Licytacja L-381-2015

Nazwa Dostawa papieru kserograficznego
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Dostawa papieru kserograficznego formatu A4 i A3, papieru komputerowego, papieru ozdobnego oraz papieru do ploterów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Wołominie
Termin otwarcia 2015-12-11 11:00:00
Termin zamknięcia 2015-12-11 11:10:00
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji elektronicznych UZP (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINU zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Podkreślenia wymaga, że system nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia, określonego w ogłoszeniu o zamówieniu. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. Jednocześnie system nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto całości zamówienia. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 172.642,80 PLN (brutto). Minimalny krok postąpienia (minimalna różnica ceny składanych ofert) wynosi 3.000,00 PLN (brutto)
Minimalna różnica postąpień 3000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2015-12-03 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji Zakończenie: 31.12.2016.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2015-11-25 12:19:00
Numer BZP 173009 - 2015
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła