Licytacja L-80-2013

Nazwa Dostawy wody mineralnej lub źródlanej do MR i RW
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, przy ul. Wspólnej 30, w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy naturalnej wody mineralnej lub źródlanej w szacunkowej ilości: 1) Woda 0,5 litra niegazowana w ilości 55 000 butelek PET, 2) Woda 0,5 litra gazowana w ilości 50 000 butelek PET, 3) Woda 1,5 litra niegazowana w ilości 120 butelek PET, 4) Woda 1,5 litra gazowana w ilości 120 butelek PET. Wszystkie wody powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 85, poz.466)
Termin otwarcia (dni) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox 2.0 lub wyższa. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu.
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1) Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową; 2) w toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia; 3) oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą; 4) w toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto w złotych oraz ewentualnie groszach, które należy oddzielić od złotych kropką, za dostawę łącznie 105 240 butelek wody gazowanej i niegazowanej o pojemnościach wskazanych powyżej; 5) Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 1 000,00 zł brutto (tysiąc złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji; 6) w trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 7) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę brutto. 8) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy wypełni formularz cenowy (wg. wzoru stanowiącego załącznik do umowy) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartości oferowanego asortymentu i wartości całego przedmiotu umowy (brutto). Wartość przedmiotu umowy wykazana w formularzu musi być tożsama z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy złożoną w trakcie licytacji elektronicznej.
Minimalna różnica postąpień 1000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2013-03-14 11:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium nie wymagane
Termin związania ofertą 30 dni
Data realizacji 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Postanowienia umowy są określone w projekcie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 5 do ogłoszenia, dostępnej na stronie http://www.minrol.gov.pl/.
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wykorzystania kwoty na jaką zostanie zawarta umowa
Data publikacji ogłoszenia 2013-03-06 15:41:00
Numer BZP 91718-2013
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła