Licytacja L-538-2013

Nazwa Zakup i dostawa papieru kserograficznego
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru kserograficznego do siedziby Urzędu Gminy Zabierzów w roku 2014. 1. Papier ksero w formacie A4 o parametrach: gramatura 80g+2 g /m2), białość 161 + 2 wg skali białości CIE, wilgotność 3, 8-5,0%, grubość 108+ 3 µm, nieprzeźroczystość =>91 %, ryza/ 500 arkuszy – ilość: 2000 ryz 2. Papier ksero w formacie A3 o parametrach: gramatura 80g+2 g /m2), białość 161 + 2 wg skali białości CIE, wilgotność 3, 8-5,0%, grubość 108+ 3 µm, nieprzeźroczystość =>91 %, ryza/ 500 arkuszy – ilość: 75 ryz 3. Papier ksero kolorowy w formacie A4 o parametrach: o gramaturze 80g/ m2, w jednym opakowaniu 5 kolorów: - kolory intensywne - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz, - kolory pastelowe - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz. 4. Papier ksero kolorowy w formacie A3 o parametrach: o gramaturze 80g/ m2, w jednym opakowaniu 5 kolorów: - kolory intensywne - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz, - kolory pastelowe - ryza/500 arkuszy – ilość: 10 ryz.
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Z platformy licytacji elektronicznych w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy, którzy zarejestrują się na platformie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 2. Rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, 3. Przy rejestracji na platformie Wykonawca otrzyma login - identyfikator użytkownika. Wykonawca informuje Zamawiającego o swoim loginie we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego loginu lub nie podania go Zamawiającemu wre wniosku, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania prawidłowego loginu. Niepoinformowanie Zamawiającego o loginie bądź jego błędne wskazanie uniemożliwi udział wykonawcy w licytacji. UWAGA: Nie należy przesyłać Zamawiającemu hasła Wykonawcy, 4. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux z zainstalowaną przeglądarką internetową: Mozilla Firefox 2.0 (lub wyższa) lub Internet Explorer w wersji 6.0 (lub wyższa) oraz aktywne połączenie z siecią Internet..
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Po zalogowaniu na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej uzyskają dostęp do aplikacji umożliwiającej składnie ofert. Wykonawcy składają oferty cenowe w postaci elektronicznej, 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do chwili jej zamknięcia, 3. Oferta złożona wtoku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą, 4. W toku licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką, a cena powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w ogłoszeniu o zamówieniu. Wylicytowania najkorzystniejsza cena brutto ma zawierać wszystkie koszty wykonawcy, w tym również koszty transportu, 5. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia, 6. Zamawiający ustalił wysokość minimalnego postąpienia na kwotę 200,00 PLN. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest niższa od minimalnego postąpienia, 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców, 8. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto, 9. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni wykaz asortymentowo- ilościowy, którego wzór został opublikowany na stronie internetowej Zamawiającego: www.zabierzow.org.pl obrazujący zaoferowaną w licytacji cenę łączną w cenach jednostkowych, oraz wskaże markę oferowanego papieru oraz jego parametry techniczne. Wypełniony i podpisany wykaz asortymentowo-ilościowy stanowić będzie załącznik do umowy. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną przedstawioną w toku licytacji.
Minimalna różnica postąpień 200
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2013-12-11 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Termin związania ofertą okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Data realizacji Zakończenie: 31.12.2014.
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach W załączeniu projekt umowy
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania Osobami uprawnionymi do kontaktu są: -Agnieszka Sapun - Pełnomocnik Wójta ds. Zamówień Publicznych, tel. 12 283-07-46 -Magdalena Synowska – Referent Wydziału Organizacyjnego, tel. 12 283-07-20 1. Opis sposobu porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1) Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują droga elektroniczną na adres zrp@zabierzow.org.pl lub faksem 12/2852109. 2) Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 ustawy, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej http://licytacje.uzp.gov.pl 2. Sposób przygotowania i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 1) Wniosek o dopuszczenie do licytacji musi być sporządzony w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2) W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, z wyjątkiem pełnomocnictwa (w formie oryginału albo kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem). Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 3) Wniosek o dopuszczenie do licytacji, wraz z dokumentami i oświadczeniami należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem- Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przed 11-12-2013 r. godz. 10:00- w terminie do dnia 11-12-2013 r. do godz.10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.: Urząd Gminy Zabierzów – Biuro Obsługi Interesanta, ul. Kolejowa 11, 32-080 Zabierzów. Dla wniosków przesłanych do Zamawiającego liczy się data i godzina dostarczenia do siedziby Zamawiającego.
Data publikacji ogłoszenia 2013-11-28 11:06:00
Numer BZP 489732-2013
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła