Licytacja L-100-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-100-2009 - Dostawa fabrycznie nowego podwozia pod zabudowę

Dane zamawiającego

Spółka Komunalna Wschowa, Spółka Komunalna Wschowa
Daszyńskiego 10
67-400, Wscowa

Numer ogłoszenia w BZP:

L-100-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-05-21 10:57:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego podwozia pod zabudowę na potrzeby Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. we Wschowie.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy: a) spełniający warunki wynikające z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp b) prowadzą działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia c)wykonali w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych ( licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy pojazdu odpowiadającego swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia d) spełniają wymagania określone w SIWZ

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej

IV. Minimalna wysokość postąpienia

0.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-01 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia nieodpłatnie można pobrać ze strony internetowej Spółki Komunalnej Sp. z o. o. : www.sk.wschowa.pl

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1) odpowiednio wypełniony i podpisany formularz oferty ( załącznik nr 2) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp (załącznik nr 3) 4)oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ( załącznik nr 4) 5) umowa spółki - w przypadku gdy wykonawcą jest spółka cywilna lub jawna oraz wypis z ewidencji gospodarczej dla każdego wspólnika 6) pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika w przypadku wnoszenia oferty wspólnej 7) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc do dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia) , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , należycie co najmniej jednej dostawy, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia tj. dostawa podwozia pod zabudowę o parametrach technicznych zbliżonych do przedmiotu zamówienia, z podaniem nazwy i odbiorcy dostawy, wartości netto dostawy, daty i miejsca wykonania dostawy (załącznik nr 5) 8) dokumenty potwierdzające, że dostawy, o których mowa w punkcie 7 zostały wykonane należycie 9) dokumenty zawierające specyfikację techniczną oraz opis wyposażenia zamawianego samochodu w formie wynikającej z opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz zdjęcia oferowanego samochodu zewnątrz i wewnątrz ( załącznik nr 6) Zamawiający dokona oceny spełniania warunków określonych w SIWZ przez wykonawcę metodą spełnia / nie spełnia

VIII. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.

IX. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 12 tygodni od momentu złożenia zamówienia.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.sk.wschowa.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

nie

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest : Pan Bartłomiej Wilk Tel 065 540 25 74 w DGOiU Spółki Komunalnej Wschowa Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej 1 ( w godzinach 7.00 – 15.00)

Informacje o wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-01 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 2009-06-01 11:00:00.

Termin przekazania zaproszeń:

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła