Licytacja L-100-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG-TEST.miko-zam z ofertą o wartości 4200PLN.
Dane zwycięzcy:
UG-TEST.miko-zam - mikoWYK, MIKO87
szkolna5
80-067, Gdańsk


Ogłoszenie o zamówieniu L-100-2018 - UG_TEST_Postępowanie_123

Dane zamawiającego


Nazwa: nbic, ABCD
Adres pocztowy: Grunwaldzka555
Miejscowość: Gdańsk, Kod pocztowy: 80-180
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

255/2018

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:37:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG_TEST_Postępowanie_123

Roboty budowlane

xxxxxxxxxxx

www

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxx

xx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:31:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:37:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 20:22:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła