Licytacja L-285-2018

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawy odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych do UMCS w Lublinie

Dostawy

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych do UMCS. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami (w formie zamówień jednostkowych) w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego (faxem, e-mailem). Umowa realizowana będzie przez 18 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania przedmiotu umowy. Po upływie okresu realizacji umowy mimo nie wyczerpania przedmiotu umowy określonego umową, umowa wygasa. Wykonawcy nie przysługują roszczenia o realizację całości przedmiotu umowy jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze. Wykonawca zapewni jakość i przydatność sprzedawanych produktów zgodną z obowiązującymi w stosunku do poszczególnego asortymentu normami. Przez podanie nazw własnych produktów (numerów katalogowych), będących przedmiotem zamówienia, Zamawiający określa minimalne parametry, cechy użytkowe oraz jakościowe, jakim powinny odpowiadać produkty, aby spełniały stawiane wymagania. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych. Poniżej opisana definicja równoważności odnosi się do produktów wymienionych z nazwy / numeru katalogowego. Zaproponowane przez Wykonawców w formularzu asortymentowo-cenowym produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe, fizykochemiczne, eksploatacyjne i techniczne (wielkość opakowania i jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.) nie gorsze niż produkty wyszczególnione przez Zamawiającego w niniejszym załączniku do ogłoszenia. Wykonawca, który w formularzu asortymentowo – cenowym składanym przed zawarciem umowy, powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany: 1) wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do składanego przed zawarciem umowy formularza asortymentowo-cenowego specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub specyfikacji jakościowej oferowanego produktu, na podstawie których Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu z podanymi wymaganiami; 2) wpisać nazwę produktu, producenta / dystrybutora oferowanego produktu w formularzu asortymentowo-cenowym;  a ponadto na żądanie Zamawiającego: 3) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń; 4) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych. Wszelkie czynności i koszty związane z potwierdzeniem spełniania przez produkty równoważne parametrów jakościowych spoczywają na Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z niepożądanymi dla Zamawiającego konsekwencjami dostarczenia produktów równoważnych, w szczególności koszty dostawy pełnowartościowych oryginalnych odczynników oraz uszkodzenie sprzętu, na którym wykonywane są analizy / doświadczenia laboratoryjne.Wykonawca jest zobowiązany przyjmować od Zamawiającego opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi, importerowi lub dokonującemu wewnątrz wspólnotowego nabycia. Wykonawca nie będzie pobierał kaucji za opakowania, gdyż odczynniki będące przedmiotem umowy, zostaną wykorzystane w celu prowadzenia badań naukowych lub w celach dydaktycznych oraz czynności diagnostyki laboratoryjnej.

www.przetargi.umcs.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem www.licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca powinien dokonać rejestracji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Przy rejestracji na platformie wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Login do konta utworzonego w toku rejestracji na platformie Wykonawca wpisuje do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z dostępem do sieci Internet. Urząd Zamówień Publicznych zastrzega, iż platforma została przetestowana w zakresie współpracy z przeglądarkami Mozilla Firefox 2.0 lub nowsza, Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowsza lub Microsoft Edge w wersji 38 lub nowsza; w związku z powyższym Urząd Zamówień Publicznych zaleca użytkownikom korzystanie z ww. przeglądarek internetowych. Urząd Zamówień Publicznych nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez użytkowników z oprogramowania innego niż zalecane.

licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową.2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji na platformie licytacyjnej na bieżąco widnieją informacje o pozycji złożonych ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN za przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.6. Cena wywoławcza 300 000.00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 1000.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np.1000.00; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie). System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 12. Wykonawca wyłoniony w drodze licytacji, przed zawarciem umowy przedłoży: a) wypełniony i podpisany formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 6 do ogłoszenia) dostępny na stronie internetowej http://przetargi.umcs.pl, który będzie stanowił załącznik do umowy. b)Wykonawca, który w formularzu asortymentowo – cenowym składanym przed zawarciem umowy, powoła się na zastosowanie produktów równoważnych podanym w opisie przedmiotu zamówienia, jest obowiązany:1)wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie do składanego przed zawarciem umowy formularza asortymentowo-cenowego specyfikacji produktów równoważnych w formie kart katalogowych lub specyfikacji jakościowej oferowanego produktu, na podstawie których Zamawiający może jednoznacznie stwierdzić zgodność zaoferowanego produktu z podanymi wymaganiami; 2)wpisać nazwę produktu,producenta / dystrybutora oferowanego produktu w formularzu asortymentowo-cenowym; a ponadto na żądanie Zamawiającego: 3) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny spełnia wymagania pozwalające na kontynuację badań naukowych Zamawiającego bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności czy procedur sprawdzających jego jakość, w tym np. kalibracji urządzeń; 4) wykazać, że zaoferowany produkt równoważny nie spowoduje zwiększenia kosztów z tytułu nabycia dodatkowych odczynników lub innych materiałów zużywalnych. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji.13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, nie przedłoży wypełnionego formularza asortymentowo-cenowego lub przedłożony formularz nie będzie spełniał wymagań minimalnych opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia), Zamawiający będzie to traktował jako uchylenie się Wykonawcy od podpisania umowy na warunkach przewidzianych w ofercie z uwagi na to, że ofertą złożoną w licytacji powinien być przedmiot opisany przez Zamawiającego w Ogłoszeniu (opis przedmiotu zamówienia zamieszczony na stronie przetargi.umcs.pl - zakładka licytacje elektroniczne). Jednocześnie Zamawiający informuje, że za wykonanie zamówienia publicznego będzie uważał jedynie takie dostawy, które będą odpowiadać warunkom opisanym w Ogłoszeniu o zamówieniu.

1000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-07-18 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 11:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2018-07-24 11:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

-

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Nie

-

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1. Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez kilku przedsiębiorców (konsorcjum) lub przez spółkę cywilną: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 2) Dokument potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, wymieniony w pkt 1. Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców oddzielnie. U W A G A! Stosując art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wymienione dokumenty w pkt 1. - 3. Ogłoszenia wymagane są od wszystkich Wykonawców, składających wnioski o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni od ostatecznego składania ofert

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


18 miesięcy od dnia zawarcia lub do wyczerpania przedmiotu umowy

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane przez Zamawiającego

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu i został zamieszczony na stronie internetowej przetargi.umcs.pl (zakładka licytacje elektroniczne).

XIII. Informacje dodatkowe


1.Wniosek musi być składany w formie pisemnej, pod rygorem nieważności powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e w dokumentach rejestrowych podmiotu do reprezentacji Wykonawcy lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonania niniejszej czynności prawnej udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji podmiotu. Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela..Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin,Rektorat, piętro XII, pokój 1201. 2. Wniosek należy sporządzić pismem czytelnym w języku polskim. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 3. Wykonawca powinien umieścić wniosek wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie (opakowaniu), uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Kopertę należy oznaczyć: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: "Dostawy odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych do UMCS w Lublinie",oznaczenie sprawy: LE/70-2018/DOP-p. Wszystkie załączniki do wniosku, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. 5. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców

Informacje o wadium


Nie

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła