Licytacja L-10-2015

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-10-2015 - Ochrona fizyczna z dzierżawą parkingu

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Centralny Ośrodek Sportu, Centralny Ośrodek Sportu
Adres pocztowy: Łazienkowska 6a
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-449
Tel.: 225298742, Faks: 225298916
Rodzaj zamawiającego: Instytucja Gospodarki Budżetowej podległa Ministrowi Sportu i Turystyki

Numer ogłoszenia w BZP:

20242

Termin otwarcia licytacji:

2015-02-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona fizyczna z dzierżawą parkingu
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Ochroną należy objąć całość mienia Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia 02.03.2014 r. Na terenie COS znajdują się: - Hala widowiskowo-sportowa Torwar I: powierzchnia całkowita – ok. 24 500,00 m², - Torwar II Lodowisko: powierzchnia całkowita – ok.4 800,00 m², - Tereny zewnętrzne (drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, tereny zielone, parkingi) – ok. 16 900,00 m².
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
18 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do licytacji elektronicznej zobowiązany jest do wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji. Za dzień wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę wpływu środków finansowych wadium na rachunek zamawiającego, a nie datę obciążenia rachunku wykonawcy. 2. Ustala się wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00-100) 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 tj.) 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku PKO S.A. nr: 16 1240 5918 1111 0010 3717 0876. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy : a) nazwę Wykonawcy, b) nazwę Zamawiającego, c) nazwę gwaranta - banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze wskazaniem siedziby, d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, e) kwotę gwarancji, f) termin ważności gwarancji, g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nieodwołalnie i bezwarunkowo, jeżeli zajdzie jedna z niżej wymienionych okoliczności : - Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub, - Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub, - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 i 5 ustawy Pzp. 7. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę UWAGA! Zamawiający zwraca się z prośbą o dołączenie do oferty informacji o formie zwrotu wadium: - w przypadku wadium wpłaconego w pieniądzu należy podać numer rachunku bankowego, na który należy przelać kwotę wadium, - w przypadku wadium wniesionego: w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, oraz poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - należy zaznaczyć osobisty odbiór lub podać sposób przekazania Wykonawcy wymienionego dokumentu

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1099), na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonej do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji koncesji

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku wykonawca musi wykazać, iż wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie: a) co najmniej dwóch zamówień polegających na świadczeniu usług ochrony osób i mienia w obiektach o powierzchni co najmniej 20 000 m² każdy i wartości minimum 400 000,00 PLN brutto, maksymalnie w okresie 24 miesięcy, dla każdego zamówienia. b) co najmniej 3 imprezy o charakterze masowym na min. 6000 osób każda z imprez, maksymalnie w okresie 36 miesięcy, dla każdego zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów i oświadczeń.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 5 osobami, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1099). Co najmniej jedna z ww. osób na zmianie powinna wykazywać się znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów i oświadczeń.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych). Zamawiający dokona oceny spełnienia postawionego warunku na zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji dokumentów.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Inne niewymienione dokumenty

- dowód wpłaty wadium

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach i zakresie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy; 2) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany, 3) istotne zmiany sposobu i warunków wykonania usługi w trakcie realizacji zamówienia, wynikające z potrzeb organizacyjnych Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez cały okres trwania umowy niezmienność listy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy, oddelegowanych do wykonywania zamówienia, chyba że zmiany na wykazie zatrudnionych osób ochrony spowodowane będą okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. 3. Powyższe zmiany będą wprowadzone aneksem do umowy pod rygorem nieważności.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.cos.pl/bip

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem licytacje.uzp.gov.pl. 1.2 Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z w/w wnioskiem winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 1.3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem. Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Tryb udzielania zamówienia: licytacja elektroniczna. 2. Licytacja elektroniczna na całodobową ochronę osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu z siedzibą w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej oraz dzierżawą parkingu, będzie licytacją jednoetapową. 3. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 4. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 5. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 6. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za wykonanie zamawianych usług w okresie 18 miesięcy wartość 710 000 zł brutto. 7. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 8. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 PLN. 9. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 11. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.

Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2015-02-06 09:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Centralny Ośrodek Sportu, 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6a pok. 215

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2015-02-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2015-02-19 12:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr(numer) - wzór zawarta w dniu (data)2015 r. w Warszawie pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, NIP: 7010273950, REGON: 142733356, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: (osoba - stanowisko) a (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: (adres) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (miejsce) pod nr KRS: (numer) (dla osób prawnych)ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez (miejsce) pod nr (numer)(dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), NIP: (numer) PESEL: (numer) (tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: (osoba - stanowisko) (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa) łącznie zwanymi dalej Stronami § 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usługi całodobowej ochrony osób i mienia Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 6a wraz z zapewnieniem grupy interwencyjnej w okresie 18 miesięcy oraz dzierżawą parkingu na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część Umowy (załącznik nr 1). § 2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 j.t.) oraz zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym znacznik nr(numer) do umowy. W zakresie zadań umownych, wymienionych w § 1, Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych Nr (numer) uprawniającą do bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia stałego, dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych. 3. Koncesja, o której mowa w ust. 2 stanowi załączniki nr 2 do Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności ochronnych przy pomocy pracowników kwalifikowanych. § 3. Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia (data) r. do dnia (data) r., nie dłużej jednak niż do dnia obowiązywania umowy dzierżawy parkingu, o której mowa w ust. 5. Podstawą do rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi będzie protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektów od dotychczasowej ochrony, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obydwu stron Umowy. Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi winna być również odnotowana w książce służb. Projekt protokołu zdawczo-odbiorczego sporządza Wykonawca w terminie 3 dni od zawarcia Umowy. Protokół musi zawierać: datę i godzinę rozpoczęcia świadczenia usługi, dane osób przekazujących i przejmujących obiekt do ochrony, podstawowe informacje o aktualnym stanie bezpieczeństwa obiektów (rodzaje zabezpieczeń technicznych i potencjalne zagrożenia). Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania Wykonawcy z obiektami następnego dnia po zawarciu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usługi w dniu (data), godz. 00:00. Wykonawca, przez cały okres obowiązywania niniejszej Umowy, będzie dzierżawił teren (drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, tereny zielone, parkingi) o powierzchni 1.425 m², znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 6a, na podstawie umowy dzierżawy z dnia (data) 2015 r. § 4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach ochrony fizycznej osób, mienia, obiektów: Całodobowa fizyczna ochrona obiektów w obsadzie 5 (pięciu) osób w tym dowódca zmiany, realizowana w miarę możliwości przez stały zespół. Hala Torwar I, wejście od ul. Łazienkowskiej: 2 osoby codziennie całodobowo, Hala Torwar I, wejście od pętli autobusowej: 1 osoba codziennie w godzinach 7.00 - 24.00, Hala Torwar II: 1 osoba codziennie całodobowo, Hala Torwar II - 1 osoba codziennie w godz. 7.00 - 24.00, z wyłączeniem przerwy eksploatacyjnej w okresie od 01.04.2015 r. do 27.09.2015 r. oraz 30.05.2016 r. do 25.09.2016 r. Zapobiegania i przeciwdziałania kradzieżom, rozbojom, kradzieżom z włamaniem, dewastacji oraz innym zakłóceniom ładu i porządku na terenie ochranianych obiektów, Dokonywanie obchodów budynków w godzinach 7.00 - 20.00 co 2 godziny, w godzinach 20.00 - 7.00 co 1 godzinę, oraz doraźnie na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego lub zgodnie ze stwierdzonymi w tym zakresie potrzebami przez Wykonawcę, Dokonywanie obchodów terenu na zewnątrz budynków w godzinach 7.00 - 20.00 co 2 godziny, w godzinach 20.00 - 7.00 co 1 godzinę, oraz doraźnie na polecenie osoby upoważnionej przez Zamawiającego lub zgodnie ze stwierdzonymi w tym zakresie potrzebami przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia realizacji obchodów, Nadzorowania nad ruchem osób wchodzących i wychodzących poprzez ustalanie uprawnień do przebywania w ochranianych obiektach. W tym ewidencjonowanie wejść i wyjść gości na obiektach. Obsługa interesantów - udzielanie informacji, kierowanie ruchem osobowym w budynkach itp., Kontrolowania przestrzegania przez parkujące na terenie Zamawiającego pojazdy w miejscach zakazu zatrzymywania i postoju, Wydawania, przyjmowania i gromadzenia kluczy od pomieszczeń służbowych, ewidencjonowanie kluczy plombowanych oraz ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych - zgodnie z instrukcją dotyczącą zasad gospodarki kluczami w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie stanowiącą załącznik nr 3 do Umowy, Wykorzystywania i nadzorowania istniejącego systemu monitoringu, Kontrolowania, aktywowania i dezaktywowania systemu p.poż (we współpracy z firmą monitorującą sygnał pożaru) oraz Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Niedopuszczania do wnoszenia materiałów niebezpiecznych oraz materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub rozpowszechniania przez przedstawicieli firm zewnętrznych, Niedopuszczenie do wnoszenia i spożywania-zażywania na terenie obiektów alkoholu i środków odurzających. Osoby wobec których istnieje uzasadnione podejrzenie przebywania w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zażycie środka odurzającego, winne być usunięte z obiektów (siłami Wykonawcy, Policji lub Straży Miejskiej), Pełnej znajomości rozkładu pomieszczeń w poszczególnych obiektach, dróg ewakuacyjnych w obiektach i na terenie Zamawiającego, Znajomości rozmieszczenia i umiejętności obsługi głównych wyłączników prądu, p.poż, zaworów wodnych oraz wyłączników urządzeń podtrzymujących napięcie (serwerownia, centrala telefoniczna), Podejmowania niezbędnych działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych (pożar, zalanie, awarie elektryczne itp.) poprzez wezwanie odpowiednich służb publicznych (pogotowia ratunkowego, gazowego, wodociągowego i ciepłowniczego oraz policji, straży pożarnej itp.). W przypadku zaistnienia jednej z ww. sytuacji należy niezwłocznie zawiadomić wyznaczoną osobę z ramienia Wykonawcy, Pomocy w organizowaniu ewakuacji budynków w sytuacji zagrożenia pożarowego lub terrorystycznego, do czasu przybycia odpowiednich służb, Znajomości numerów telefonów do ekip pogotowia technicznego, serwisów oraz kierownictwa Zamawiającego, a także do ścisłej współpracy z osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego w zakresie ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku, Egzekwowania przestrzegania przez pracowników i gości postanowień instrukcji postępowania na wypadek pożaru, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy, Współdziałania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia chronionego obiektu z właściwymi jednostkami policji i służb miejskich, Prowadzenia książki służb i dokumentowanie w niej spostrzeżeń, nieprawidłowości oraz zaistniałych ważnych wydarzeń w czasie pełnienia służby, mających wpływ na bezpieczeństwo osób, budynków i mienia. Sporządzanie raportów z ww. zdarzeń, Udostępniana na żądanie osoby wyznaczonej z ramienia Zamawiającego do wglądu oraz ewentualnego wpisywania uwag książki służb, Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy, Utrzymywania patrolu interwencyjnego w gotowości do natychmiastowego działania. Przybycie patrolu nastąpić ma w czasie 5 min w godz. 20.00 - 7.00, a w godzinach 7.00 - 20.00 czas podjęcia interwencji 10 min. od otrzymania sygnału alarmowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia mobilności patrolu interwencyjnego, Kontrolowania punktów infrastruktury technicznej budynków głównie miejsc zagrożenia awaryjnego instalacji wodnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych, sygnalizacyjnych itp., Sprawdzania prawidłowości zamknięć pomieszczeń i zabezpieczeń budynków, głównie miejsc szczególnej ochrony, Obsługi systemów przeciwwłamaniowych w obiektach, w tym sprawdzanie stanu zabezpieczenia technicznego drzwi zewnętrznych i okien, Pokrycia strat i szkód materialnych poniesionych przez Zamawiającego oraz osoby trzecie z przyczyn bezspornie leżących po stronie Wykonawcy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach monitorowania sygnałów alarmowych Zamawiającego: Podejmowania interwencji przez cały czas trwania Umowy przy pomocy grupy ochrony doraźnej na sygnały alarmowe pochodzące z lokalnego systemu alarmowego, Przybycia i interwencji ochrony doraźnej, która nastąpi w czasie do 5 minut w godzinach 20.00 - 7.00, a w godzinach 7.00 - 20.00 czas podjęcia interwencji może ulec przedłużeniu do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego, Interwencji zmierzającej do udaremnienia powstania szkody na osobie lub mieniu Zleceniodawcy poprzez: ujęcie ewentualnego sprawcy przestępstwa i oddanie w ręce Policji a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia osoby wyznaczonej przez Zleceniodawcę, podjęcie mieszczących się w granicach prawa działań zmierzających do eliminacji zagrożeń przy współdziałaniu ze służbami miejskimi i służbami ratowniczymi (np. straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe itp.). Przekazywania jednej z osób wyznaczonych z ramienia Zamawiającego, informacji o alarmach i przeprowadzonych interwencjach w chronionych obiektach z jednoczesnym odnotowaniem tych faktów w książce służb, Sprawdzenia przyczyny otrzymanego sygnału alarmowego i w razie potrzeby: podjąć zdecydowane działania zmierzające do ochrony porządku, osób i mienia, powiadomić osobę wyznaczoną z ramienia COS oraz właściwe służby publiczne, zatrzymać sprawcę (jeżeli jest to możliwe) do czasu przybycia policji, podjąć niezbędne czynności celem zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ewentualnych śladów, ustalić personalia ewentualnych świadków. 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności w ramach ochrony imprezy: Zapewni bezpieczeństwo osób i ochronę mienia w czasie trwania imprez sportowych, kulturalnych i innych organizowanych w obiektach Zamawiającego, o których mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 i 3. W ramach realizacji tej części przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni pracowników ochrony, urządzenia i środki techniczne w zakresie spełniającym postanowienia ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; Będzie zawierał umowy o ochronie i bezpieczeństwie imprez masowych bezpośrednio z organizatorem tych imprez; W ramach wynagrodzenia przewidzianego z tytułu realizacji Umowy Wykonawca zabezpieczy w ciągu roku wskazane jednej imprezy masowej na rzecz Ministerstwa Sportu i Turystyki i Centralnego Ośrodka Sportu. Będzie przekazywał na rzecz Zamawiającego 5% wartości brutto każdego kontraktu, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2. W związku z tym Wykonawca ma obowiązek przesłania na koniec każdego miesiąca do Zamawiającego wykazu ochranianych imprez wraz z wartością kontraktów brutto. W celu potwierdzenia wartości kontraktów Zamawiający może żądać przedstawienia do wglądu umów z organizatorami imprez. Na podstawie ww. wykazu Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT za wyżej wymienioną prowizję. Istnieje możliwość zawarcia umowy przez organizatora imprezy z inną firmą ochroniarską. W takim przypadku przejęcie części obiektu wynajętego przez organizatora (z wyłączeniem monitoringu) następuje na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego między obiema firmami ochroniarskimi. W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z inną firmą ochroniarską w sposób gwarantujący bezpieczeństwo mienia i osób przebywających w obiektach. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do utrwalania przebiegu imprez masowych odbywających się na terenie obiektów Torwar I i Torwar II wykorzystując istniejący system monitoringu zgodnie z ustawą o imprezach masowych oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011r w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprez masowych. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania i egzekwowania regulaminu hali widowiskowo-sportowej TORWAR I oraz regulaminu lodowiska TORWAR II stanowiącymi załącznik nr 5 do Umowy. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy i mogą otrzymywać polecenia tylko od Wykonawcy i osoby upoważnionej przez Zamawiającego oraz właściwych służb (Policja, Państwowa Straż Pożarna itp.). Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, może wydać osobom dozorującym dyspozycje, pod warunkiem odnotowania ich w książce służb. Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie umowy i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa obiektu. § 5. Wykonawca wyposaży na własny koszt osoby wykonujące ochronę w: a) wyposażenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, b) jednolite, estetyczne umundurowanie z widocznym logo firmy, c) identyfikatory z logo firmy oraz z imieniem i nazwiskiem pracownika, środki łączności niezbędne do wykonywania wyznaczonych zadań, inne potrzebne przedmioty i materiały np. latarki, materiały piśmienne itp. § 6. Osobami wskazanymi do kontaktów: od strony Zamawiającego są: w zakresie spraw dotyczących hali widowiskowo-sportowej Torwar I i terenów zewnętrznych: 1. (osoba) tel. (22) (numer) tel. kom. (numer) 2. (osoba) tel. (22) (numer) tel. kom. (numer) w zakresie spraw dotyczących obiektu Torwar II Lodowisko i terenów zewnętrznych: 1. (osoba) tel. (22) (numer) tel. kom. (numer) 2. (osoba) tel. (22) (numer) tel. kom. (numer) od strony Wykonawcy są: (osoba) tel. (numer) tel. kom. (numer) (osoba) tel. (numer) tel. kom. (numer) Strony mają prawo do zmiany ww. osób w każdym czasie trwania umowy po wzajemnym uzgodnieniu. § 7. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy swobodny dostęp do swoich pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania czynności powierzonych w ramach Umowy. Zamawiający udostępni pracownikom ochrony: portiernie jako miejsca pełnienia posterunków, łączność telefoniczną umożliwiającą komunikowanie się wyłącznie w sprawach związanych z ochroną, komplet kluczy do pomieszczeń budynku i zapewni zabezpieczone miejsce do ich przechowywania. Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do wody i urządzeń higieniczno - sanitarnych. Zamawiający udostępni na prośbę Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną budynków w zakresie związanym z realizacją przedmiotu Umowy. § 8. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres wykonywania zamówienia będzie posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, każde na kwotę 3 000 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od daty utraty ważności dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC przedstawić Zamawiającemu aktualny dokument. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeśli Wykonawca na pierwsze pisemne żądanie, wystosowane do Wykonawcy po upływie 7 - dniowego terminu, nie dostarczy Zamawiającemu aktualnego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia OC. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki nr 6 do Umowy. § 9. Zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynagrodzenie za świadczenie usługi określonej w § 1 umowy przez okres 18 miesięcy, realizowanej w łącznym wymiarze 52 953 osobogodzin, wynosić będzie (wartość) zł netto plus należny podatek VAT (wartość) zł, co daje kwotę (wartość) zł brutto. Wynagrodzenie za okres jednego miesiąca będzie wypłacane w równych ratach, w wysokości 1-18 wynagrodzenia określonego w ust. 1, tj.: (wartość) zł netto plus należny podatek VAT (wartość) zł, co daje kwotę (wartość) zł brutto. Płatności realizowane będą na podstawie faktur VAT w miesiącu kolejnym po miesiącu za który faktura została wystawiona, przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. Cena określona w ust. 1 obejmuje wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: wynagrodzenia, koszty użytkowania własnego sprzętu i materiałów niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu umowy, ubezpieczenia i inne opłaty niewymienione, a które mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, zysk, narzuty, ewentualne upusty, podatki w tym podatek VAT oraz pozostałe składniki cenotwórcze. § 10. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie (forma) w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie za przedmiot Umowy, co stanowi kwotę w wysokości: (wartość) zł (słownie: (wartość)). Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany. § 11. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 Umowy za każde nienależyte wykonania przedmiotu Umowy, kary sumują się. Przez nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy rozumie się brak należytego wykonania czynności wymienionych w § 4 Umowy, a także pozostawanie pracownika-ów ochrony pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego, z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 Umowy. Roszczenie o zapłatę kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. § 12. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: powtarzającego się nienależytego wykonania czynności wymienionych w § 4 przez Wykonawcę, udokumentowanego 3-krotnym pisemnym zastrzeżeniem zgłoszonym Wykonawcy w formie zaniechania wykonywania przedmiotu Umowy, Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji, zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy, Wykonawca powierzył wykonanie swoich zobowiązań umownych innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Zamawiającego, utraty koncesji na świadczenie usług objętych umową. W innych przypadkach strony mogą wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie określone w umowie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Rozwiązanie lub wypowiedzenie niniejszej umowy skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem lub odstąpieniem od umowy dzierży (numer) z dnia (data) r. § 13. 1. Zmiana Umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego obejmującego przedmiot umowy dopuszczalna jest w następujących przypadkach i zakresie: 1) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy; 2) zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy wraz ze skutkami takiej zmiany, 3) istotne zmiany sposobu i warunków wykonania usługi w trakcie realizacji zamówienia, wynikające z potrzeb organizacyjnych Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przez cały okres trwania umowy niezmienność listy wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy, oddelegowanych do wykonywania zamówienia, chyba że zmiany na wykazie zatrudnionych osób ochrony spowodowane będą okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy. 2. Powyższe zmiany będą wprowadzone aneksem do umowy pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający określa następujące zasady zmian umowy w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: a) Stawki od podatku od towarów i usług: Stronu ustalają protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka podatku będzie miała zastosowanie do prac wykonywanych po dniu zmiany stawki podatku VAT. b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę: Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany. c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne: Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz personelu, który realizuje przedmiot umowy i dla którego ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej umowy. 1. Zmiany, o których mowa powyżej (ust. 4) będą wprowadzone do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy Wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał wymogów opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać na każde żądanie Zamawiającego wszelkich informacji, danych, wyliczeń oraz stosownych dowodów potwierdzających zasadność żądania Wykonawcy. § 14. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonywania Umowy będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla Zamawiającego. Zamawiający Wykonawca Załączniki: Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 - Aktualna koncesja wydana przez MSWiA Załącznik nr 3 - Instrukcja dotycząca gospodarowania kluczami Załącznik nr 4 - Instrukcja postępowania na wypadek pożaru Załącznik nr 5 - Regulamin hali widowiskowo - sportowej Torwar I oraz Regulamin Lodowiska Torwar II Załącznik nr 6 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Załącznik nr 7 - wykaz zatrudnionych osób ochrony

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Umowa nr(numer) - wzór zawarta w dniu (data)2015 r. w Warszawie pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, NIP: 7010273950, REGON: 142733356, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: (osoba - stanowisko) a (nazwa albo imię i nazwisko osoby fizycznej), adres: (adres) zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w (miejsce) pod nr KRS: (numer) (dla osób prawnych)ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez (miejsce) pod nr (numer)(dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), NIP: (numer) PESEL: (numer) (tylko dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w tym w ramach spółki cywilnej), zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: (osoba - stanowisko) (reprezentacja musi wynikać z wpisu do właściwego rejestru lub z pełnomocnictwa) łącznie zwanymi dalej Stronami § 1 Wydzierżawiający niniejszym oddaje Dzierżawcy w dzierżawę teren (drogi, ciągi komunikacyjne, chodniki, tereny zielone, parkingi) o powierzchni 1 425 m², znajdujący się przy ul. Łazienkowskiej 6a, zwany dalej przedmiotem dzierżawy. Dokładne położenie i granice przedmiotu dzierżawy szczegółowo określa załącznik nr 1 do umowy. § 2 1. Przekazanie i odbiór przedmiotu dzierżawy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obie strony. 2. Przedmiot dzierżawy wykorzystywany będzie w celu prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej prowadzenie parkingu. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy może zostać zmienione wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego, pod rygorem nieważności. 3. Wydzierżawiający przekazuje Dzierżawcy teren nieogrodzony. 4. Koszty ewentualnych modyfikacji przedmiotu dzierżawy do celów umowy, w tym koszt zakupu, montażu i uruchomienie niezbędnych urządzeń tj. budki strażniczej, szlabanu sterowanego elektrycznie (preferowany dwuramienny), ponosi Dzierżawca. Wszelkie zmiany w przedmiocie dzierżawy mogą być dokonywane wyłącznie za pisemną zgodą Wydzierżawiającego. 5. Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją przedmiotu dzierżawy. Koszty usunięcia ewentualnych szkód w przedmiocie dzierżawy w okresie dzierżawy pokrywa Dzierżawca. 6. Dzierżawca prowadził będzie opisaną wyżej działalność na własny koszt i ryzyko, zgodnie z przepisami i wymaganymi uprawnieniami. 7. Bez uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Wydzierżawiającego Dzierżawca nie może oddać przedmiotu dzierżawy do korzystania lub pobierania pożytków innemu podmiotowi w całości ani w części. 8. Dzierżawca oświadcza, że stan techniczny przedmiotu dzierżawy jest mu znany i jest zgodny z celem umowy. 9. Dzierżawcę obciążają koszty naprawy każdego uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu dzierżawy powstałe z jego winy w czasie korzystania z przedmiotu dzierżawy. 10. Ilość samochodów osobowych na parkingu nie może przekroczyć wskazanych 95 miejsc. W związku z tym Wydzierżawiający nie dopuszcza parkowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 11. Dzierżawca ma obowiązek wystawiać bezpłatne przepustki, dla osób wskazanych przez Wydzierżawiającego. Przepustki będą upoważniały do wjazdu i parkowania na parkingu wewnętrznym Wydzierżawiającego. 12. Z uwagi na to, że przejazd na parking wewnętrzny odbywa się przez teren parkingu dzierżawionego, Dzierżawca zobowiązany jest również nadzorować wjazd na parking wewnętrzny Wydzierżawiającego w godz. 07.00 - 24.00. Do tego celu Wydzierżawiający udostępni pilota do bramy wjazdowej na parking wewnętrzny. 13. Dopuszcza się jednorazowe wpuszczanie innych pojazdów na pisemne lub ustne polecenie Dyrekcji COS, Działu Technicznego lub osób wskazanych w umowie jako odpowiedzialnych za jej wykonanie od strony Wydzierżawiającego oraz służb publicznych: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej itp. 14. Dzierżawca parkingu powinien prowadzić ruch i kontrolę pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Wydzierżawiającego. 15. Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu, ani też w wyniku nieszczęśliwych wypadków powstałych u osób uczestniczących w działalności prowadzonej przez Dzierżawcę. 16. Dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za straty w substancji przedmiotu dzierżawy wynikłe na skutek normalnego zużycia. Zniszczenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania przedmiotu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest naprawić na własny koszt lub ponieść koszty naprawy. 17. Bieżące nakłady połączone za zwykłym użytkowaniem przedmiotu dzierżawy, w tym także sprzątanie, obciążają Dzierżawcę. 18. Dzierżawcę zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów z tytułu szkód materialnych powstałych w przedmiocie dzierżawy, spowodowanych z winy Dzierżawcy w związku z prowadzoną działalnością. 19. Ustalenie rozmiaru i rodzaju szkody, określi protokołem komisja składająca się z przedstawicieli stron. 20. Dzierżawcę zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich obowiązujących na obiekcie Torwar I i Torwar II regulaminów, przepisów p.poż. i bhp. 22. Dzierżawca zobowiązuje się udostępnić 10-cio minutowy bezpłatny postój, na terenie przedmiotu dzierżawy, rodzicom i opiekunom dzieci korzystających z zajęć odbywających się na obiekcie Torwar II. § 3 Umowa zawarta jest na czas oznaczony od dnia (data) r. do dnia (data) r., nie dłużej jednak niż do dnia obowiązywania umowy o świadczenie usług ochrony z dnia (data) r. (rozwiązanie, odstąpienie lub wypowiedzenie Umowy skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem umowy o świadczenie usług ochrony z dnia (data) r. ). § 4 1. Dzierżawca będzie uiszczał na rachunek bankowy Wydzierżawiającego czynsz miesięczny w wysokości 10.500,00 zł brutto (słownie złotych: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00-100), płatny z góry za dany miesiąc, w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury. Faktura nie wymaga podpisu Dzierżawcy. 2. Za datę płatności uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Wydzierżawiającego. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie czynszu Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych. 4. Dzierżawca nie może potrącać żadnych kwot z tytułu roszczeń wobec Wydzierżawiającego. 5. Czynsz zawiera koszty opłat za energię elektryczną (dotyczy oświetlenia zewnętrznego parkingu), c.o., ciepłą i zimną wodę (dostępne w obiekcie Torwar I i Torwar II), utylizację lub wywóz odpadów stałych oraz odprowadzenie ścieków. 6. Nakłady poniesione przez Dzierżawcę na podłączenie, za zgodą Wydzierżawiającego, budki strażniczej i szlabanu pod instalację elektryczną należącą do Wydzierżawiającego, nie podlegają zwrotowi na rzecz Dzierżawcy i Dzierżawca zrzeka się roszczeń z tego tytułu. 7. Opłata za energię elektryczną wykorzystywaną na potrzeby obsługi budki strażniczej i szlabanu sterowanego elektrycznie, będzie naliczana Dzierżawcy przez Wydzierżawiającego, co miesiąc, na podstawie wskazań podlicznika należącego do Wydzierżawiającego. 8. Po zakończeniu dzierżawy, Wydzierżawiający zachowuje bezpłatnie szlaban wraz z wykonaną instalacją. § 5 Dzierżawca zobowiązany jest do utrzymywania czystości na terenie przedmiotu dzierżawy m.in. poprzez: bieżące sprzątanie terenu, usuwanie opadających liści, oczyszczanie dróg, miejsc postojowych, ciągów komunikacyjnych i chodników, w tym również ze śniegu i zalegającego błota pośniegowego. Wydzierżawiający nie wskazuje miejsca składowania śniegu, opadłych liści, skoszonej trawy. W przypadku braku realizacji powyższego obowiązku ze strony Dzierżawcy, Wydzierżawiający wezwie Dzierżawcę do usunięcia uchybień pod rygorem doprowadzenia przedmiotu umowy do należytego stanu na koszt Dzierżawcy. § 6 1. Dzierżawca wyraża zgodę na udostępnienie Wydzierżawiającemu, w terminie wskazanym przez Wydzierżawiającego, umówionej części lub całości terenu, na nieprzerwany okres nie dłuższy niż 15 dni na potrzeby realizacji imprez odbywających się na obiektach Torwar I i Torwar II oraz terenach przyległych. Wydzierżawiający zobligowany jest do poinformowania Dzierżawcy o powyższym na piśmie, z minimum 30-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem ust.2. 2. W dniach od 9 marca 2015 r. do 17 marca 2015 r., Dzierżawca udostępni Wydzierżawiającemu całość parkingu na potrzeby odbywającej się imprezy. 3. Wydzierżawiający zrekompensuje Dzierżawcy okres udostępnienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, poprzez zmniejszenie czynszu o średnią wartość dnia dzierżawy pomnożoną przez ilość dni udostępnienia. § 7 Nie wydanie przez Dzierżawcę przedmiotu dzierżawy lub wydanie go ze znajdującymi się na jego terenie samochodami w terminie wynikającym z zakończenia okresu trwania umowy, upoważnia Wydzierżawianego do obciążania Dzierżawcy kwotą w wysokości dwukrotnego czynszu miesięcznego, za każdy rozpoczęty miesiąc. § 8 1. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wydzierżawiającego z ważnych powodów na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Wydzierżawiającego bez okresu wypowiedzenia jeżeli Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu za dwa pełne okresy płatności lub gdy Dzierżawca korzysta z przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem lub umową. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, oraz w przypadku zmian organizacyjnych, restrukturyzacyjnych Wydzierżawiającego, a także w przypadku poleceń organu nadzorującego Wydzierżawiającego, Wydzierżawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. § 9 1. Dzierżawca zobowiązuje się, że będzie używał przedmiot dzierżawy, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzyma go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 2. Wydzierżawiający informuje Dzierżawcę, iż wygaśnięcie prawa trwałego zarządu względem nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej 6a, (Decyzja Ministra Skarbu Państwa Nr 10-11 z dnia 4 lutego 2011r.) będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy dzierżawy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a Dzierżawca przyjmuje tą okoliczność do wiadomości i oświadcza, iż w przypadku wygaśnięcia prawa trwałego zarządu, nie będzie rościł względem Wydzierżawiającego z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń. 3. W czasie trwania dzierżawy Dzierżawca może wprowadzać za pisemną zgodą Wydzierżawiającego ulepszenia w przedmiocie dzierżawy, pod rygorem nieważności. 4. Po zakończeniu dzierżawy, Wydzierżawiający zachowuje bezpłatnie ulepszenia i modyfikacje poczynione w przedmiocie dzierżawy. § 10 1. Wszelkie zmiany Umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie trwania umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 3. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Wydzierżawiającego, jeden dla Dzierżawcy. WYDZIERŻAWIAJĄCY DZIERŻAWCA W załączeniu: - załącznik nr 1 do umowy - położenie i granice przedmiotu dzierżawy.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła