Licytacja L-38-2014

Nazwa Budowa ulicy łączącej ul.Jaracza z ul.Siemaszki
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie ulicy łączącej ul. Jaracza z ul. Siemaszki w Krakowie jako drogi gminnej dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz przebudową kolidujacej infrastruktury w ramach zadania >Przebudowa ul. Jaracza<. Znak sprawy 3/II/2014. Zakres robót obejmuje budowę układu drogowego, budowę sieci oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie kabli energetycznych, przebudowę wodociągu, budowę przyłaczy kanalizacji, przestawienie słupa teletechnicznego, wycinkę i nasadzenie drzew. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej, przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. W przypadku wystąpienia nazwy producenta w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, szczegółowej specyfikacji technicznej lub innym załączniku do postępowania - produkty można zastąpić równoważnymi (nie gorszymi). Wymagany okres gwarancji: 120 miesięcy
Termin otwarcia (dni) 6
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 991.390 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 1.500 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto
Minimalna różnica postąpień 1500
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2014-02-17 12:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium 1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w wysokości 20 000 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na konto depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32124047221111000048503855. 4) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp)
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji do 31.07.2014r.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 -151 ustawy Pzp, w wysokości 2% ceny ofertowej
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są na stronie www.zikit.krakow.pl
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania Wniosek należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), oraz opisane -Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Budowa ulicy łączącej ul. Jaracza z ul. Siemaszki w Krakowie. Znak sprawy 3/II/2014. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik Zespołu Umów i Zamówień Publicznych - tel. (12) 616-71-34 (sprawy proceduralne), Ludwik Czarnecki - Inspektor nadzoru - tel. (12) 616-70-16 (sprawy techniczne), Anna Świerta - Inspektor Nadzoru - tel. (012) 616-70-20. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy, harmonogram prac oraz dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Uwaga: 1. Wykonawca winien na własny koszt wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnić w ZIKiT wraz z realizacją. 2. W związku z planowanymi robotami związanymi z przebudową oraz zabezpiecz. sieci gazowej przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Wykonawca robót winien wykonywać swoje roboty w koordynacji z gestorem przedmiotowej sieci. 3. Wykonawca ujmie w kosztorysie ofertowym koszt przestawienia ogrodzenia - zabezpieczenia pos. 21 (dz. 426/6 obr. 44 Krowodrza) wzdłuż budowanej drogi na długości ok. 35 m.
Data publikacji ogłoszenia 2014-02-07 11:03:00
Numer BZP 44336-2014
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła