Licytacja L-10-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-10-2012 - Naprawa i konserwacja kserokopiarek w 2012 roku.

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Katowice, Miasto Katowice
Adres pocztowy: Młyńska 4
Miejscowość: Katowice, Kod pocztowy: 40-098
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

13708-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-01 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Naprawa i konserwacja kserokopiarek w 2012 roku.
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Naprawa i konserwacja kserokopiarek w 2012 roku obejmuje urządzenia wykazane w zał. nr 1 do Opisu oraz w miejscach określonych w pkt 10.2 SIWZ.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 50.31.31.00-3
Dodatkowe przedmioty 50.31.32.00-4

Termin wykonania zamówienia:
Termin zakończenia zamówienia: 31/12/2012

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie, poniważ przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Zamawiający wymaga by (odnośnie warunku wskazanego w pkt. 11.2 Opisu) wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich rzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują usługi w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający wymaga by wykonawca wykazał wykonanie co najmniej dwóch usług napraw i konserwacji minimum 20 kserokoopiarek. 2. Wykonawca może plegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na p[odstawie dokumentów określonych w części IV opisu, wg zasady SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych poniżej: a) Zamawiający z ważnych przyczyn nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wstrzyma wykonanie prac. b) nastąpi zmiana obowiązującej stawki VAT. c) zaistniały przyczyny niezależne od działania stron, których przy zachowaniu należytych srodków nie można uniknąć ani im zapobiec. 2. Zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą lub okres w dniach (od ostatecznego terminu składania ofert): 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.um.katowice.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania technicznych urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystaniez systemu: komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Eksplorer 6.0 lub wyższa Firefox 2.0 lub wyższa. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani dodokonania uprzedniej rejestracji na platformie licytacji Urzędu Zamówień Publicznych (jeżeli nie są jeszcze zarejestrowanymi użytkownikami) oraz do przesłania swojego LOGINu zamawiającemu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiającą identyfikację Wykonawców. 2. Cena ofertowa winna obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp., których nie przewidziano w Opisie. Ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł, itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. 3. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. 4. Zamawiający ustala cenę wywoławczą na 60 000,00 zł. 5. Wysokość minimalnego postąpienia wynisi 1 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-24 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pok. 419

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-01 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-01 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

zawiera załącznik nr 4 do Opisu Warunków Uczestnictwa w Licytacji

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła