdy oddzielnie (konsorcjum s.c.) przedstawi dokumenty wykazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 11.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 12.Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem poświadczonym przez wykonawcę. 13.Termin zawarcia umowy ustalony zostanie zgodnie z art. 94 ustawy
Data publikacji ogłoszenia 2010-05-24 08:31:00
Numer BZP 131785
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła