Licytacja L-312-2010

Nazwa MPZP i STUDIUM - Obręb Krężoły i 1 Sulechów
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje: a) opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-strzennego Gminy Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/497/2010 Rady Miejskiej w Sule-chowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Zmiana Studium obejmuje teren o pow. ok. 14 ha, ograniczony działkami nr 372, 395, 393, 392, 388/7, 388/6, 388/5, 387/2, 386, 376/3, 385/3, 384/1, 352/3, 383/1, 382/4, 376/1, 381/2 i 370 położonymi w obrębie Krężoły i działkami nr 580/6, 580/7, 579, 578, 553, 538, 539, 537/2, 535, 534 i 533 położonymi w obrębie 1 miasta Sulechów. b) sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograni-czonego działkami nr 372, 395, 393, 392, 388/7, 388/6, 388/5, 387/2, 386, 376/3, 385/3, 384/1, 352/3, 383/1, 382/4, 376/1, 381/2 i 370 położonymi w obrębie Krężoły i działkami nr 580/6, 580/7, 579, 578, 553, 538, 539, 537/2, 535, 534 i 533 położonymi w obrębie 1 miasta Sulechów zgodnie z uchwałą nr XLVII/500/2010 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 17 sierpnia 2010 r. Plan obejmuje teren o pow. ok. 14 ha, opisany powyżej. c) opracowanie prognoz oddziaływania na środowisko i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnie-niu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227), prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uzyskanie opinii i uzgodnień, przygotowanie wniosków w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne. 2. Opracowania należy wykonać: plan w trzech egzemplarzach, zmianę Studium w dwóch egzem-plarzach do każdego egzemplarza jedną planszę kolorową oraz jeden egzemplarz w wersji elek-tronicznej. Ilości nie obejmują egzemplarzy niezbędnych do uzyskania uzgodnień i opinii. Pro-jekt planu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej ( Dz. U. Nr 100, poz. 908) w edytorze XML aktów prawnych. 3. Projekty muszą zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia i opinie a uchwały przesłane Woje-wodzie Lubuskiemu wraz załącznikami oraz dokumentacją planistyczną, ocenę zgodności z prawem. 4. Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), a w szczególności z art.11 i 17 oraz aktami wykonawczymi do ww ustawy. 5. W ofercie należy podać cenę za wykonanie zamówienia uwzględniając koszty związane z opra-cowaniem prognoz oddziaływania na środowisko, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, koszty związane z przygotowaniem wniosków wraz z wymaganymi dokumentami i opracowaniami, w celu uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne oraz uzyskaniem opinii i uzgodnień, a także koszty związane z uczestnictwem w dyskusjach publicznych nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami i inne koszty Wykonawcy, potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia wpływające na osta-teczną cenę. Cena nie obejmuje opracowania ekofizjograficznego. 6. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin otwarcia 2010-11-18 10:00:00
Termin zamknięcia 2010-11-18 10:30:00
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Inter-net Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie pod adresem: https://licytacje.uzp.gov.pl (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Po uprzednim zalogowaniu do systemu w toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. W celu złożenia postąpienia, (https://licytacje.uzp.gov.pl) wykonawca dopuszczony do licytacji winien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk lista postąpień, a następnie znajdujący się na samym dole listy przycisk złóż postąpienie. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rze-czywistej ceny oferty, jaką proponuje wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk złóż. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. 3. Cena wywoławcza wynosi 48 800,- zł brutto (czterdzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100). 4. Minimalna wartość postąpienia wynosi 500,00 zł brutto, słownie: pięćset złotych 00/100.
Minimalna różnica postąpień 500
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2010-11-05 10:30:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 1 200,00 zł. (słownie jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 16.11.2010 r. Wadium wnoszą tylko Wykonawcy zaproszeni do udziału w licytacji i składania ofert spełniający warunki udziału w postępowaniu.
Termin związania ofertą Wykonawcy będą związani ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Data realizacji 30.09.2011 r.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny oferty.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach załacznik nr 6 do ogłoszenia o licytacji na straonie www.bip.sulechow.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2010-10-28 00:00:00
Numer BZP 348858
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła