Licytacja L-59-2016

Nazwa Dostawa narzędzi - Część I narzędzia BETA
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Dostawa narzędzi - Część I narzędzia BETA
Termin otwarcia 2016-04-15 09:00:00
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi określone przez producentów przeglądarek internetowych MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyżej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyżej, z zainstalowaną jedną z wyżej wymienionych przeglądarek lub równoważną, podłączony do sieci Internet.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Złożone oferty podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Kryterium oceny złożonych ofert jest cena. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę netto oferty, wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej netto 56 600,00 zł. (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset złotych)
Minimalna różnica postąpień 1000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2016-04-11 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium 1000 zł (jeden tysiąc)
Termin związania ofertą 60 dni.
Data realizacji Zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2016-04-01 15:06:00
Numer BZP L-59-2016
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła