Licytacja L-102-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-102-2010 - ZP/K-licyt/16/2010

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Beata Kłopotowska, Politechnika Opolska
Adres pocztowy: Mikołajczyka 5
Miejscowość: Opole, Kod pocztowy: 45-271
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

70211

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-15 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZP/K-licyt/16/2010
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zestawy komputerowe 43 szt., notebooki 13 szt., drukarki 15 szt., projektory 3 szt. i skaner 2 szt. oraz oprogramowanie (systemy operacyjne)
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.21.30.00-5
Dodatkowe przedmioty 30.21.31.00-6
30.21.61.10-0
30.23.21.10-8
38.65.21.00-1
48.00.00.00-8

Termin wykonania zamówienia:
21 dni od dnia podpsiania umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w przypadku oczekiwania na potwierdzenie zamówienia przez ministerstwo właściwe dla szkolnictwa wyższego (organ nadzorujący), niezbędnego do zastosowania 0% stawki podatku VAT, o którym mowa w §2 ust. 2.2. Jednakże umowa nie może być przez Wykonawcę zrealizowana później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy potwierdzenia w/w zamówienia.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 4000 zł (słownie złotych: cztery tysiące). a) Wadium może być wniesione w jednej z kilku następujących form : - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). b) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego : PKO S.A. nr rachunku: 74 1240 1633 1111 0010 0525 5655 z dopiskiem Wadium w postępowaniu na dostawę sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej nr sprawy ZP/K-licyt/16/2010. c) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego się na rachunku bankowym zamawiającego najpóźniej w dniu 14.04.2010 r. do godz. 12:00, tj. 1 dzień przed terminem składania ofert (licytacji). d) Wadium wnoszone w innej akceptowalnej formie (oryginał gwarancji lub poręczenia) należy złożyć w terminie do 14.04.2010 r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego- Sekcja Zamówień Publicznych, pok. 203 A, przy ul. Mikołajczyka 5 w Opolu. e) Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, kto reprezentuje Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. f) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania a tym samym nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. g) Dyspozycję w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art 46 ust 4 a ustawy Prawo zamówien Publicznych. h)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. i) Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. UWAGA! Wykonawca straci wadium, jeżeli w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie podpisze umowy na warunkach określonych we wzorze -załącznik nr 5 do ogłoszenia, bądź zaproponuje w formularzu rzeczowo-cenowym sprzęt o parametrach technicznych odbiegających od opisanych przez zamawiającego.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca w celu potwierdzenia posiadania wiedzy i doświadczenia musi wykazać, że należycie wykonał, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 dostawy sprzętu komputerowego każda dostawa o wartości brutto powyżej 100 000 zł. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie: a) wykazu minimum 2 dostaw sprzętu komputerowego w każda dostawa o wartości brutto powyżej 100 000 zł, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu, przygotowane wg wzoru - załącznika nr 4 do ogłoszenia, b)dokumentów potwierdzających, że dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru).

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

Inne dokumenty

1. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą -kserokopia aktualnego odpisu działalności gospodarczej, z którego wynika prawo do reprezentacji. 2. Pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu rejestrowego). 3. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów przedłożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, umożliwiających wykonanie zamówienia.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a)Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych sprzętu jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego sprzętu oraz nie może powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. b) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. c)Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. d)Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e)Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. f)Zmniejszenie zakresu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.1 i 1.2 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy, g)Zmiany warunków serwisowych, o których mowa w § 6 są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy, h)Zmiany w zakresie warunków płatności są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy. i)W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. j)W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. k)W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 2. Zmiany umowy, o których mowa wyżej, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy.

Termin związania ofertą

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.przetargi.po.opole.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wykonawcy chcący wziąć udział w przedmiotowej licytacji są obowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji, na platformie licytacyjnej zamieszonej na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, o ile nie są jeszcze zarejestrowani (nie jest wymagany podpis elektroniczny). Powyższej rejestracji wykonawca powinien dokonać przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z ww. wnioskiem przesłać zamawiającemu informację o swoim loginie. Login wykonawca otrzyma po zarejestrowaniu się na ww. platformie. W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazanie go zamawiającemu wraz z wnioskiem wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej 1 dzień przed terminem otwarcia licytacji. Przed rozpoczęciem korzystania z platformy zaleca się zapoznanie z Samouczkiem oraz wersja demonstracyjną znajdującą się na ww. platformie. Pomoc techniczną w zakresie funkcjonowania systemu (zgłaszanie ewentualnych błędów) można uzyskać pod numerem telefonu (022) 632 28 84.Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, umożliwiających sprawne korzystanie z niniejszego systemu: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Powyższa licytacja będzie licytacją wieloetapową. Zamawiający nie określa ceny wywoławczej. Licytacja rozpoczyna się od pierwszej złożonej w trakcie licytacji oferty. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia(oferty). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji wykonawcy proponują cenę oferty brutto tj. z uwzględnieniem 22% podatku VAT dla całości oferowanego sprzętu wyrażoną w złotych. Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Minimalny krok postąpienia 200 złotych brutto. System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do 1 grosza (wartość groszy należy wpisywać po kropce). Wykonawcy mogą zgłaszać wyższe postąpienia, bez konieczności respektowania zasady wielokrotności minimalnego postąpienia. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim wykonawcom informacje o złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację wykonawców. Zamawiający udzieli zamówienie wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Terminy kolejnych etapów:

Etap 1:

Termin rozpoczęcia: równy z terminem otwarcia licytacji

Termin zakończenia: 2010-04-15 12:05:00

Etap 2:

Termin rozpoczęcia: 2010-04-15 12:06:00

Termin zakończenia: 2010-04-15 12:10:00

Etap 3:

Termin rozpoczęcia: 2010-04-15 12:11:00

Termin zakończenia: 2010-04-15 12:15:00

Etap 4:

Termin rozpoczęcia: 2010-04-15 12:16:00

Termin zakończenia: 2010-04-15 12:20:00

Etap 5:

Termin rozpoczęcia: 2010-04-15 12:21:00

Termin zakończenia: równy z terminem zamknięcia licytacji

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, nie zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-07 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

45-271 Opole ul. St. Mikołajczyka 5 Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 203 A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-15 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-15 12:05:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie _____________w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), to jest kwotę: ______________ zł. 2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady). 3 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4 Część zabezpieczenia w wysokości 70 %, to jest kwota:_____________ zł zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data podpisania protokołu odbioru i instalacji). 5 Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, to jest kwota: ___________zł, zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik nr 5 Umowa nr ZP/K - licyt/16/2010 -wzór- W dniu _____________ pomiędzy: Politechniką Opolską, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, reprezentowaną przez: __________________________________, zwaną dalej Zamawiającym a ____________________ z siedzibą w ____________________ ul. _________________, wpisaną do ____________________pod Nr______________ reprezentowaną przez: ________________________________, zwaną dalej Wykonawcą, w wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, została zawarta umowa o następującej treści: §1. Przedmiot umowy. 1.1 Przedmiotem umowy jest dostawa nowego, niewadliwego sprzętu komputerowego, wraz z instalacją i uruchomieniem, oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej, tj.: a) zestawy komputerowe 42 szt., b) notebooki 13 szt., c) drukarki 15 szt., d) projektory 3 szt., e) skanery 2 szt., f) oprogramowanie (systemy operacyjne). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy znajduje się w załączniku nr 1 do umowy. 1.3 Dostarczony sprzęt będzie posiadał numer fabryczny oraz Deklarację zgodności WE, uprawniającą do znaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa i będzie oznaczony tym znakiem. §2. Wartość umowy. 2.1 Całkowita wartość umowy wynosi: ___________________złotych netto + VAT (słownie: _____________________________________) a) netto – kwota wynikająca z formularza rzeczowo – cenowego Wykonawcy b) VAT – obowiązujący podatek VAT. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje cenę sprzętu komputerowego i oprogramowania, transport do miejsca dostawy, instalację i uruchomienie sprzętu, ubezpieczenie, podatki oraz ewentualne opłaty celne i graniczne. 2.2 Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z dn. 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług Wykonawca zastosuje 0% stawkę podatku VAT, tam gdzie jest to możliwe, pod warunkiem otrzymania od Zamawiającego do dnia dostawy przedmiotu umowy dokumentu, o którym mowa w art. 83 ust. 14 pkt 1 cyt. ustawy. §3. Miejsce i termin realizacji umowy. 3.1 Wykonawca zrealizuje umowę w terminie do 3 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć w przypadku oczekiwania na potwierdzenie zamówienia przez ministerstwo właściwe dla szkolnictwa wyższego (organ nadzorujący), niezbędnego do zastosowania 0% stawki podatku VAT, o którym mowa w §2 ust. 2.2. Jednakże umowa nie może być przez Wykonawcę zrealizowana później niż w terminie 5 dni, licząc od dnia przekazania Wykonawcy potwierdzenia w/w zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji umowy, w sytuacji, o której mowa w zdaniu 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksu. 3.2. Sprzęt będzie dostarczony do jednostek organizacyjnych Politechniki Opolskiej (wskazanych w formularzu rzeczowo-cenowym, znajdującym się w załączniku nr 1 do umowy), do miejsc wskazanych przez pracownika Sekcji Aparatury, o którym mowa w ust. 3.4. 3.3.Dostawy odbywać się będą w ciągu 2-4 kolejnych dni roboczych, w godzinach 900-1400. Dni, w których odbywać się będzie dostawa oraz dokładne adresy dostaw muszą być uzgodnione z pracownikami Sekcji Aparatury, o których mowa w ust. 3.4. 3.4. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są pracownicy Sekcji Aparatury, tel: 077 454 42 24. 3.5. Na potwierdzenie zgodności realizacji umowy Strony podpiszą protokół odbioru i instalacji. 3.6. Jeżeli w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu odbioru i instalacji zostaną ujawnione wady sprzętu, Zamawiający ma prawo do niezwłocznej wymiany tego sprzętu na nowy, wolny od wad. §4. Instalacja sprzętu. 4.1 Instalacja dokonana będzie przez przedstawiciela Wykonawcy. 4.2 Przez instalację strony rozumieją: a) rozpakowanie i podłączenie do sieci zasilającej sprzętu komputerowego i peryferii, b) uruchomienie sprzętu pod systemem operacyjnym, z jakim powinien być przez Wykonawcę dostarczony lub skonfigurowany (patrz załącznik nr 1), c) zainstalowanie, jeśli wcześniej nie zostały zainstalowane, sterowników do urządzeń zamontowanych w uruchamianym komputerze oraz sprawdzenie ich poprawnej pracy pod systemem operacyjnym zainstalowanym w komputerze, d) wykazanie poprawności działania wszystkich podzespołów danego komputera, w tym również sprawdzenie ekranów LCD, e) wykazanie, że w zestawach komputerowych dysk twardy i napęd optyczny są podłączone do dwóch oddzielnych kanałów kontrolera. §5. Wymagane dokumenty. 5.1 Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących dokumentów: a) oryginału faktur, b) protokołów odbioru i instalacji (przy czym protokoły te muszą zawierać potwierdzenie, że ekrany LCD nie posiadają żadnych uszkodzonych pikseli), c) kart gwarancyjnych. 5.2 Dostarczony sprzęt i oprogramowanie będą posiadać wszelkie niezbędne do normalnego korzystania instrukcje i certyfikaty w języku polskim oraz sterowniki do zainstalowanych w komputerach urządzeń. §6. Gwarancja, serwis. 6.1 Wykonawca zapewnia wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań gwarancyjnych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1. W szczególności Wykonawca zapewnia warunki gwarancji określone w karcie gwarancyjnej oraz w formularzu rzeczowo-cenowym. 6.2 W kartach gwarancyjnych umieszczone będą numery fabryczne każdego sprzętu, numery fabryczne poszczególnych elementów oraz szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji, zgodnie z ofertą przetargową Wykonawcy. 6.3 Okresy gwarancji i warunki serwisu na poszczególny Sprzęt wskazane są w załączniku nr 1. 6.4 Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 6.5 Gwarancja rozpoczyna się z dniem podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru i instalacji. 6.6 Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę serwisu, aby była zgodna z jego ofertą przetargową. §7. Warunki płatności. 7.1 Płatność za przedmiot umowy będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru i instalacji podpisany przez strony. 7.2 Przewiduje się faktury częściowe, tj. wystawiane osobno dla jednostek organizacyjnych Zamawiającego, dla których dostarczany jest sprzęt, z zastrzeżeniem, że faktury będą wystawiane na płatnika: Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole. 7.3 Ilość faktur, o których mowa w ust. 7.2 Wykonawca powinien uzgodnić z osobą wskazaną w § 3 ust. 3.4 umowy. 7.4 NIP Zamawiającego: 754-00-08-109. 7.5 Bank i nr rachunku bankowego Wykonawcy: wg faktury. 7.6 Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. §8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8.1 Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie _____________w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto), to jest kwotę: ______________ zł. 8.2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (dotyczy również roszczeń z tytułu rękojmi za wady). 8.3 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przy czym zmiana ta może być dokonana wyłącznie z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 8.4 Część zabezpieczenia w wysokości 70 %, to jest kwota:_____________ zł zostanie zwrócona/zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (data podpisania protokołu odbioru i instalacji). 8.5 Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, służąca do zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, to jest kwota: ___________zł, zostanie zwrócona/zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 8.6 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. §9. Kary umowne. 9.1 Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1. 9.2 W przypadku opóźnienia Wykonawcy w kompletnej dostawie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §3 ust. 3.1, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1, za każdy dzień opóźnienia, w sumie jednak nie więcej niż 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust. 2.1. 9.3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych w wysokości 10% wartości umowy netto, o której mowa w §2 ust 2.1. 9.4 Kary umowne stają się wymagalne następnego dnia po zajściu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty. 9.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9.6 Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. §10. Zmiana umowy, odstąpienie. 10.1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10.2 Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem ust. 10.3. 10.3. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: a) Zmiana przedmiotu umowy w zakresie parametrów technicznych sprzętu jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za zgodą obu stron umowy. Zmiana ta nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych dostarczanego sprzętu oraz nie może powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. b) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Zamawiającego będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Wykonawcy. c) Wydłużenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, na wniosek Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy konieczność wydłużenia tego terminu wynika z przyczyn obiektywnych, tj. niezależnych od Wykonawcy. d) Skrócenie terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. e) Zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy. f) Zmniejszenie zakresu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1.1 i 1.2 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu Stron umowy, g) Zmiany warunków serwisowych, o których mowa w § 6 są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy, h) Zmiany w zakresie warunków płatności są możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i wymagają zgody obu Stron umowy. i) W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. j) W przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. k) W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. 10.4.Zmiany umowy, o których mowa w ust. 10.3 umowy, nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 2.1 umowy. 10.5.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego odstąpienia, nie stosuje się kar określonych w § 9 ust. 9.3 niniejszej umowy. §11. Postanowienia ogólne. 11.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dn. 29.01 2004r. Prawo Zamówień Publicznych. 11.2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 11.3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi w Opolu. 11.4. Załącznik nr 1, tj. opis przedmiotu zamówienia, stanowi integralną część umowy. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Wnioski o dopuszczenie do licytacji elektronicznej przygotowane wg wzoru - załącznik nr 6 do ogłoszenia, wraz z dokumentami o których mowa w punkcie III niniejszego ogłoszenia należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie posiadającej nazwę i adres wykonawcy z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do licytacji elektronicznej na dostawę sprzętu komputerowego nr sprawy ZP/K-licyt/16/2010. Zaproszenie do składania ofert w licytacji elektronicznej przekazane zostanie wykonawcom przez zamawiającego do dnia 08.04.2010 r. na nr faksu podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeśli zaproszony wykonawca wniesie wadium w terminie i na warunkach określonych w pkt III ogłoszenia, zamawiający przypisze wykonawcę do licytacji, tym samym umożliwiając mu udział w niniejszej licytacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy wypełni Formularz rzeczowo-cenowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia stanowiący jednocześnie opis przedmiotu zamówienia. Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz rzeczowo - cenowy stanowić będzie załącznik do umowy. Ceny jednostkowe w formularzu rzeczowo-cenowym muszą zostać tak określone, aby łączna cena zamówienia brutto odpowiadała sumie iloczynów cen jednostkowych i była co najwyżej równa cenie wybranej oferty, która została wylicytowana (możliwe zaokrąglenia w dół). W cenie oferty należy uwzględnić podatek VAT w wysokości 22% dla całości zamawianego sprzętu. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując się do zasady zaokrągleń. Nr sprawy ZP/K-licyt/16/2010 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: na dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej Oświadczam, że: spełniam warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655).to znaczy: a) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję lub będę dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia. Data......................... .............................. (podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy) Nr sprawy ZP/K-licyt/16/2010 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Niniejszym przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę sprzętu komputerowego dla Politechniki Opolskiej Oświadczam, że: nie podlegam wykluczeniu z niniejszego postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który mówi, że : z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: - wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego; - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Data ......................... (podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy) Załącznik nr 4 Zestawienie zrealizowanych zamówień tj. dostaw sprzętu komputerowego o wartości 100 000 zł każda zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – z tego okresu. Należy wykazać minimum dwie takie dostawy. L.p. Nazwa firmy Adres firmy Data Nazwa przedmiotu zamówienia Wartość zamówienia brutto (zł) 1 2 3 4 5 6 Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie (np.: referencje, protokoły odbioru). Data............................................. ............................................................. podpis osoby uprawnionej do występowania w imieniu wykonawcy Załącznik nr 6 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTEPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nazwa i adres Wykonawcy___________ (w przypadku wniosku wspólnego należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jego dane) TEL. FAX: ........................................................................... REGON:……………………………………….. NIP: ……………..………………….………….. OSOBA DO KONTAKTU……………………………………………………………………………… ADRES E-MAIL………………………………………………………………………………………... Zamawiający: Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole W związku z ogłoszeniem o licytacji elektronicznej prowadzonej na stronie Urzędu zamówień Publicznych pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl nr sprawy nadany przez zamawiającego: ZP/K-licyt/16/2010 na dostawę sprzętu komputerowego wyrażamy chęć uczestnictwa w tym postępowaniu i akceptujemy warunki określone przez zamawiającego w ogłoszeniu. 1) do kontaktów z naszej strony upoważniamy: …………………………………. Tel……………………. …………………………………. Tel……………………. 2) Do niniejszego Wniosku dołączamy wymagane dokumenty zgodnie z pkt III Ogłoszenia. 3) Wpłacone wadium prosimy zwrócić na nasze konto: ........................................................................... 4) Udzielamy gwarancji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 5) Nasz login na platformie Urzędu Zamówień Publicznych: …………………………….. Jednocześnie oświadczamy, że zaoferowany przez nas sprzęt komputerowy spełnia wszystkie wymagania techniczne opisane przez zamawiającego w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Ponadto akceptujemy wymagania zamawiającego w zakresie gwarancji, terminu realizacji zamówienia i dostaw, oraz akceptujemy wzór umowy. .................................. , ...............2010 …………............................................................................. (miejscowość) (data) pieczątka/i imienna/e i podpis/y uprawnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA WRAZ ZE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE: www.przetargi.po.opole.pl.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła