Licytacja L-336-2014

Nazwa Dostawa komputerów biurkowych mini wraz z oprogr.
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa 46 sztuk komputerów biurkowych w obudowie typu mini montowanych na uchwycie Vesa wraz z oprogramowaniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem oraz specyfikacją minimalnych parametrów - dokumenty dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.113.2014)
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/. 2) Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. 3) Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma LOGIN - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wyłącznie o swoim LOGIN-ie. W przypadku wpisania nieprawidłowego LOGIN-u lub nie podania go Zamawiającemu we wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego LOGIN-u. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła należącego do Wykonawcy. 4) Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1) Wykonawcy w trakcie licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia w zakresie WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 2) Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3) W toku licytacji Wykonawcy proponują WYNAGRODZENIE NETTO za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach. Uwaga: grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4) Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 10 zł netto. Pierwsze składane postąpienie winno być niższe od kwoty wywoławczej. Kolejne postąpienia winny być niższe od WYNAGRODZENIA NETTO za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM zaproponowanego wcześniej przez innego Wykonawcę. 5) Zamawiający informuje, że kwota wywoławcza wynosi: 2 276,42 zł netto za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie netto za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 6) W celu ustalenia zaoferowanego wynagrodzenia brutto za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM - wynagrodzenie netto zaproponowane w ofercie zwycięskiej zostanie zwiększone o 23 % stawkę podatku VAT. Całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie stanowiło iloczyn liczby zamówionych KOMPUTERÓW BIURKOWYCH W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM i WYNAGRODZENIA BRUTTO za 1 szt. KOMPUTERA BIURKOWEGO W OBUDOWIE TYPU MINI WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM. 7) Za pośrednictwem platformy licytacyjnej Wykonawcy na bieżąco otrzymują informację o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o zaoferowanych wysokościach postąpień.
Minimalna różnica postąpień 10
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2014-11-04 13:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Wykonawca przed upływem terminu składania wniosków zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium może być wnoszone: a) przelewem - wpłacane na rachunek Gminy Miejskiej Kraków - Urzędu Miasta Krakowa Pekao SA nr 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667 (IBAN: PL 27 1240 4722 1111 0000 4856 4667, SWIFT: PKOPPLPW) z dopiskiem Dostawa komputerów biurkowych w obudowie typu mini - (postępowanie OR-10.271.113.2014) tak, aby przed upływem terminu składania wniosków wadium znajdowało się na ww. rachunku. b) w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275 z późn. zm.) - wystawione na Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4), składane w oryginale w kasie Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa za potwierdzeniem przyjęcia przed upływem terminu składania wniosków lub załączane do wniosku (tj. w kopercie z wnioskiem, w takim przypadku Zamawiający przekaże oryginał dokumentu stanowiącego wadium do kasy). 3. Dopuszczalne jest złożenie wadium w więcej niż jednej formie. 4. Właściwa kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa znajduje się w budynku przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 na parterze - jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:40-15:15. Kasa potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się oceną, czy spełnia ono wymagania Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: a) musi być wystawione na Gminę Miejską Kraków (31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3-4); b) musi zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą; c) w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy każdego z tych Wykonawców; d) okres ważności wadium nie może być krótszy niż okres związania ofertą. 6. Zamawiający zwróci wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a oraz 2 ustawy. W przypadku wpłaty przelewem Zamawiający zwróci kwotę wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy prowadzenia rachunku, pomniejszoną o koszty prowadzenia rachunku oraz o prowizje bankowe. Wadium wniesione inaczej niż w pieniądzu kasa Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa wydaje (przesyła) Wykonawcom za potwierdzeniem odbioru. Zamawiający zatrzyma wadium w wypadku, gdy zajdzie jedna z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego (w przypadku wniesienia wadium w innej formie niż przelew i w razie zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca na wniosek Zamawiającego/lub samodzielnie zobowiązany będzie do przedłożenia aneksu celem zabezpieczenia oferty przez okres związania oferty tj. 30 dni od dnia licytacji).
Termin związania ofertą 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).
Data realizacji 14 dni od dnia zawarcia umowy
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie dotyczy.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Wzór umowy wraz z załącznikiem znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego http://www.bip.krakow.pl/ (post. OR-10.271.113.2014).
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania I)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. UWAGA: Pełnomocnictwa składane w przedmiotowym postępowaniu mogą być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. II) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: 1) każdy z osobna - dokumenty wymienione w sekcji III.4.2) tiret 2 oraz III.4.4) ogłoszenia w BZP (UZP) - wzory dokumentów są dostępne na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.113.2014). 2) Oświadczenie Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (część I oświadczenia) oraz o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy (część II oświadczenia) zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.113.2014). 3) dokument o, którym mowa w sekcji III 6) pkt 1 ogłoszenia w BZP (UZP). 4) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.1 ogłoszenia w BZP (UZP) składa ten z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który spełnia warunek - wzór dokumentu (wykazu) jest dostępny na stronie internetowej www.bip.krakow.pl (postępowanie OR-10.271.113.2014). Wiedzę i doświadczenie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, muszą posiadać łącznie. 5) dokumenty, o których mowa w sekcji III 6) pkt 2 i 3 ogłoszenia w BZP (UZP) – jeżeli dotyczy. III) Sposób przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 1) Wniosek powinien zawierać w szczególności: oświadczenie woli Wykonawcy dotyczący udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zarejestrowaną nazwę Wykonawcy, zarejestrowany adres Wykonawcy z numerem kodu pocztowego, telefon, fax, adres strony internetowej i poczty elektronicznej oraz LOGIN Wykonawcy (wzór dokumentu jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl - post. nr OR-10.271.113.2014). W przypadku złożenia wniosku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podane powyżej informacje winny być wskazane dla każdego z tych Wykonawców. 2) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek, sporządzony na piśmie w języku polskim w sposób czytelny i trwały, podpisany przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3) Część wniosku, co do której Wykonawca zastrzega poufność - jednocześnie wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część wniosku”. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Uwaga! Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy, umowy w sprawach zamówień publicznych „są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej” 4) Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). 5) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski, zgodnie z § 7 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Podpisy na wniosku należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 6) Wniosek należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie lub opakowaniu. Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następujące informacje: Nazwa i adres wykonawcy /ewentualnie pieczęć/, Wydział Organizacji i Nadzoru Oddział Zamówień Publicznych, Znak sprawy: OR-10.271.113.2014, Tytuł zamówienia: Dostawa komputerów biurkowych w obudowie typu mini wraz z oprogramowaniem. IV) W razie pytań należy je składać na numer faxu 12 616 12 36 lub drogą elektroniczną na adres info@um.krakow.pl, a w przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących treści niniejszego ogłoszenia, Zamawiający niezwłocznie udzieli tych wyjaśnień na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w zakładce dotyczącej niniejszego ogłoszenia. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Marcin Żak - tel. 12 616-12-89 lub Dorota Pietrzykowska - tel. 12 616-17-57. V) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
Data publikacji ogłoszenia 2014-10-27 14:20:00
Numer BZP 226353 - 2014
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła