Licytacja L-101-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-101-2017 - Druk Biul. Puls Regionu OP-IV.272.24.2017.ŁB

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Łukasz Bednarski, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Adres pocztowy: Artura Grottgera 4
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-029
Tel.: 81 4416 635, Faks: 81 4416 535
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

54663 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-04-19 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Druk Biul. Puls Regionu OP-IV.272.24.2017.ŁB
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie, druk i dystrybucja biuletynu Lubelski Informator Unijny „Puls Regionu” w 2017 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do Ogłoszenia.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.80.00.00-2
Dodatkowe przedmioty 79.81.00.00-5
79.81.10.00-2
79.82.00.00-8
79.82.10.00-5
79.82.11.00-6
79.82.20.00-2
79.82.21.00-3
79.82.23.00-5
79.82.30.00-9
79.97.00.00-4

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Licytacja zostanie zamknięta po upływie 20 minut od złożenia ostatniego postąpienia

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiajacy nie żąda wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a. Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże, że należycie wykonał w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu oraz wykonaniu druku biuletynu lub czasopisma lub magazynu o wartości minimum 30 000,00 zł brutto każda oraz nakładzie minimum 3 000 egzemplarzy każda.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
b. Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami, a w tym: - co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie korektorskie; - co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w tworzeniu układów graficznych do prasy. Funkcji nie można łączyć.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa szczegółowo sposobu oceny spełniania tego warunku

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy określa wzór umowy stanowący załącznik nr 3 do Ogłoszenia i jest dostępny na stronie https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji, powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. Szczegóły patrz samuuczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto, za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100.00 zł (sto złotych). W toku licytacjiZamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Cena wywoławcza 90 000 zł. Szczegóły patrz samouczek na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl/page/selflearn.

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-07 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ul. Artura Grottgera 4 20-029 Lublin - KANCELARIA OGÓLNA

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-04-19 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-04-19 19:13:49

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia i jest dostępny na stronie https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

I.W związku z niedostosowaniem formularza ogloszenia o licytacji elektronicznej do wymogów Usawy PZP Zamawiający informuje iż: W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zamawiający żąda, aby wykonawca złożył: 1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Ogłoszenia (w formie oryginału), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem). Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (w formie oryginału). 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Ogłoszenia (w formie oryginału). Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 14, Działanie 14.1, projekt nr 3 pt. Informacja i promocja Funduszy Europejskich w ramach RPO WL w 2017 roku. II. UWAGA!!! W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania Zamawiajacy na podstawie art. 26 ust 2f ustawy PZP żąda, aby Wykonawcy złożyli powyższe dokumenty łącznie z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę powyższych dokumentów wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie on jednokrotnie wezwany do ich uzupełnieia na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, III. UWAGA!!!Oświadczenie wykonawcy, o który mowa w art. 24 ust. 11 ustawy PZP dotyczące przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do Ogłoszenia)Wykonawcy przekazują Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85 listy wykonawców którzy złożyli przedmiotowe wnioski. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę ośw. ws. grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do Ogłoszenia) w powyższym terminie zostanie on jednokrotnie wezwany do ich uzupełnieia na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP. IV. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: Złącznik nr 1 do Ogłoszenia - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Załącznik nr 2 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 3 do ogłoszenia - Wzór umowy, Załącznik nr 4 do Ogłoszenia - Wykaz usług, Załącznik nr 5 do ogłoszenia - Wykaz osób, Załącznik nr 6 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania,Załącznik nr 7 do Ogłoszenia – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,Załącznik nr 8 do ogłoszenia - Ośw. w zakresie gupy kapitałowej, Załączniki dostępne są na stronie internetowej zamawiającego https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85. V. Pojęcie ustawy PZP dotyczy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) VI. Zamawiający stawia wymagania o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: drukarz lub pomocnik drukarza. VII. Wnioski o dopuszczenie w do udziału w licytacji elektronicznej składa się w języku polskim. VIII. Do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektroniczej należy dołączyć: a)Wykaz usług - Załącznik nr 4 do Ogłoszenia wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie, b)Wykaz osób - Załącznik nr 5 do ogłoszenia, c)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 6 do Ogłoszenia, d)Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. W przypadku braku złożenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt VII wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie on jednokrotnie wezwany do ich uzupełnieia na podstawie art. 26 ust 3 ustawy PZP pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy PZP.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Tak

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła