Licytacja L-100-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest ComtegraSA z ofertą o wartości 619500PLN.
Dane zwycięzcy:
ComtegraSA - ComtegraSA, Comtegra S.A.
Puławska474
02-884, Warszawa


Ogłoszenie o zamówieniu L-100-2019 - Rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp.

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

543866-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-06-12 12:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp.

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp. 2. Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/ 3. CPV przedmiotu głównego: 48514000-4 – Pakiety oprogramowania zdalnego dostępu, CPV przedmiotów dodatkowych: 72000000-5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-06-06 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-06-12 12:00:00.

Czas od otwarcia

Upływa 2019-06-12 12:10:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp". Znak sprawy ZP-P-I.271.55.2019.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 90 dni od daty podpisania umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr .......... W dniu ................2019 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 9462575811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ......................................................................................................................... zwaną dalej „Zamawiającym” - a ...................................................................................................................., z siedzibą w ..................................................................................................... reprezentowanym przez ...................................................................................... zwanym dalej „Wykonawcą” w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o zamówienie publiczne w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 z późn. zm.), w którym oferta Wykonawcy uznana została za najkorzystniejszą, zawarta została umowa następującej treści: § 1 Przedmiot umowy 1.Przedmiotem umowy jest rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp. 2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy został opisany w Załączniku nr 1 do umowy. § 2 Termin realizacji Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie 90 dni od daty zawarcia umowy. § 3 Podwykonawcy 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)…......................................… 2)….......................................... § 4 Przedstawiciele stron 1.Zamawiający jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Wykonawcą i za realizację umowy, wskazuje ……………….…….., tel. …………….., e-mail: ………………….. 2.Wykonawca jako swojego przedstawiciela, odpowiedzialnego za kontakty z Zamawiającym i za realizację umowy, wskazuje …................… tel .........… e-mail .............. § 5 Płatności 1.Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie …....................... (…........................................) zł, w tym wynagrodzenie netto w kwocie …..................... (.............................................) zł oraz podatek VAT w kwocie …................................ (.....................................) zł. 2.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w tym należny podatek VAT (dla podmiotów będących czynnymi płatnikami podatku). 3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 28 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT, poprawnie wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie podpisanego bez uwag protokołu odbioru. 4.Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. 5.Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, iż wyśle/nie wyśle* ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób , o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz.2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN 5907653870019 Zamawiającego. 6.Wynagrodzenie płatne: dział 750 rozdział 75095 § 6060 IT/W/770/00/20/0604 „Szerokopasmowa sieć szkieletowa dla jednostek organizacyjnych miasta” budżetu miasta na rok 2019. § 6 Gwarancja 1.Powstałe w wyniku realizacji umowy rozbudowane środowisko zdalnego dostępu do aplikacji zostanie objęte gwarancją Wykonawcy. 2.Początkiem okresu gwarancyjnego jest dzień podpisania protokołu odbioru bez uwag. 3.W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 1)świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego w zakresie poprawnego użytkowania wdrożonego przez Wykonawcę środowiska w okresie 12 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru w celu zapewnienia jego poprawnego funkcjonowania. 2)przyjmowania zgłoszeń awarii lub usterek z podaniem numeru zgłoszenia pod adresem poczty elektronicznej: ….................................. lub w systemie informatycznym Wykonawcy, dostępnym pod adresem WWW …...............................…. Za moment zgłoszenia awarii lub usterki pod adresem poczty elektronicznej uznaje się moment dostarczenia wiadomości do infrastruktury pocztowej Wykonawcy lub infrastruktury wykorzystywanej przez Wykonawcę do komunikacji z Zamawiającym; 3)usuwania awarii wdrożonego środowiska oraz przyczyn jego niestabilnej pracy w terminie: a)4 godzin roboczych od momentu zgłoszenia w przypadku awarii całkowicie uniemożliwiających pracę w środowisku zdalnego dostępu do aplikacji, gdzie godziny robocze to godziny od 7:30 do 15:30 w dni robocze; b)3 dni roboczych następujących po dniu zgłoszenia w przypadku usterek powodujących niestabilną pracę środowiska zdalnego dostępu do aplikacji. 4)udzielania przez wykwalifikowanych inżynierów nielimitowanych konsultacji i wsparcia technicznego w zakresie obsługi i funkcjonowania wdrożonego środowiska pod numerem telefonu: …......................................... w godzinach 7:30 - 15:30; 1.Gwarancją nie są objęte: 1)uszkodzenia mechaniczne lub termiczne sprzętu, powstałe w wyniku działania czynników zewnętrznych (np. spowodowane zalaniem wodą, wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami w sieci energetycznej, wirusami komputerowymi itp.); 2)uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku dokonania przez Zamawiającego napraw lub przeróbek we własnym zakresie; 3)uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłową instalację lub konfigurację sprzętu, powstałe w wyniku użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem, powstałe wskutek działania wadliwego oprogramowania, zasilania nieodpowiednim napięciem a także inne, powstałe z winy użytkownika; 4)następstwa utraty informacji z nośników danych nie powstałe z winy Wykonawcy. 2.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z innych przepisów prawa. § 7 Kary umowne 1.W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki. 2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w tym gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 21 dni. 3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 9 ust 4. 4.Uchybienie przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 6 ust. 3 pkt 3, lit. a) skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 130 (sto trzydzieści) zł - za każdą godzinę roboczą przekroczenia terminu. 5.Uchybienie przez Wykonawcę zobowiązaniu określonemu w § 6 ust. 3 pkt 3, lit. b) skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 130 (sto trzydzieści) zł - za każdy dzień przekroczenia terminu. 6.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości przewyższającej zastrzeżone kary umowne. § 8 Zmiany umowy 1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.Strony przewidują następujące warunki i rodzaje zmiany treści umowy: 1)w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - zmiana terminu realizacji umowy, określonego w § 2 o czas działania siły wyższej i czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania; zmiana nie powoduje zmiany wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1; 2)w przypadku zmiany ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług - zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto, określonych w § 5 ust. 1, odpowiednio do zmienionych przepisów prawa. 3.Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. § 9 Odstąpienie od umowy 1.Niezależnie od podstaw odstąpienia od umowy przewidzianych w przepisach prawa, Zamawiający zastrzega sobie również prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy: 1)Wykonawca nie przystąpi do realizacji przedmiotu umowy; 2)Wykonawca będzie wykonywał umowę w sposób nienależyty, w szczególności dopuści się naruszenia postanowień umowy; 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-2, Zamawiający wezwie Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy lub usunięcia naruszeń postanowień umowy wyznaczając mu co najmniej 7 dniowy termin do usunięcia nieprawidłowości. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni liczonych od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym. 3.Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami z momentem doręczenia drugiej Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień, które Zamawiający nabył przed datą złożenia oświadczenia o odstąpieniu. 4.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy. § 10 Poufność 1.Informacje Poufne – niezależnie od formy ich utrwalenia lub przekazania – są to informacje Zamawiającego, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a zostały przekazane lub udostępnione Wykonawcy w związku z realizacją umowy, które Zamawiający oznaczył jako poufne lub w inny sposób poinformował Wykonawcę, że traktuje je jako poufne. Informacjami poufnymi są także informacje przekazane Wykonawcy w toku postępowania poprzedzającego zawarcie umowy, oznaczone jako poufne. 2.Za Informacje Poufne nie są uważane informacje, które Zamawiający jest zobowiązany ujawnić na mocy obowiązujących przepisów, w tym ustawy PZP. 3.Wykonawca zobowiązuje się: 1)nie ujawniać Informacji Poufnych innym podmiotom, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności; 2)wykorzystywać Informacje Poufne jedynie w celu realizacji umowy; 3)nie powielać Informacji Poufnych w zakresie szerszym, niż jest to potrzebne dla realizacji umowy; 4)zabezpieczać otrzymane Informacje Poufne przed dostępem osób nieuprawnionych w stopniu niezbędnym do zachowania ich poufnego charakteru. 4.Wykonawca może, jeżeli jest to potrzebne do realizacji umowy, udostępnić Informacje Poufne personelowi Wykonawcy (pracownikom, współpracownikom) oraz Podwykonawcom, przy czym dostęp do Informacji Poufnych oraz korzystanie z Informacji Poufnych przez te osoby i podmioty nie może wykroczyć poza zakres, w jakim Wykonawca może z nich korzystać. Wykonawca zobowiąże te osoby i podmioty do przestrzegania poufności. Wykonawca jest odpowiedzialny za naruszenia spowodowane przez takie osoby i podmioty. 5.W przypadku rozwiązania umowy, niezależnie od powodu rozwiązania lub jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu w terminie 14 dni materiałów zawierających Informacje Poufne, a Informacje Poufne przechowywane w wersji elektronicznej usunie ze swoich zasobów i nośników elektronicznych. Ten sam obowiązek będzie ciążył na osobach i podmiotach, o których mowa w poprzednim ustępie. 6.Wykonawca zobowiązuje się na pisemne żądanie Zamawiającego niezwłocznie zniszczyć materiały zawierające Informacje Poufne. 7.Niezależnie od kar umownych opisanych w § 7, Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w przypadku naruszenia zasad ochrony Informacji Poufnych – w wysokości 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) zł za każdy przypadek naruszenia. § 11 Postanowienia końcowe 1.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym Prawa zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 2.Ewentualne spory powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne w Lublinie. 3.Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach - dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Tulpan – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 26. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z w wykonawcami w zakresie merytorycznym jest: p. Rafał Śliwiński - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, pok. nr 20, telefon 81 466 11 51, p. Bartłomiej Kwaśniewski - Wydział Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin, ul. Okopowa 11, pok. nr 19, telefon 81 466 11 50. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 03.06.2019 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowieniapubliczne/ dostawy/ 3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do podania wszelkich danych kontaktowych zgodnie z wzorem umowy. 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 4.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 4.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 4.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 4.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”. 4.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 4.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 4.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 4.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 4.8. Posiada Pani/Pan: 4.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 4.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 4.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 4.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 4.9. nie przysługuje Pani/Panu: 4.9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 4.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 4.9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Tak

1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej, w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych); 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. nr konta 77 1240 1503 1111 0010 0125 3875, tytułem „Rozbudowa infrastruktury środowiska zdalnego dostępu do aplikacji Citrix XenApp”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 4.W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument wadium należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, pokój nr 8 przed terminem wskazanym przez Zamawiającego w zaproszeniu do licytacji elektronicznej. 5.Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 5.1. gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 5.2. okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą 6.Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem zamówień publicznych, a w szczególności: 6.1.poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych 6.2.poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w terminie, o którym mowa w pkt. 1 pomimo zaproszenia go do licytacji elektronicznej, nie zostanie do niej dopuszczony.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła