Licytacja L-360-2015

Nazwa Modernizacja Pawilonu IVa - DZ/11/2015
Krótki opis
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w systemie zaprojektuj i wybuduj.1.Na przedmiot niniejszego postępowania, składają się w szczególności: a) wykonanie niezbędnych badań, opracowań,dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany, projekty wykonawcze dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych branż, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy (w tym m. in. map do celów projektowych,pozwolenie na budowę),b)uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zatwierdzeń, operatów, badań, pozwoleń (w tym na użytkowanie), jeśli są wymagane, c)wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i modernizacją poziomu 0, +1 i +2 Pawilonu IVa oraz elementów terenowych w zakresie rozbiórki istniejących ścian i zabudów instalacji, naprawa, wyrównanie i wykonanie nowych gipsowych tynków wewnętrznych, malowanie istniejących ścian oraz wykonanie nowych okładzin ściennych, budowa nowoprojektowanych ścian, wymiana podłóg i wykonanie nowych wylewek, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wytycznymi zawartymi w PUF, wymiana urządzeń sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz parapetów wewnętrznych, wykonanie sufitów podwieszanych, montaż urządzeń zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU, przebudowy istniejącej pochylni, modernizacji wskazanych schodów zewnętrznych, wykonania chodników do elementów wejściowy, rekultywacji terenu zielonego wskazanego na rysunku koncepcyjnym, wokół pawilonu objętego opracowaniem . d) uruchomienie i przekazanie do eksploatacji utworzonego Centrum Leczenia Mukowiscydozy e) pełnienie nadzoru autorskiego f) wykonanie ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy 2.Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu, a opracowana dokumentacja projektowa musi być z nim zgodna.3.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z zachowaniem należytej staranności oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.4.Roboty budowlane, o których mowa w ust. 1, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:Dz.U.z 2013r. poz.1409 z późn.zm.) i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, postępowania z odpadami
Termin otwarcia (dni) 5
Termin wysłania zaproszeń 2015-11-20 13:35:00
Czas zamknięcia po złożeniu ostatniego postąpienia (minuty) 5
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych 1. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą, zamieszczonej na stronie http//www.licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji Wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login Wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nieprzekazanie go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersją demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84 (w godzinach: 9:00 - 13:00). 2. Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Mozilla Firefox lub wyższa. 3. Zamawiający dopuści do udziału w licytacji elektronicznej i zaprosi do składania ofert wszystkich Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu. Zaproszenie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej 1. Po zalogowaniu się Wykonawcy uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert; 2. Zamawiający określił minimalną wysokość postąpienia na 30.000,00 zł brutto. Cena wywoławcza 5.745.500,00 zł brutto. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza (grosze należy oddzielić kropką); 3. Od momentu otwarcia licytacji do jej zamknięcia Wykonawcy składają kolejne, korzystniejsze postąpienia w postaci elektronicznej, które podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. System umożliwia składanie wyłącznie ofert o cenie niższej niż oferta wiodąca w danym momencie; 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za informacje wprowadzone do systemu i konsekwencje z tego wynikające; 5. W trakcie licytacji elektronicznej system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, oraz cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców; 6. W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto wyrażoną w złotych. Cena oferty stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne zrealizowanie przedmiotu umowy wynikające z programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej, umowy. W cenie oferty muszą być uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, nadzór autorski oraz gwarancję. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca przy tak przyjętym Wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet gdyby okazało się podczas realizacji, że dla wykonania Przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celów w niej określonych są konieczne do wykonania roboty podstawowe, tymczasowe, i prace towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych Zaproponowana cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłowym i całkowitym wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego (opisanymi w PFU oraz projekcie umowy), w tym należny podatek VAT. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w ogłoszeniu. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie; 7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę
Minimalna różnica postąpień 30000
Waluta PLN
Termin składania postąpień 2015-11-17 10:00:00
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Dokumenty
Informacja o wadium 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 100.000,00zł.2.Wadium należy wnieść nie później niż przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu otwarcia licytacji w kasie (II piętro, budynek główny szpitala).3.Wadium w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu otwarcia licytacji elektronicznej nastąpi uzna¬nie rachunku zamawiającego (decyduje data i godzina). 4.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu - na konto Zamawiającego w MBS w Łomiankach, nr rachunku: 08 8009 0007 0000 0475 2001 0105 z określeniem tytułu wpłaty: Wadium - DZ/11/2015 Modernizacja Pawilonu IVa - Utworzenie Centrum Leczenia Mukowiscydozy w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r., Nr 109, poz.1158 ze zm.). 5. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w tabeli A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.6.W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich zamawiający może je zatrzymać. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: a) w art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, tj. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) w art. 46 ust. 5 prawa zamówień publicznych, tj.: jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Ponadto z powyższego dokumentu powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał się z udziału w licytacji elektronicznej przed upływem terminu wyznaczonego na jej otwarcie.10.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.11.Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub złożenie wadliwego wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, zgodnie z art. 24 ust 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin związania ofertą okres w dniach: 30
Data realizacji Zakończenie: 31.05.2016
Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 1.Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, złożenia przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 5% ceny brutto podanej w ofercie, w jednej lub formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.3. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy składanego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, dokument musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4. Beneficjent: SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki. 5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ust. 1 i ust. 3 ustawy Pzp
Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia
Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania
Data publikacji ogłoszenia 2015-11-09 21:18:00
Numer BZP 302174-2015
Powrót

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła