Licytacja L-295-2016

Nazwa Licytacja cz. 1 - dostawa drukarek
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Drukarka laserowa sieciowa monochromatyczna z dodatkowym podajnikiem papieru na co najmniej 500 arkuszy – 80 sztuk
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawca, aby wziąć udział oraz umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji,winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji i wraz z przedmiotowym wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informacje o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery, jeżeli takie zastosowano przy rejestracji). 2. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń informatycznych: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. W toku licytacji Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia podając cenę brutto. 2. Cena wywoławcza wynosi 160 000,00 złotych brutto 3.Minimalna wartość postąpienia wynosi 200,00 zł. brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 200.09 będzie oznaczało 200 zł i 9 groszy). 4. Oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. 5. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą 6. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 7. W celu złożenia postąpienia, Wykonawca dopuszczony do procedury winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk /lista postąpień/ (przycisk aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk /złóż postąpienie/. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk /złóż/.8. W prawej części ekranu znajduje się aktualny czas. Jest on o tyle istotny, iż ten czas jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również i dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji / zakończeniem etapu. Powyższe rozwiązanie pozwoli uniknąć problemów związanych z niejednolitością czasów ustawionych na komputerach poszczególnych uczestników licytacji
Minimalna różnica postąpień 200
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2016-12-01 11:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium
Termin związania ofertą 30 dni, licząc od dnia składania ofert
Data realizacji 15.12.2016
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamawiający nie wymaga zabezpieczenia
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2016-11-22 15:11:00
Numer BZP 348943
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła