Licytacja L-367-2018

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Test 123

Roboty budowlane

asd

sd

ds

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


ads

ads

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


ds

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-10-11 14:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-10-11 14:35:00.

Dokładna data

Upływa 2018-10-11 16:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


sd

sad

asd

asd

asd

Tak

asd

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

asd

ds

ds

sd

IX. Termin związania ofertą


asd

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


ads

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


ads

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


asd

XIII. Informacje dodatkowe


ads

Informacje o wadium


Nie

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła