Licytacja L-10-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-10-2010 - zakup wraz z dostawą kopert

Dane zamawiającego

Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala
al. Niepodległości 190
00-608, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

14730

Termin otwarcia licytacji:

2010-02-10 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą (rozładowanie palet i złożenie ich we wskazanym magazynie) do Centrali KRUS oraz 16 Oddziałów Regionalnych KRUS na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 10 rodzajów kopert do ręcznego oraz 4 rodzajów kopert do automatycznego pakowania korespondencji w łącznej ilości: 12339 kartonów pakowanych po 1.000szt. kopert każdy. Szczegółowe ilości oraz charakterystykę poszczególnych rodzajów kopert zawiera wzór umowy. Przedmiot zamówienia musi zostać zrealizowany dla każdej z wymienionych pozycji (Zamawiający nie dopuszcza pominięcia/niedostarczenia któregokolwiek rodzaju kopert). Zamawiający wymaga, aby zaoferowany papier pochodził z bieżącej produkcji tzn. był wyprodukowany nie wcześniej niż w III kwartale 2009 roku.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, Wykonawca winien zarejestrować się w tym systemie, a następnie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do licytacji zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu. Nieprzekazanie loginu bądź przekazanie loginu niepoprawnego będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji, chyba że prawidłowy login zostanie przekazany w terminie najpóźniej 2 dni przed otwarciem licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) z systemem operacyjnym Windows/Linux spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Internet Explorer w wersji 6.0 i 7.0 albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 i 3.0, z zainstalowaną jedną z w.w. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku jednoetapowej licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty w postaci elektronicznej. 2. Wykonawca ma możliwość złożenia postąpienia od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferty składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda, pod ustalonym w ogłoszeniu o zamówieniu adresem internetowym, nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za całość zamówienia. 7. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt II. Cena wywoławcza: 429 000.00 PLN (brutto). Minimalne postąpienie 500.00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych). System nie przyjmie postąpienia, którego wartość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian powyższych parametrów licytacji. O zmianach zostaną niezwłocznie poinformowani wszyscy zaproszeni Wykonawcy. 8. Termin otwarcia licytacji: ok. 5 dni od dnia przekazania zaproszeń, o godzinie 10:00. Dokładny termin Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. 9. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 10 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2010-01-26 09:30:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp dotyczące; posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy. Ocena spełniania powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do wniosku.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wniosek powinien zawierać następujące aktualne na dzień składania wniosków oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi art. 22 ust. 1 oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy - Prawo zamówień publicznych (wg. wzoru oświadczenia), 2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2, 3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4, - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, tak w celu likwidacji jego majątku, jak również w celu zawarcia układu z wierzycielami - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 6. jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; wymagania dotyczące okresu ważności tego dokumentu określone w pkt 5 stosuje się odpowiednio. Ponadto wniosek powinien zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 7. wypełniony - formularz Wniosku (wg. wzoru Wniosku), 8. dowód wniesienia wadium, w terminie do dnia składania wniosków - w wysokości 10.000,00 PLN (dziesięć tysięcy złotych), 9. oświadczenie Wykonawcy wskazujące, którą część zamówienia powierzy wykonaniu przez podwykonawców, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy - Pzp (składane tylko w przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców), 10. oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku podpisania umowy dostarczane koperty będą pochodziły z bieżącej produkcji (zgodnie z pkt 3 Wniosku), 11. oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza - pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).

IX. Termin wykonania zamówienia

dostawa w terminie 49 dni od podpisania umowy.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

wybrany wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2,0% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, najpóźniej w dniu podpisania umowy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

http://www.krus.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy zamieszczono na stronie http://www.krus.gov.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

inne informacje dostępne na stronie http://www.krus.gov.pl

Informacje o wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 26-01-2010r. do godz. 9:30

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2010-01-26 09:30:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 10 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2010-02-04 09:05:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła