Licytacja L-195-2011

Nazwa Budowa i wyposażenie świetlicy w Nowosiółkach
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz zagospodarowaniem otoczenia w Nowosiółkiach. W zakres zadania wchodzi: budowa budynku świetlicy wiejskiej: budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym. Kubatura 524,56 m3, pow.zabudowy - 167,0 m2, pow. użytk. - 118,46 m2. Ławy fundamenty żelbetowe, ściany zewnętrzne 24 cm gazobeton + 12 cm styropian i tynk zewnętrzny mineralny. Ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych grub. 12 cm. Strop drewniany na belkach o wym. 10x18 cm, płyty gipsowokartonowe na rysztach metalowych. Dach - więźba dachowa drewniana krokwiowo-kleszczowa ze stolcem z drewna sosnowego K-27, pokrycie i obróbki blacharskie z blachy powlekanej. Kominy - cegła pełna kl.150 na zaprawie cem.wap. Instalacje: elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, wod.-kan., instalacja alarmowa włamania i napadu, instalacja komputerowa-okablowanie strukturalne, hot-spot. Odwodnienie z kostki brukowej grub. 6 cm. Pochylnia dla niepełnosprawnych z kostki brukowej, balustrady z rur kwasooodpornych. Ogrodzenie z siatki wys.1,5 m na słupkach stalowych - 251 mb, wrota (szer.4,8 m) z furtką (szer.1,2 m), przyłącza: wodociągowe, gazowe ze zbiornika na gaz płynny propan-butan o poj.2700 l, elektryczne i lokalna kanalizacja sanitarna ze szczelnym zbiornikiem na ścieki komunalne o poj. 9,9 m3, boisko sportowe rekreacyjne o wymiarach 38 x 28,2 m o nawierzchni z trawy naturalnej. Wyposażenie - dwie bramki wielofunkcyjne, 2 szt. piłkochwytów o wys. 4,0 m z siatki polipropylenowej, utwardzenie terenu - nawierzchnia z kostki brukowej - chodnik z kostki grub. 6 cm na podsypce cem.-piask. w obrzeżach betonowych o wym. 20x6 cm - pow. 49,0 m2, - utwardzenie terenu i zjazd - kostka brukowa grub.8 cm na podsypce cem.-piask. w krawężnikach 15x30 cm - 391 m2. wyposażenie świetlicy - meble, sprzęt AGD, sprzęt RTV, zestawy komputerowe, stół do tenisa stołowego, stół do bilarda wg zestawienia. Podstawą do wyceny robót są projekty budowlane wykonawcze. Przedmiary robót stanowią materiały pomocnicze. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy wykonanie robót instalacyjnych, drogowych, budowę boiska i wyposażenie świetlicy..
Termin otwarcia (dni) 5
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 15
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: - komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet, - zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 20.000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 746 797,63 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Minimalna różnica postąpień 20000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2011-08-08 12:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) do dnia i godziny otwarcia licytacji. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanym, każdemu wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia.
Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data realizacji 20.04.2012.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Data publikacji ogłoszenia 2011-07-29 12:52:00
Numer BZP 206285-2011
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła