Licytacja L-102-2016

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-102-2016 - MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW ZZK-WP/3408/60/16

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZZK, Zarząd Zasobu Komunalnego
Adres pocztowy: Św. Elżbiety 3
Miejscowość: Wrocław, Kod pocztowy: 50-111
Tel.: 071/7778400, Faks: 071/7777506
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

120462-2016

Termin otwarcia licytacji:

2016-06-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
MODERNIZACJA PUSTOSTANÓW ZZK-WP/3408/60/16
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy: Mieleckiej 8A, Lwowskiej 33A, Bolesławieckiej 14-16, Bolesławieckiej 18-20 i Strzegomskiej 7 we Wrocławiu
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty 45.30.00.00-0
45.31.00.00-3

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że: a) projekt budowlany dla lokalu przy ul. Mieleckiej 8A/3 zostanie wykonany w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, b) roboty w lokalach przy ul. Bolesławieckiej 18-20/9, Strzegomskiej 7/116 zostaną wykonane w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, c) roboty w lokalach przy ul. Bolesławieckiej 14-16/48-49, Bolesławieckiej 14-16/1 zostaną wykonane w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, d) roboty w lokalu przy ul. Lwowskiej 33A/20 zostaną wykonane w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, e) roboty w lokalu przy ul. Mieleckiej 8A/3 zostaną wykonane w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, z których każda jest o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł i obejmuje prace: remontowe ogólnobudowlane i instalacyjne (sanitarne i elektryczne) w budynku lub lokalu mieszkalnym bądź użytkowym. Należy przedstawić wykaz robót budowlanych z podaniem rodzaju robót (zakres prac zrealizowanego zamówienia), wartości robót (brutto), daty wykonania robót (mm-rrrr-mm-rrrr), miejsca wykonania robót (nazwa miejscowości, ulica, nr budynku), Zleceniodawcy robót (nazwa Zleceniodawcy, adres Zleceniodawcy - nazwa miejscowości, ulica, nr budynku) – wykaz DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY – wzór załącznik nr 4 do ogłoszenia oraz załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 7 (siedmioma) osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, w tym: 1) co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy, 2) co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności, zgodne z aktualnym stanem prawnym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika robót, 3) co najmniej po 1 (jednej) osobie posiadającej następujące kwalifikacja zawodowe: a) tynkarz, b) posadzkarz, c) malarz, d) monter instalacji i urządzeń sanitarnych, e) monter instalacji elektrycznych. osoby te będą bezpośrednio uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia. Należy przedstawić „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” - wzór załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. określone zostały we wzorze umowy, będącym załącznikiem do ogłoszenia

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.bip.zzk.wroc.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek. 2. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. c) w przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu, bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej na 2 dni przed terminem otwarcia licytacji. 3. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarkę równoważną, podłączony do sieci Internet

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Przedmiotowa licytacja elektroniczna na modernizację gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów położonych przy ulicy: Mieleckiej 8A/3, Lwowskiej 33A/20, Bolesławieckiej 18-20/9, Strzegomskiej 7/116, Bolesławieckiej 14-16/48-49, Bolesławieckiej 14-16/1) będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6.Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 100 PLN. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto za modernizację gminnych lokali mieszkalnych wskazanych w SEKCJI II niniejszego ogłoszenia - 145 435,90 zł. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej najniższą cenę brutto

Minimalna wysokość postąpienia

100.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2016-05-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

pok. 13, ul. Grabiszyńska 257 we Wrocławiu lub Kancelaria Ogólna w siedzibie ZZK przy ul. Św. Elżbiety 3, można przesłać na adres ZZK ul. Św. Elżbiety 3 50-111 Wrocław

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2016-06-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2016-06-14 10:30:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 - 151 Pzp, w wysokości 10 % ceny ofertowej

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zmiany umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp. określone zostały we wzorze umowy, będącym załącznikiem do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Dokumenty na stronie Zamawiającego www.bip.zzk.wroc.pl - Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu: a) Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. b) Oświadczenie z art. 22 i 24 ustawy Pzp - wzór. c) Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - wzór. d) Doświadczenie Wykonawcy - wzór. e) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia - wzór. f) Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - wzór. g) Opis przedmiotu zamówienia: h) Opis przedmiotu zamówienia: 1) Program funkcjonalno - użytkowy na wykonanie ogrzewania etażowego z kotłem na paliwo gazowe w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Mieleckiej 8a, 2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Przedmiary. i) Umowa - wzór. j) Opis sposobu obliczania ceny oferty. 2. Załączniki jakie Wykonawca ma złożyć na wezwanie Zamawiającego po licytacji elektronicznej: a) Formularz oferty - wzór. b) Formularz cenowy - wzór 3. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda na swojej stronie internetowej nazwę oraz adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej Wykonawca ma obowiązek przekazać w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 3 dni od zakończenia licytacji wypełniony FORMULARZ OFERTY, FORMULARZ CENOWY i KOSZTORYSY OFERTOWE sporządzone zgodnie z przedmiarami zamieszczonymi na stronie internetowej, z których wynikać musi cena oferty brutto, ustalona w trakcie licytacji i w którym ceny jednostkowe będą wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu i sprawdzeniu FORMULARZA OFERTY wraz z FORMULARZEM CENOWYM i KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH. Załącznik do ogłoszenia, o których mowa w niniejszym ogłoszenie są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że: 1) projekt budowlany dla lokalu przy ul. Mieleckiej 8A/3 zostanie wykonany w terminie do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2) roboty w lokalach przy ul. Bolesławieckiej 18-20/9, Strzegomskiej 7/116 zostaną wykonane w terminie do 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, 3) roboty w lokalach przy ul. Bolesławieckiej 14-16/48-49, Bolesławieckiej 14-16/1 zostaną wykonane w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 4) roboty w lokalu przy ul. Lwowskiej 33A/20 zostaną wykonane w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 5) roboty w lokalu przy ul. Mieleckiej 8A/3 zostaną wykonane w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła