Licytacja L-95-2019

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Dostawa drzew, krzewów, różnych materiałów i sadzenie

Dostawy

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę roślin ogrodniczych w tym transport i rozładunek wraz z pozostałymi materiałami oraz sadzenie w obiektach wymienionych w załącznikach : •1a do wzoru umowy, którego zakres dotyczy 31 jednostek objętych dostawą, •2a jest szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do wzoru umowy i obejmuje dostawę roślin o określonych parametrach i różnych odmianach z materiałami ogrodniczymi tj.: 614 szt. bylin wieloletnich ( barwinek, ciemiernik, funkia, golteria pełzająca, lawenda wąskolistna, miskant chiński, nachyłek lancetowaty, odętka wirginijska, piwonia, powojniki, proso, rozchodnik, runianka, tawułki, trawa pampasowa, wrzosy, wrzośce, zawciag, żurawki), oraz 9 gatunków drzew w ilości 62 szt. i 25 gatunków krzewów w ilości 622 szt. a także dostawę: nasion traw, palików do drzew, torfu, ziemi ,własnym transportem Wykonawcy. •1b do wzoru umowy, którego zakres dotyczy 34 jednostek objętych dostawę roślin o określonych parametrach i różnych odmianach z materiałami ogrodniczymi wraz z wykonaniem usługi nasadzeń roślin obejmującej: ściąganie darni, przygotowanie gleby pod rośliny, wzbogacenie ziemią, sadzenie roślin, ściółkowanie, ściąganie darni pomiędzy posadzonymi roślinami, •2b, jest szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia do wzoru umowy i obejmuje dostawę drzew, krzewów, bylin wraz z materiałami ogrodniczymi (biogal, ekobordy, kora, nasiona traw, obrzeże taśmowe, paliki do drzew z poprzeczkami i taśma do mocowania, palisada drewniana i plastikowa eko, torf, ziemia zrębki, żwir) i usługę nasadzeń poprzez przygotowanie gleby pod rośliny, ściąganie darni, wzbogacanie ziemią, założenie agrotkaniny z mocowaniem jej do podłoża, założenie i mocowanie eko-bordów i palisad, wbijanie palików do mocowania pnia drzew, wykonanie mis, ścółkowanie, podlewanie . Rośliny do posadzenia to: 1084 szt. bylin obejmujących różne gatunki (barwinek, bluszcz, bodziszek, brunera,ciemierniki, czosnek olbrzymi, floksy, funkia, hakonechloa, imperata, jeżówki, komarzyca, kostrzewy, lawenda, miskanty chińskie, piwonia chińska, pragnia syberyjska, rozchodniki, runianka japońska, serduszka, skalnica, smagliczka, turzyce, ubiorek, winobluszcz, wrzosy i wrzośce, oraz żurawki oraz 22 gatunków drzew w ilości 839 sztuk i 24 gatunków krzewów w ilości 5445 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: załącznik 2a i 2b do wzoru umowy i wzór umowy.

http://bip.erzeszow.pl

nie dotyczy

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek 2. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. Login powinien uniemożliwiać identyfikację wykonawcy. W przypadku niepodania loginu we wniosku, lub też błędnego podania loginu niezarejestrowanego na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji poprzez jego wpisanie na listę wykonawców (na platformie licytacji) biorących w niej udział. Brak uzupełnienia w wyznaczonym terminie loginu, który umożliwi przypisanie wykonawcy do prowadzonej licytacji, skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 4. Od Wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. 5.Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


. Licytacja elektroniczna na zadanie: Dostawa drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą innych niezbędnych do realizacji nasadzeń materiałów w celu urządzenia terenów zieleni, będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 PLN brutto (słownie: sto złotych brutto). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9.Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za Dostawę drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą innych niezbędnych do realizacji nasadzeń materiałów w celu urządzenia terenów zieleni kwotę 400000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto). 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto za realizację całego zamówienia. 11. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 12. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 13. Formalności niezbędne do zawarcia umowy jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty: Po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy wykonawca winien: 1)Przedłożyć: a)pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, b)umowę regulującą współpracę - w przypadku złożenie oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 2)Przekazać drogą e-mail następujące informacje : a)dane do wpisania w umowie (m. in. adres zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), oraz inne niezbędne wynikające z treści wzoru umowy, b)wysokość kwoty netto wynikająca z oferty(postąpienia). 3) Wykonawca musi dostarczyć wypełniony, podpisany i uzgodniony z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa UM Rzeszowa formularz cenowy wg załącznika 3a i 3b do wzoru umowy

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-05-08 10:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-05-16 10:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

nie dotyczy

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

nie dotyczy

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Nie

nie dotyczy

Tak

  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp): Tak
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp): Nie
  • (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp): Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złożenie niniejszego oświadczenia wynosi 3 dni od przekazania wykonawcom listy podmiotów którzy złożyli wnioski

nie dotyczy

nie dotyczy

1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowiący załącznik do ogłoszenia dostępny jest na stronie Zamawiającego http://bip.erzeszow.pl Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć na piśmie w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy zaadresowane na : Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego,35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, pok. 13. oraz opisane: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na „Dostawę drzew i krzewów produkowanych w pojemnikach, oznaczonych etykietą wraz z dostawą innych niezbędnych do realizacji nasadzeń materiałów w celu urządzenia terenów zieleni”, nr postępowania CZ-D.271.36.101.2019. Konsekwencje źle oznaczonej koperty ponosi wykonawca. Wnioski złożone do Zamawiającego po upływie terminu określonego dla ich składania oraz złożone w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane - Zamawiający uzna, iż nie zostały w ogóle złożone. 2)Pełnomocnictwo do reprezentowani Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) wniosek/ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 3) W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. 4)Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Termin na złożenie niniejszego oświadczenia wynosi 3 dni od przekazania wykonawcom listy podmiotów, którzy złożyli wnioski

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załacznik do niniejszego ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


I. 1. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej ani ustanowić dynamicznego systemu zakupów, nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie wymaga oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu II. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, 2. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (zwany dalej wnioskiem) wraz z załącznikami a także dokumenty i oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. wykonawcy składają w oryginale w formie pisemnej w języku polskim na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 r. poz.1113 z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 3. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w formie pisemnej (oryginał lub kopia za zgodność z oryginałem) na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U z 2016 r. poz.1113 z późn. zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca 4. Pozostałe oświadczenia (inne niż pkt. 2 i 3), zaproszenie do udziału w licytacji, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (o ile zamawiający nie zastrzeże inaczej w wezwaniu) zamawiający i wykonawcy przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. e-mailem. (mogą także zastosować sposób komunikacji wskazany w pkt. 2) 5. Od momentu otwarcia licytacji do momentu zamknięcia licytacji, zgodnie z art. 77 Pzp, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy licytacyjnej https://licytacje.uzp.gov.pl, 6. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania, do momentu upływu terminu otwarcia licytacji, będą zamieszczanie na stronie internetowej Zamawiającego, pod adresem http://bip.erzeszow.pl 7. Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana: a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Centralnego Zamawiającego, 35-064 Rzeszów, ul. Joselewicza 4, b) drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@erzeszow.pl . 8. Osoba upoważniona do kontaktowania się w wykonawcami: Monika Łysek - Wydział Centralnego Zamawiającego, Urząd Miasta Rzeszowa, ul.B.Joselewicza 4, tel.(0-17)8754686 - sprawy proceduralne 9. Zamawiający pobierze z elektronicznych rejestrów Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i/lub Krajowego Rejestru Sądowego dokumenty rejestrowe dotyczące Wykonawcy. W przypadku Wykonawców którzy nie podlegają wpisowi do wyżej wskazanych rejestrów w druku oferty należy podać adres strony internetowej z której Zamawiający pobierze z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych dokument/y lub dołączyć do wniosku dokument/y wskazujące na uprawnienie do jej podpisania. W przypadku wykonawców zagranicznych należy dołączyć do oferty tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski. III. Forma dokumentów: 1.Wniosek musi zawierać: 1)wypełniony formularz wniosek - musi być złożony w oryginale w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 2)oświadczenie/a na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp, o braku podstaw do wykluczenia zawarte w formularzu wniosek– musi być złożone w oryginale w formie pisemnej; 3)pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy: a) Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) musi być złożone w oryginale w formie pisemnej; 4) dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania wniosku z zastrzeżeniem pełnomocnictwa i II ust. 9 - muszą być złożone w oryginale w formie pisemnej lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 2. Dokumenty i/lub oświadczenia o których mowa Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. z późn. zm. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu: 1) muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (zgodnie z zasadami poświadczania wskazanymi w pkt. 2 i 3) 2)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą 3)Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 3. Poświadczanie za zgodność z oryginałem: 1)Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje/ą odpowiednio osoba/y uprawniona/e do reprezentacji wykonawcy, podmiotu na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawcy, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na każdej stronie kopii wraz ze stwierdzeniem „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez osoby wskazane w pkt 1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z pieczątką osoby podpisującej kopie dokumentów za zgodność z oryginałem lub czytelny podpis bez pieczątki). 4.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski

Informacje o wadium


Nie

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła