Licytacja L-260-2017

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Remont dachu bud. przy Os. Kaszubskim 28 w W-wie

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy Osiedlu Kaszubskim 28 w Wejherowie. W zakres zadania wchodzą następujące etapy prac technologicznych: rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej, rozebranie obróbek blacharskich, demontaż instalacji odgromowej, rozebranie czap betonowych kominowych, oczyszczenie i zagruntowanie podłoży betonowych oraz z cegieł, wykonanie prac murarskich i betoniarskich (wykonanie czap betonowych kominowych), wykonanie prac izolacyjnych – ułożenie styropapy na powierzchni dachu, wykonanie prac dekarskich – ułożenie papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu, wykonanie nowych obróbek blacharskich (ogniomury oraz ściany kominów), montaż rynien i rur spustowych. Wszystkie prace remontowe pokrycia dachowego będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać zgodnie z Opisem Prac Technologicznych – stanowiącym załącznik nr 7. Opis prac technologicznych zwany jest w dalszej części przedmiotowego ogłoszenia Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego ogłoszenia.

www.wznk.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login powinien uniemożliwić identyfikację Wykonawcy. W przypadku nie podania loginu we wniosku lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę Wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie Wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wymagania techniczne: połączenie z siecią Internet, komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 2.0 i 3.0 lub wyższej oraz Internet Explorer w wersji 6.0 oraz 7.0 (lub wyższej) z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Licytacja elektroniczna związana z Wykonaniem remontu pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy Osiedlu Kaszubskim 28 w Wejherowie będzie licytacją 1-etapową. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2000,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto). W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy Osiedlu Kaszubskim 28 w Wejherowie na kwotę 160 000,00 PLN brutto (słownie : sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) . Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien: przedłożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy jeżeli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej lub inny dokument wykazujący umocowanie danej osoby do reprezentowania Wykonawcy, lub umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, złożyć kosztorys ofertowy na kwotę brutto z wybranej oferty – w dniu podpisania umowy

2000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2017-08-04 08:15:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2017-08-10 10:15:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


nie dotyczy

nie dotyczy

Zamawiający nie określa wymagań do powyższego warunku

-

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na remoncie pokrycia dachowego lub wykonaniu pokrycia dachowego lub przebudowy konstrukcji dachowej wraz z wykonaniem pokrycia dachowego (jednego) budynku będącego w eksploatacji o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto, każde z zamówień.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (odpowiednio rodz. VI pkt niniejszego ogłoszenia)Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy składany na podstawie art. 25 a ust.1 pkt 1(załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt 5 ustawy PZP (odpowiednio rozdz. VI pkt.3 niniejszego ogłoszenia) Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4, tj.: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu:o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy PZP, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy PZP. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.23 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej, tj.: Oświadczenie o przynależności należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do niniejszego ogłoszenia) – oryginał.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składane na podstawie art. 25 a ust. 1 pkt 1 (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). 2. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy(odpowiednio rozdz. VIpkt. 1 niniejszego ogłoszenia) Zamawiający żąda od Wykonawcy następujących dokumentów wymienionych w § 2 ust.4pkt. 1 Rozporządzenia o dokumentach, tj.: 2.1 Wykaz wykonanych głównych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Należy wypełnić załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. UWAGA: W załączniku nr 5 Wykonawca przedstawi główne roboty budowlane, dla których załączy dowody, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez główne roboty, których dotyczy obowiązek załączenia dowodów Zamawiający rozumie roboty, o których mowa w rozdz. VI pkt. 2 niniejszego ogłoszenia. 2.2 Dowody dotyczące najważniejszych robót określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone, tzn.: - poświadczenie albo - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej. 2.3 Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 2 ust. 4 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 2 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 2.4 W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w wykazie, o którym mowa w punkcie 2.1 nin. rozdziału, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 2.2 i 2.3 nin. rozdziału. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VI pkt.1, niniejszego ogłoszenia, polega na zasobach innych podmiotów, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów żąda, w szczególności przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do ogłoszenia. Zobowiązanie winno dotyczyć w szczególności:, zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Zgodnie z art. 23 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia składając następujące dokumenty: a) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy składa oddzielne dokumenty wymienione w pkt. 4 nin. rozdziału. b) Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. c) Dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych o których mowa w pkt. 1, 2, 3, nin. rozdziału – winni złożyć wspólnie. d) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt 2, pkt. 5 ustawy składa oddzielnie dokumenty (załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia - oryginał). 7. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną dokumenty o których mowa w pkt. 1, 4 nin. rozdziału dotyczyć winny każdego ze wspólników tej spółki.

nie dotyczy

Inne dokumenty nie wymienione w rozdziale VI i VII. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia i dostępny jest na stronie Zamawiającego http://www.wznk.pl/. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale VII) należy złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie zawartości bez uszkodzenia koperty. Koperta powinna być oznaczona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku zlokalizowanego przy Osiedlu Kaszubskim 28 w Wejherowie– nr postępowania 02/LE/RB/SMA/2017. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi Wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane – Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone i odeślecie zwłocznie. 2. Za moment złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przyjmuje się termin skutecznego dostarczenia wniosku Zamawiającemu. Jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, ze zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca, o terminie złożenia wniosku decyduje wyłącznie moment faktycznego (rzeczywistego) dostarczenia wniosku do Zamawiającego. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców jest wymagane w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik oraz wniosek składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. W przypadku składania wspólnego wniosku przez kilku Wykonawców, każdy z Wykonawców ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

IX. Termin związania ofertą


okres w dniach - 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: 30 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy. W terminie tym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty będące przedmiotem zamówienia.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10 % zadeklarowanej ceny ofertowej. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku formach, zgodnie z art.148 ust.1 ustawy. 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie – Bank Millennium O/Wejherowo na konto wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w następujący sposób: a) 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 30 dni po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, b) 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych zmian zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 8 do niniejszego ogłoszenia - „Projekcie umowy”

XIII. Informacje dodatkowe


Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1)Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 2)Wniosek wraz z załącznikami, wykonawca/y składają w formie pisemnej na adres: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo. 3) Pozostałe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (np. wyjaśnienia tajemnicy przedsiębiorstwa, wyjaśnienia z art. 26 ust. 4 Pzp, wezwanie do złożenia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwanie do złożenia wyjaśnień zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania) zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem że: a) dokumenty i oświadczenia tj: informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp, zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i pełnomocnictwo, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza b) pozostałe dokumenty i oświadczenia (inne niż wymienione w lit. a)), o które Zamawiający wzywa na podstawie art. 26 ust 3 Pzp muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Z zastrzeżeniem pkt. 2.4). 4) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl. 5) Zaproszenie o dopuszczeniu do udziału w licytacji elektronicznej przekazane zostanie Wykonawcom przez Zamawiającego drogą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 6) Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem www.wznk.pl 7) Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana: a) w formie pisemnej na adres: Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Jana III Sobieskiego 251, 84-200 Wejherowo b) faksem na numer: 58 677 50 00 wew. 25 c) drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@wznk.pl 8) Osoba upoważniona do kontaktowania się w wykonawcami: Szymon Małachowicz, Anna Formella – Komórka Zamówień Publicznych, Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Jana III Sobieskiego 251 tel. 58 677 50 00 wew. 34. Forma dokumentów 1)Dokumenty, o których mowa w sekcji VII ogłoszenia muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem, że: a) informacja że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, b) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, c) oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt. 1 Pzp, d) zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów, muszą być złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub w postaci kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, bądź uwierzytelniona przez notariusza. 2)Kopia wymaganego dokumentu (z wyłączeniem informacji że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, oświadczenia z art. 25a ust. 1 pkt 1 Pzp, zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów i pełnomocnictwa) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy - podpisującego wniosek tj. na kopii winien znaleźć się podpis wykonawcy lub umocowanego przedstawiciela Wykonawcy wraz ze stwierdzeniem za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). 3)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 4) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski. 5) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Informacje o wadium


Tak

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 5 000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 ) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art.45 ust. 6 ustawy, przy czym: a) wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie - Bank Millennium O/Wejherowo nr 84 1160 2202 0000 0000 7646 4877. b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, z treści dokumentu wadialnego musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w Dziale Księgowo - Finansowym WZNK w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 251 w pok. Nr 010 przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie wniósł wadium. Jednocześnie wniosek wykonawcy wykluczonego uznaje się za niedopuszczony do udziału w licytacji (odrzucony). 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się moment zaksięgowania wymaganej kwoty na wskazanym przez Zamawiającego koncie. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.46 ust. 1 i 2 ustawy. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art.46 ust. 4a i 5 ustawy.

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła