Licytacja L-100-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-100-2012 - Dostawa i montaż zasilacza UPS

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Krzysztof Zbrzeźny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku
Adres pocztowy: Jachowicza 1
Miejscowość: Płock, Kod pocztowy: 09-402
Tel.: (24) 262 52 71 , Faks: (24) 262 56 60
Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezbieczenia społecznego i zdrowotnego

Numer ogłoszenia w BZP:

92476-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-04-11 11:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż zasilacza UPS
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa i montaż zasilacza UPS o mocy 15 kVA w Inspektoracie ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A; b) demontaż aktualnie eksploatowanego urządzenia typu Fiskars UPS 5125. Zdemontowane urządzenie Wykonawca odbierze i podda utylizacji według obowiązujących procedur na koszt własny; c) zainstalowanie zewnętrznego by-passu lub modernizacja istniejącego rozwiązania; d) instalacja wyłącznika p.poż przy głównym wejściu do obiektu; e) wykonanie projektu powykonawczego instalacji zasilacza UPS.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 31.15.40.00-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
30 dni od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Nie wymagane.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno - pomiarowym dla urządzeń grupy I pkt 2, 10, określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć

inne dokumenty
Oświadczenie o spełnieniu przez oferowany zasilacz UPS parametrów techniczno - eksploatacyjnych określonych przez Zamawiającego.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.zus.pl/zampub

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych (zwanej dalej Platformą), udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 2) Z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 3) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie (jeżeli nie jest już zarejestrowanym użytkownikiem) przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu login przyjęty podczas rejestracji. Login należy podać dokładnie, stosując te same znaki, w tym wielkie i małe litery, jeżeli takie podano przy rejestracji. 5) W przypadku przekazania niewłaściwego loginu lub nieprzekazania loginu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania loginu nie później niż na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 6) Nieprzekazanie loginu w sposób i w terminie określonym w pkt 4) i 5) będzie uznane za odstąpienie przez Wykonawcę od udziału w dalszym etapie postępowania. 7) Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 8) Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na Platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). 9) Wymaganie techniczne urządzeń informatycznych: a) komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, b) komputer podłączony do sieci Internet, c) nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1) Licytacja elektroniczna jest jednoetapowa. 2) Cena wywoławcza za wykonanie przedmiotu zamówienia: 28000,00 zł. brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). 3) Minimalna wysokość postąpień: 100,00 zł. brutto (słownie: sto złotych 00/100). 4) W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia). 5) Możliwość złożenia oferty (postąpienia) istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 6) W celu złożenia oferty (postąpienia), Wykonawca dopuszczony do udziału w licytacji, po zalogowaniu się na Platformie, powinien nacisnąć znajdujący się w górnej części ekranu przedstawiającego ogłoszenie o zamówieniu przycisk -lista postąpień- (przycisk jest aktywny od momentu otwarcia licytacji), a następnie znajdujący się na dole listy przycisk -złóż postąpienie-. W polu, które pojawiło się na ekranie należy wpisać wysokość rzeczywistej ceny oferty, jaką proponuje Wykonawca, a następnie nacisnąć przycisk -złóż-. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od minimalnego postąpienia. Wysokość postąpienia jest liczona w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty złożonej w danej licytacji. System nie przyjmie postąpienia, jeżeli zaproponowana cena oferty będzie mniej korzystna niż cena oferty najkorzystniejszej. 7) W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają oferty (postąpienia) z ceną brutto (łącznie podatkiem VAT). System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. Grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8) Cena oferty (postąpienia) zaoferowana w toku licytacji elektronicznej musi obejmować wszelkie koszty Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty transportu, rozładunku i wniesienia zasilacza UPS do Inspektoratu ZUS w Gostyninie, demontażu i utylizacji eksploatowanego urządzenia, instalacji wyłącznika p.poż. i ułożenia okablowania do podłączenia wyłącznika p.poż. w istniejących trasach kablowych, montażu, podłączenia, uruchomienia i konfiguracji nowego zasilacza UPS, szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, wykonania dokumentacji technicznej oraz wszelkie koszty wykonywania przeglądów i napraw gwarancyjnych. 9) Oferty (postąpienia) składane przez Wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. 10) Oferta (postąpienie) złożona w toku licytacji elektronicznej przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złoży ofertę korzystniejszą. 11) Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. 12) Aktualny czas wyświetlany na Platformie w toku licytacji elektronicznej jest decydujący dla oceny momentu dokonywania poszczególnych czynności, w tym również dla oceny, czy dane postąpienie zostało złożone przed zamknięciem licytacji. 13) Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na stronie internetowej http://www.zus.pl/zampub nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-04-03 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, Al. Jachowicza 1, I piętro, pokój 214, Referat Obsługi Korespondencji.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-04-11 11:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-04-11 11:30:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie wymagane.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

WZÓR UMOWY na dostawę i montaż zasilacza UPS zawarta w Płocku dnia ... pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku, 09-402 Płock, al. Jachowicza 1, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: a ..., z siedzibą w ..., wpisaną do ... pod numerem ..., posiadającą NIP ..., zwaną w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa: o treści następującej: § 1 Niniejsza umowa stanowi wykonanie przeprowadzonego w myśl ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowania w trybie licytacji elektronicznej - postępowanie nr ... § 2 1. Przedmiotem umowy jest: 1) dostawa i montaż zasilacza UPS (producent, nazwa oraz model urządzenia) o mocy 15 kVA w Inspektoracie ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A; 2) demontaż aktualnie eksploatowanego urządzenia typu Fiskars UPS 5125. Zdemontowane urządzenie Wykonawca odbierze i podda utylizacji według obowiązujących procedur na koszt własny; 3) zainstalowanie zewnętrznego by-passu lub modernizacja istniejącego rozwiązania; 4) instalacja wyłącznika p.poż przy głównym wejściu do obiektu, 5) wykonanie projektu powykonawczego instalacji zasilacza UPS. 2. Minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne zasilacza UPS określa załącznik nr 1 do umowy. 3. Wszystkie dostarczone elementy systemu zasilania: zasilacz UPS, zestaw bateryjny, przewody zasilające, inne elementy automatyki dostarczane z zasilaczem UPS muszą być fabrycznie nowe i muszą pochodzić z seryjnej produkcji. Data produkcji dostarczonych elementów systemu zasilania nie może być wcześniejsza niż 6 m - cy przed terminem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1) montaż zasilacza UPS w Inspektoracie ZUS w Gostyninie, ul. Płocka 37A w piwnicy - pokój 010, 2) podłączenie zasilacza UPS do instalacji elektrycznych i sygnałowych, zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi producenta zasilacza UPS, 3) sprawdzenie i dobranie zabezpieczeń oraz ewentualne uzupełnienie instalacji zasilającej zasilacza UPS, 4) zainstalowanie zewnętrznego by-passu lub modernizacja istniejącego rozwiązania - prąd znamionowy obecnie zainstalowanego przełącznika by-passu wynosi 20A, 5) instalacja wyłącznika p.poż przy głównym wejściu do obiektu w pomieszczenie portierni i ułożenie okablowania do podłączenia wyłącznika p.poż. w istniejących trasach kablowych - przewidywana długość kabla 25 - 30 m, 6) uruchomienie systemu zasilającego i testowanie, 7) uruchomienie opcji wyłączającej serwery po zaniku napięcia podstawowego po upływie nominalnego czasu podtrzymania napięcia (po uzgodnieniu z administratorem systemu), 8) wykonanie następujących pomiarów zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6: a) badań ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania, b) badań rezystancji izolacji podłączeń UPS i baterii, c) charakterystyki rozładowania baterii, d) pomiarów powykonawczych konduktancji baterii. 9) dostarczenie dokumentacji technicznej sporządzonej w języku polskim w czterech egzemplarzach. Dokumentacja techniczna musi zawierać: a) zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne producenta, określające: - wartości zabezpieczeń elektrycznych, - przekroje kabli zasilających, - sposób ustawienia urządzenia, w tym zachowanie minimalnych odległości od ścian, - rodzaje i długości kabli połączeniowych, - maksymalne i minimalne wartości temperatury i wilgotności, w których może być eksploatowane urządzenie, ze wskazaniem wartości optymalnych lub wymaganych. b) instrukcję obsługi i eksploatacji zasilacza, zawierającą: - zasady obsługi i eksploatacji, - wykaz i zasady wykonywania czynności konserwacyjnych i okresowych pomiarów kontrolnych, parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzenia, - opis podstawowych zasad diagnostyki w sytuacjach awaryjnych, - podstawowe zasady bhp przy obsłudze urządzenia, - opis instalacji oprogramowania zarządzającego, - opis oprogramowania do zarządzania UPS poprzez protokół SNMP, - licencje do oprogramowania zarządzającego (jeżeli oprogramowanie nie jest freeware) i nośniki z oprogramowaniem. c) wykaz czynności serwisowych zawierający: - opis urządzenia i jego modułów, schematy elektryczne ze wskazaniem ważnych punktów regulacyjnych, - metodykę diagnostyki w stanach awaryjnych, - zasady wykonywania napraw urządzenia na poziomie wymiany modułów i podzespołów, - zasady wykonywania okresowych kontroli i regulacji parametrów urządzenia łącznie z opisem czynności niezbędnych do regulacji parametrów urządzenia podczas wymiany baterii akumulatorów, - zasady instalacji upgrade-ów sprzętowych i oprogramowania urządzenia. 10) przeprowadzenie minimum 60-minutowego szkolenia w języku polskim dla pracowników Zamawiającego w zakresie: a) znajomości zasad wykonywania podstawowych czynności operatorskich zasilacza UPS (włączanie, wyłączanie, wyłączanie awaryjne), b) umiejętności właściwej interpretacji informacji sygnalizowanych przez zasilacz UPS, c) podstawowych zasad diagnostyki stanów awaryjnych, d) zasad postępowania w sytuacjach awaryjnych, e) obsługi oprogramowania zarządzającego zasilaczem, f) znajomości podstawowych zasad BHP przy obsłudze zasilacza UPS zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80 poz. 912). 11) wystawienie dla przeszkolonych pracowników imiennych dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia, w których będzie określony zakres szkolenia oraz zakres czynności, do których wykonywania osoba przeszkolona jest uprawniona. 12) wykonanie projektu powykonawczego instalacji zasilacza UPS. § 3 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ... 2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: - ze strony Zamawiającego: ..., tel. ..., - ze strony Wykonawcy: ..., tel. ... 3. Wykonawca: a) powiadomi przedstawiciela Zamawiającego o terminie dostawy zasilacza UPS co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem, b) zapewni do wykonania zamówienia (instalacji zasilacza UPS oraz jego serwisowania w okresie gwarancji) co najmniej jedną osobę posiadającą świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno - pomiarowym dla urządzeń grupy I pkt 2, 10, określonych w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.). c) będzie prowadził prace w taki sposób, by nie powodować przerw lub zakłóceń w bieżącej pracy Inspektoratu, d) uzgodni z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego każdorazowe odłączenie zasilania, e) utrzyma w należytej czystości miejsce wykonywania przedmiotu umowy. 4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3 lit. b) wymaga zawiadomienia drugiej Strony, bez zmiany niniejszej umowy. 5. Po uruchomieniu zasilacza UPS Wykonawca przeprowadzi testy urządzenia oraz oprogramowania do zamykania serwerów i monitorowania pracy UPS przy pomocy protokołu SNMP. Procedury testowe Wykonawca zaproponuje i przedstawi Zamawiającemu przed przeprowadzeniem testów. Pozytywne wyniki testów będą stanowić podstawę zgłoszenia przedmiotu zamówienia do odbioru. 6. Po zakończeniu prac instalacyjnych Wykonawca dostarczy wymagane przez normę PN-HD 60364 wyniki badań i prób, tj.: a) protokół z badań ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania, b) protokół z badań rezystancji izolacji podłączeń UPS i baterii, c) protokół z badań charakterystyki rozładowania baterii, d) protokół z pomiarów powykonawczych konduktancji baterii. § 4 1. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru. 2. Warunkiem zgłoszenia do odbioru jest niewadliwe wykonanie całości prac objętych przedmiotem umowy oraz dostarczenie: a) wymaganej dokumentacji technicznej, b) imiennych dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników w wymaganym zakresie, c) protokołów z badań i prób, d) schematu powykonawczego podłączenia UPS w formie planszy formatu A3 lub A4 do powieszenia bezpośrednio przy zasilaczu UPS, e) kopii certyfikatów CE dla: zasilacza UPS, baterii, bypass ręcznego, f) listy kompletności urządzenia, g) listy możliwych opcji sprzętowych i programowych oraz akcesoriów współpracujących z urządzeniem, h) wykazu najważniejszych części i podzespołów zamiennych wraz z cennikiem obowiązującym w dniu odbioru (ceny w PLN lub w EURO). 3. Odbiór ilościowo - techniczny przedmiotu zamówienia zostanie przeprowadzony komisyjnie przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Kompletność dostarczonego zasilacza UPS zostanie sprawdzona na podstawie listy kompletności. 4. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. 5. Od daty odbioru i przekazania zasilacza UPS do eksploatacji Użytkownik będzie prowadził książkę eksploatacji urządzenia, zawierającą: a) termin przekazania urządzenia do eksploatacji, b) terminy przeprowadzonych okresowych przeglądów gwarancyjnych, c) informacje dotyczące awarii zasilacza UPS, w tym: - termin wystąpienia awarii, - krótki opis awarii/niesprawności, - termin zgłoszenia awarii/niesprawności do serwisu Wykonawcy oraz sposób zgłoszenia, - termin rozpoczęcia naprawy, - krótki opisu czynności naprawy i specyfikacji wymaganych części zamiennych, - termin zakończenia naprawy, - potwierdzenie przez serwisanta przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy zasilacza UPS, - ocenę stanu technicznego urządzenia dokonaną przez serwisanta po przeprowadzeniu okresowego przeglądu gwarancyjnego lub wykonaniu naprawy oraz zalecenia eksploatacyjne. d) potwierdzenia przez serwis Wykonawcy zapisów dotyczących jego działalności. § 5 1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie ... zł. brutto (słownie: ...). 2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności koszty transportu, rozładunku i wniesienia zasilacza UPS do Inspektoratu ZUS w Gostyninie, demontażu i utylizacji eksploatowanego zasilacza, instalacji wyłącznika p.poż. i ułożenia okablowania do podłączenia wyłącznika p.poż. w istniejących trasach kablowych, montażu, podłączenia, uruchomienia i konfiguracji nowego zasilacza UPS, przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, wykonania dokumentacji technicznej oraz wszelkie koszty wykonywania przeglądów i napraw gwarancyjnych. Wynagrodzenie zawiera opłaty celne i podatki, jest ostateczne i nie może ulec zmianie w trakcie trwania niniejszej umowy. 3. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie odbiór przedmiotu umowy potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca wystawi fakturę VAT z datą odbioru przedmiotu umowy i dostarczy ją wraz z protokołem odbioru do siedziby Oddziału ZUS w Płocku przy al. Jachowicza 1, 09-402 Płock w terminie 7 dni od daty odbioru. 5. Faktura winna być wystawiana przez Wykonawcę na: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, Oddział w Płocku, 09-402 Płock, Al. Jachowicza 1, NIP: 521-30-17-228. 6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. § 6 1. Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy, w tym na zasilacz UPS oraz na baterie o 10-letniej żywotności (wg klasyfikacji EUROBAT). 2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru i ulega przedłużeniu każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego awarią i czasem naprawy zasilacza. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do całkowicie nieodpłatnego: a) przeprowadzenia trzech przeglądów gwarancyjnych. Do przeglądów gwarancyjnych nie wlicza się przeglądu zerowego przeprowadzonego przy odbiorze i przekazaniu zasilacza UPS do eksploatacji, b) wykonywania napraw zasilacza UPS i baterii w miejscu ich zainstalowania albo do wymiany zasilacza UPS i baterii na nowe, wolne od wad - w przypadku wystąpienia awarii. 4. Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone w następujących terminach: a) pierwszy przegląd gwarancyjny - w 12. miesiącu eksploatacji zasilacza UPS, b) drugi przegląd gwarancyjny - w 24. miesiącu eksploatacji zasilacza UPS, c) trzeci przegląd gwarancyjny - w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji jakości, jednakże nie później niż w 36. miesiącu eksploatacji zasilacza UPS. 5. W ramach przeglądu gwarancyjnego Wykonawca dokona wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz przeprowadzi badania eksploatacyjne: a) ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania, b) ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie napięcia dotykowego, c) rezystancji izolacji podłączeń UPS i baterii, d) charakterystyki rozładowania baterii, e) konduktancji baterii. 6. Badania eksploatacyjne muszą być przeprowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w art. 62 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych badań podpisany przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje. 7. Awarie będą zgłaszane w następujący sposób: a) telefonicznie (z potwierdzeniem faxem) - w dni robocze w godzinach 8:00-16:00. W przypadku awarii zgłoszonej w ten sposób, termin naprawy liczy się od chwili dokonania telefonicznego zgłoszenia; b) na udostępniony w tym celu adres e-mail ... lub numer faxu ... czynny całą dobę we wszystkie dni tygodnia. W przypadku awarii zgłoszonej w ten sposób w dniu wolnym od pracy, termin naprawy liczy się od godziny 8:00 w pierwszym dniu roboczym Zamawiającego. 8. Z uwzględnienie postanowień ust. 7 i 9, serwis Wykonawcy zobowiązany jest do: a) podjęcia interwencji w miejscu zainstalowania zasilacza UPS w czasie nie dłuższym niż 16 godzin od momentu zgłoszenia awarii, b) naprawy zasilacza w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. 9. W przypadku, gdy ten termin naprawy przypada na dni wolne od pracy, Zamawiający jest zobowiązany umożliwić serwisowi Wykonawcy wykonywanie naprawy w te dni, przy czym Wykonawca potwierdzi termin przybycia serwisu. Jeżeli Zamawiający nie umożliwi wykonywania naprawy w dni wolne od pracy, wówczas powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę, a termin naprawy liczy się od godziny 8:00 w pierwszym dniu roboczym. 10. Przez naprawę rozumie się całkowite usunięcie awarii. 11. W przypadku niewykonania naprawy w terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na czas naprawy takie same urządzenie zamienne wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. 12. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany zasilacza UPS na nowy, wolny od wad, w przypadku, gdy po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych zasilacz w okresie gwarancji będzie wykazywał nadal wady w działaniu. § 7 1. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania będą stanowić kary umowne, naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, b) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu gwarancyjnego - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, c) za każdą godzinę opóźnienia w wykonaniu naprawy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. Kary umownej nie nalicza się, jeżeli Wykonawca dostarczy na czas naprawy takie same urządzenie zamienne wolne od wad i zapewni jego prawidłowe działanie. d) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 2. Zamawiający dokona potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia wezwie Wykonawcę do zapłaty kar umownych. 3. W razie niezapłacenia wynagrodzenia w ustalonym terminie, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 4. Z pozostałych tytułów Strony ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych, ponadto Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowań uzupełniających ponad kary § 8 Spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. § 9 W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz kodeksu cywilnego. § 10 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Załącznik nr 1 do umowy: Minimalne parametry techniczno - eksploatacyjne zasilacza UPS 1) Moc pozorna UPSa: 15 kVA; 2) Zasilenie: 3 fazy; 3) Współczynnik mocy wyjściowy minimalny: 0,8; I. Parametry wejściowe (linia 1): 4) zakres napięcia: 250 V minimum do 440 V maximum; 5) częstotliwość: 50/60 Hz; 6) zakres częstotliwości: 47 do 63 Hz; 7) współczynnik mocy: >0,98; 8) zniekształcenie harmonicznych (THDi): <5% bez dodatkowego filtra; 9) korekcja współczynnika mocy: wymagana; 10) tolerancja napięcia wejściowego: nie mniej niż ±20%; II. Parametry wejściowe (linia 2 bypass - przy założeniu dwóch torów wyjściowych): 11) napięcie: 380-400 V ±10%, 3-fazy + N; 12) częstotliwość: 50/60 Hz ±10%; III. Parametry wyjściowe: 13) napięcie: 380-400 V ±1%, 3-fazy + N; 14) częstotliwość: 50/60 Hz ±1%; 15) zakres synchronizacji: ustawialne od 0.25 do 4Hz; 16) zmiana napięcia na skok obciążenia: ±3% dla 0 do 100% i 100 do 0% skokowych zmian obciążenia; 17) zniekształcenie harmoniczne napięcia: THDU <2% ph-ph i ph-n dla obciążeń liniowych; 18) zniekształcenie harmoniczne prądu: THDU <3% ph-ph i ph-n dla obciążeń nieliniowych; 19) współczynnik szczytu: do 3:1; 20) przeciążalność w trybie podwójne przetwarzanie: 125% przez 10 min; 150% przez 1 min.; 21) statyczny bypass: 125% przez 30 min; 150% przez 0,1 sekundy; 22) zdolność przeciążeniowa (permanentna): 110%; 23) sprawność: w trybie podwójne przetwarzanie: >=92%; 24) zachowanie podczas awarii: Automatyczne przełączenie na bypass lub odłączenie (przy przeciążeniu, nadtemperaturze lub zwarciu); 25) statyczna regulacja napięcia wyjściowego: ±1%; 26) dynamiczna regulacja napięcia wyjściowego: ±3%; 27) czas regeneracji napięcia: <2 ms; 28) zakres synchronizacji z siecią: ±1%; 29) kształt napięcia: sinusoidalny; IV. Baterie: 30) typ: zamknięte; 31) standardowe podtrzymania 10 letnie: zależnie od czasu zamknięcia aplikacji, nie krótszy niż 10 min.; 32) rodzaj: zamknięte akumulatory bezobsługowe typu VRLA; 33) żywotność (wg. EuroBat): 10 lat; 34) czas ładowania: 8 godzin do 80% pojemności; V. Bypass ręczny - serwisowy: 35) napięcie nominalne: 380/400 V; 36) zachowanie przy przeciążeniu: 10 x I (nom) na 100msek/1,5 x I (nom) na 30 minut; 37) bypass ręczny (standard): wymagany; VI. Komunikacja urządzenia UPS: 38) wskaźnik: wyświetlacz LCD z różnymi komunikatami tekstowymi/wskazaniem stanu w języku polskim; 39) alarm akustyczny: wymagany; 40) złącza: RS232/zestyk bezpotencjałowy dla co najmniej 2 komunikatów o stanie; 41) wbudowana karta do obsługi protokołu SNMP: wymagana; 42) oprogramowanie do zarządzania UPS poprzez protokół SNMP (webserwer): wymagane w języku polskim; 43) oprogramowanie do zamykania systemów operacyjnych najnowszych umożliwiające zrzut mocy mniej istotnych urządzeń produkcyjnych: wymagane w języku polskim; 44) możliwość wizualizacji stanu alarmów, trybu pracy UPS na web aplikacji pracującej z UPSem przez SNMP: wymagane w języku polskim; VII. Środowisko pracy: 45) temperatura pracy: 0 do 40 st. C, 20 do 25 st. C rekomendowane, 0 do 30 st. C ciągle; 46) poziom hałasu (dBA) z 1m: <65; 47) stopień ochrony: IP 21 zgodnie z norm IEC 529; VII. Spełnianie norm: 48) konstrukcja i bezpieczeństwo: IEC 62040-1, IEC 60950, EN 50091-1; 49) produkcja: ISO 9001, ISO 14001, IEC 60146; 50) działanie i topologia: IEC 62040-3, EN 50091-3; 51) kompatybilność elektromagnetyczna: IEC 62040-2, EN 50091-2 poziom B, EN 55011/022 poziom B; 52) certyfikaty producenta ze zgodnością z ww. normami: CE; IX. Topologia: 53) klasyfikacja UPS jako: VFI SS 111 (true on-line, podwójne przetwarzanie energii) z zintegrowanym układem obejściowym - wymagana; X. Technologia: 54) technologia wykonania przekształtnika sterowanego mikroprocesorem przy optymalnej częstotliwości przełączania: IGBT lub MOS; XI. Tryby pracy: 55) podwójne przetwarzanie w układzie on-line; stabilizator napięcia i częstotliwości; konwerter częstotliwości, praca równoległa do ośmiu jednostek: podwójne przetwarzanie, opcjonalnie praca równoległa do 8 jednostek; 56) charakterystyka ładowania wg IEC 478-10: IU; 57) zakres współczynnika mocy cos phi: pojemnościowy, indukcyjny; 58) chłodzenie powietrzem przy pomocy nadmiarowych/monitorowanych wentylatorów: wymagane. XII. Wymagana dokumentacja: 59) dokumentacja zasilacza UPS w języku polskim. 60) dokumentacja baterii w języku polskim. 61) dokumentacja oprogramowania SNMP w języku polskim. 62) dokumentacja aplikacji do zamykania serwerów w języku polskim. 63) certyfikat CE dla urządzenia UPS. 64) certyfikat CE dla baterii. 65) certyfikat CE dla BYPASS ręcznego. 66) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań powyższej tabeli. XIII. Wymagania dotyczące serwisu zasilacza UPS: 67) czas reakcji serwisu, od momentu zgłoszenia awarii do momentu podjęcia interwencji serwisu na miejscu zainstalowania UPSa: 16h; 68) czas naprawy urządzenia, od momentu zgłoszenia awarii: 24h od zgłoszenia; 69) dostępność części zamiennych po okresie gwarancyjnym: do 1 tygodnia. XIV. Wymagania dotyczące gwarancji: 70) ilość przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji: 3 bezpłatne. 71) test rozładowania baterii: raz do roku. 72) ilość miesięcy gwarancji na urządzenie UPS: 36. 73) ilość miesięcy dostępności części do naprawy urządzeń po zakończeniu gwarancji: 60. 74) w przypadku braku dostępności części lub niemożliwości naprawy urządzenia niezależnie od przyczyny: wymiana wadliwego modułu UPS lub wymiana UPS. 75) w przypadku wadliwej pracy UPS przez okres dłuższy niż 14 dni (powtarzające się awarie tego samego lub innych elementów): wymiana wadliwego modułu UPS lub wymiana UPS. XV. Wymagania dotyczące instalacji UPS: 76) konieczność wykonania projektu powykonawczego instalacji UPS. 77) konieczność przedstawienia schematu powykonawczego podłączenia UPS w formie planszy formatu A3 lub A4 do powieszenia bezpośrednio przy UPS. 78) konieczność wykonania badań ochrony przeciwporażeniowej poprzez sprawdzenie samoczynnego wyłączenia napięcia zasilania. 79) konieczność wykonania badań rezystancji izolacji podłączeń UPS i baterii. 80) konieczność wykonania charakterystyki rozładowania baterii. 81) konieczność wykonania pomiarów powykonawczych konduktancji baterii

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1) Znak sprawy nadany przez Zamawiającego: ZAP 370/04/2012. 2) W przypadku składania wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania: a) warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnienia do wykonywania okreslonej działalności lub czynności musi spełnić oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, b) warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej muszą spełnić łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, d) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz oświadczenie o spełnieniu przez oferowany zasilacz UPS parametrów techniczno-eksploatacyjnych określonych przez Zamawiającego muszą złożyć łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 3) Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.03.2012 r. pod numerem 92476-2012.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła