Licytacja L-302-2010

Nazwa IIuminacja MS 2 Muzeum Sztuki w Łodzi 2 etap.
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne iluminacji budynku Muzeum Sztuki w Łodzi MS2 przy ul. Ogrodowej na terenie kompleksu Manufaktura w Łodzi. W 2010r przewiduje się wykonać część robót - 2 etap - według podziału uszczegółowionego w przedmiarze robót, który jest źródłem informacji pomocniczych i nie stanowi podstawy obliczenia ceny oferty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opublikowany będzie na stronie WWW.msl.org.pl zakładka informacje, zakładka przetargi - dokumentacja projektowo budowlana dla 1 i 2 etapu wspólna, przedmiar tylko dla 2 etapu wyodrębniony. Termin wykonania przedmiotu zamówienia - do 20 grudnia 2010r. Wykonawca będzie prowadził roboty instalacyjne z uwzględnieniem, że wykonywanie robót zewnętrznych może - w jakimś zakresie - odbywać się na terenie kompleksu MANUFAKTURA, zgodnie z obowiązującymi tam wymogami prowadzenia prac remontowych tj w godzinach do godziny 10:00 rano oraz po godzinie 22:00., za uprzednim pisemnym uzgodnieniem we współpracy z inwestorem - z APSYS - administratorem kompleksu MANUFAKTURA W ŁODZI przy ulicy Ogrodowej. Istnieje możliwość odstępstwa od tej zasady - za zgodą APSYS. Niniejszy zapis ujęty jest we wzorze umowy , który będzie opublikowany na WWW.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi..
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 1. Wymagania formalne: 1.1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego login-u bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC lub równoważnej spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet..
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej Licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 2.000,00 PLN. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto 90.000,00 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizacje całego zamówienia. 10. Cena oferty. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.. Cenę oferty brutto należy podawać cyframi i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca może podać tylko jedną cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Określona przez Wykonawcę cena oferty, nie może ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy. W związku z tym, Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty, w tym wzrost cen materiałów, ewentualne bonifikaty, opusty, odzysk materiałów wtórnych, koszty zagospodarowania odpadów itp. tak, aby zapewnić realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji. 11. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano..
Minimalna różnica postąpień 2000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2010-10-15 13:33:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium nie dot.
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji do 20 12 2010r.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 5% ceny oferty
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach opublikowane na www.msl.org.pl zakładka informacje zakładka przetargi
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania nie dot.
Data publikacji ogłoszenia 2010-10-08 13:47:00
Numer BZP 324796
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła