Licytacja L-233-2015

Nazwa Przeb.drog.dojazd.do grun.roln. w Miłkowicach
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na długości 596 m, obręb Miłkowice. Trasa drogi przebiega w linii prostej: od drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej (ul. Cmentarna, działka nr 413/20), wśród kompleksu pól uprawnych, do skrzyżowania z drogą gminną gruntową oznaczoną nr ew. 440. Główny zakres robót do wykonania: 1. Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne. 2. Roboty konstrukcyjne, w tym: warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm (na gruntach G1 warstwa odsączająca gr. 15 cm), podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wraz z poboczami utwardzonymi, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11,8 mm gr. 5 cm. 3. Elementy ulic, w tym: krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej z oporem na długości 130 m, krawężnik betonowy wtopiony 15x22 cm na ławie betonowej z oporem na długości 8 m, obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z oporem na długości 138 m, ściek uliczny z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na ławie betonowej na długości 69 m. 4. Kanalizacja deszczowa, w tym: studzienka kanalizacyjna PVC o śr. 425 mm (1 szt.), przykanalik z rur PVC o śr. 200 mm (1 m), regulacja pionowa istniejącej studzienki wraz z wymianą włazu (1 szt.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opinia geotechniczna stanowiące załączniki do ogłoszenia o zamówieniu.
Termin otwarcia (dni) 5
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektro - nicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na plat formę do prowadzenia licytacji elektronicznych znajdującą się pod adresem ht tp://licytacje.uzp.gov.pl, Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z powyższym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce - Samouczek. Wymagania techniczne: -komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet , -zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brut to, 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 1.000 zł brut to. 7. Licytacja elektro niczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 336.480,00 zł brutto. 8. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert , liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert , z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców
Minimalna różnica postąpień 1000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2015-08-04 09:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:3.000,00 PLN w formie zgodniej z art . 45 ust.6 ustawy Pzp. 2. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Wschowa o/Miłkowice 94 86 69 00 01 03 20 59 29 20 00 0003 Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert . Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 3. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium” . 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert . 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art . 26 ust . 3 ustawy PZP,z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art . 25 ust . 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,o której mowa w art . 24 ust . 2 pkt5 lub informacji o tym ze nie należy do grupy kapiatałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art . 87 ust . 2 pkt 3 co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji 20.10.2015
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umownej brutto. Szczegółowe uregulowania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte są w projekcie umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia znajdują się w projekcie umowy który Zamawiający udostępnił na stronie zamawiającego : bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2015-07-21 00:00:00
Numer BZP 183772-2015
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła