Licytacja L-102-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-102-2019 - Zaprojektowanie i wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Dane zamawiającego


Nazwa: ZZM, Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
Adres pocztowy: Konstantynowska8/10
Miejscowość: Łódź, Kod pocztowy: 94-303
Tel.: +48 42 632-75-7, Faks: +48 42 632-92-9
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

545526-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Zaprojektowanie i wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi

Roboty budowlane

[wszelka numeracja zgodna z numeracją w załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców] 3.1 Przedmiotem zamówienia jest „Zaprojektowanie i wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi”. Zamówienie należy zrealizować na zasadach i z uwzględnieniem wymagań określonych: 3.1.1 we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz 3.1.2 Instrukcji dla Wykonawców stanowiącej Załącznik nr 6 do Ogłoszenia oraz 3.1.3 Dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 7 do Ogłoszenia. 3.2 Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonywaniu zamówienia w pełnym zakresie zamówienia, na warunkach określonych w § 2 umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 4 do Ogłoszenia. 3.3 Wykonawca winien przedłożyć przed podpisaniem umowy Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac z podziałem zakresu na poszczególne lata, sporządzony w oparciu o podaną przez Zmawiającego Tabelę elementów scalonych, z uwzględnieniem zasad, o których mowa poniżej - wzór Tabeli stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 3.3.1 Zamawiający dopuszcza możliwość zafakturowania w 2019 roku kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i robót budowlanych do wysokości 65% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, jednak nie więcej niż 1 439 100,00 PLN. 3.3.2 Ostateczna wersja harmonogramu rzeczowo-finansowego zostanie zaktualizowana po opracowaniu przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów na etapie realizacji umowy. 3.4 Zamawiający wyznaczy inspektorów nadzoru inwestorskiego. 3.5 Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót przez Wykonawcę. 3.6 Zamawiający nie wskazał przedmiotu umów o podwykonawstwo niepodlegających obowiązku zgłoszenia. 3.7 Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakresie: montażu konstrukcji szklarni, latarni, wykonania: nawierzchni z kostki, instalacji: grzewczych, elektrycznej, odgromowej, wodociągowej, zacieniania, nawadniania, odwodnienia liniowego, monitoringu, przyłączy energetycznych, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy - Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji tego obowiązku znajdują się we Wzorze umowy. 3.8 Miejsce wykonania: Ogród Botaniczny w Łodzi, dz. nr 24/32 obręb P-25. 3.9 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3.10 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 3.11 Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45100000-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45223110-0 Roboty w zakresie instalowania konstrukcji metalowych

http://bip.zzm.lodz.pl/zamowienia-publiczne.html

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


15.1 Wymagania formalne: 15.1.1 Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, 15.1.2 Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się na Platformie Licytacji Elektronicznej (zwaną dalej „Platformą”) udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). UWAGA: Wykonawca w toku rejestracji winien w polu ROLA zmienić domyślną rolę Zamawiający na WYKONAWCA. 15.1.3 W przypadku podania przez wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jedną godzinę przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału w licytacji. 15.1.4 Pomoc w rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, w zakładce „SAMOUCZEK”. 15.2 Wymagania techniczne: 15.2.1 komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux, oraz 15.2.2 przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, 15.2.3 nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. 15.3 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z korzystania przez Wykonawców z oprogramowania innego niż zalecane.

https://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


17.1 Licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 17.2 Po zalogowaniu się na Platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 17.3 W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 17.4 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 17.5 W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę brutto za realizację zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 17.6 Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie inne koszty z tym związane. Przed przystąpieniem do złożenia postąpienia Wykonawca winien obliczyć cenę oferty tak, aby wynikała ona z sumy cen za poszczególne zakresy rzeczowe prac zamówienia określone w Tabeli elementów scalonych, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia (dla ułatwienia Zamawiający przygotował arkusz kalkulacyjny zawierający odpowiednie formuły). 17.7 Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 17.8 Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 000,00 PLN (dziesięć tysięcy). System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 17.9 W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 17.10 System dopuszcza składanie postąpień z dokładnością do jednego grosza. W tym celu należy oddzielić wartość cyfrową kropką (np. 500.09 będzie oznaczało 500 zł i 9 groszy). 17.11 Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą, cenę ryczałtową za realizację zamówienia – kwotę brutto w łącznej wysokości 2 979 060,00 PLN. 17.11.1 Wykonawca nie jest związany tą kwotą i może zalicytować kwotę wyższą niż zaproponowana przez Zamawiającego. 17.11.2 W przypadku gdyby w toku licytacji, wylicytowana cena przekraczała cenę wywoławczą, może to stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy, jeżeli Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 17.11.3 Zamawiający na dzień wszczęcia postępowania ma zabezpieczone środki finansowe na rok 2019 w wysokości 1 439 100,00 PLN w związku, z czym zwrócił się o przyznanie dodatkowej kwoty w wysokości 1 539 960,00 PLN na rok 2020. Zgodnie z art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

10000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-05-17 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 9:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 5 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

-

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 5.1.3.1 nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w zakresie budowy obiektu kubaturowego, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN brutto. 5.1.3.2 dysponuje jedną osobą z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej, która pełniła będzie funkcję projektanta wiodącego i która nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wykonała należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jedną dokumentację projektową w zakresie budowy przeszklonego obiektu kubaturowego typu szklarnia służącego do uprawy roślin, z instalacjami wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 300 m2. A) Zamawiający definiuje obiekt kubaturowy, jako wszelkiego rodzaju obiekt budowlany dla którego można obliczyć objętość, natomiast przeszklony obiekt kubaturowy dodatkowo musi być w konstrukcji metalowej (np. stalowej / aluminiowej) i w którym powierzchnia przeszklenia ścian wynosi co najmniej 80% ich powierzchni, a dachu 90%. Powierzchnia przeszklenia to powierzchnia wykonana ze szkła lub innego trwale mocowanego do konstrukcji materiału przepuszczającego promienie słoneczne np. płyty poliwęglanowe. Nie dopuszcza się wykazania obiektów krytych folią lub innymi tego typu elastycznymi materiałami. B) Dla potrzeb oceny spełniania ww. warunków, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. C) Zamawiający do oceny przyjmie doświadczenie nabyte w ramach jednego kontraktu (zamówienia / umowy) – nie dopuszcza się sumowania doświadczenia np. wykazania wykonania dwóch obiektów kubaturowych o wartości łącznej 1 500 000,00 PLN brutto realizowanych w ramach różnych kontraktów (zamówień / umów). D) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia / umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur za wykonane prace. Przykład: Wykonawca w ramach konsorcjum realizował kontrakt na budowę ośrodka hodowli roślin, w ramach którego powstała między innymi szklarnia, ale faktycznie i konkretnie wykonywał zakres prac związany z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej. Zatem w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie może się posłużyć doświadczeniem konsorcjum w budowie szklarni, gdyż faktycznie i konkretnie nie wykonywał tego zakresu prac. E) Przez wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie udział wykazywanej osoby w jej wykonaniu, jako projektant wiodący / główny. F) Uprawnienia, o których mowa powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. G) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Tak

5.2 Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a Ustawy. 5.2.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5.2.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 Ustawy (w zakresie określonym w pkt 6 Instrukcji). 5.2.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5.2.5 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5.2.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu - na którego zasobach polega wykonawca - nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 5.2.6.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2.6.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

jak określono w pkt "inne dokumenty"

jak określono w pkt "inne dokumenty"

nie dotyczy

8.1 Wykonawca, w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wraz z wnioskiem składa: 8.1.1 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do Ogłoszenia; 8.1.2 aktualne na dzień składania wniosku oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 3 do Ogłoszenia; 8.1.3 dowody określające, że roboty budowlane (wykazane w złożonym przez Wykonawcę Załączniku nr 2 do Ogłoszenia) zostały wykonane należycie, w szczególności że zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Zgodnie z artykułem 26 ust. 2f Pzp Zamawiający wzywa do złożenia dowodów, o których mowa powyżej wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 8.1.4 zobowiązanie innego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania warunków udziału. W celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności: 8.1.4.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 8.1.4.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.1.4.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 8.1.4.4 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 8.1.5 Zamawiający nie żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 8.1.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - oświadczenia z pkt 8.1.1 i 8.1.2 Instrukcji składa każdy z tych wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.

IX. Termin związania ofertą


19.1 Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 19.2 Wykonawca, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, w chwili zamykania licytacji elektronicznej, pozostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w momencie zamknięcia licytacji elektronicznej.

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Zamówienie należy zrealizować w terminie do 31.07.2020 r.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


24.1 Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 24.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24.3 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 24.4 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy na 10 % ceny ofertowej brutto. 24.5 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 24.5.1 pieniądzu; 24.5.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 24.5.3 gwarancjach bankowych; 24.5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 24.5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 24.6 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK GETIN Bank w Łodzi, Nr: 56 1560 0013 2312 6179 3000 0013. 24.7 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 24.8 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 24.9 Wypłata, o której mowa w pkt 24.8., następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 24.10 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 24.11 Zamawiający informuje, iż w przypadku zabezpieczeń innych niż w pieniądzu: 24.11.1 Może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji, oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu. Przed wniesieniem jakiegokolwiek roszczenia z tytułu zabezpieczenia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku, do którego roszczenie ma zostać wniesione. 24.11.2 Poręczenie lub gwarancja wchodzi w życie i obowiązuje od daty podpisania Umowy i będzie w mocy w wysokości 100% wysokości zabezpieczenia do dnia 30 po dacie wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady. 24.11.3 Zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno zawierać następujące elementy: 24.11.3.1 wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji/ ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 24.11.3.2 numer umowy, 24.11.3.3 wskazanie sumy gwarancyjnej, 24.11.3.4 określenie terminu ważności gwarancji, 24.11.3.5 sformułowanie Gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: 24.11.3.5.1 nie wykonał zamówienia w terminie wynikającym z umowy, 24.11.3.5.2 wykonał zamówienie objętą umową z nienależytą starannością. 24.12 Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji (za wyjątkiem oświadczenia informującego o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu zamówienia). 24.13 W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 24.14 Zamawiający zastrzega, iż ostateczna treść gwarancji, o której mowa w pkt 24.11.3 Instrukcji winna być przez Wykonawcę uzgodniona wcześniej z Zamawiającym. 24.15 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy 24.16 Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp: 24.16.1 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 24.16.2 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia

XIII. Informacje dodatkowe


Załącznikami do Ogłoszenia są: 2.3.1 Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej jako „wniosek”), 2.3.2 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2.3.3 Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 2.3.4 Załącznik nr 4 – Wzór umowy (wraz z załącznikami), 2.3.5 Załącznik nr 5 – Tabela Elementów Scalonych (plik arkusza kalkulacyjnego). 2.3.6 Załącznik nr 6 – Instrukcja dla Wykonawców, 2.3.7 Załącznik nr 7 – Dokumentacja techniczna obejmująca Program funkcjonalno-użytkowy opracowanym przez mgr inż. Nelly Hołownia w styczniu 2016 roku + Weryfikacja technicznych możliwości podłączenia nowobudowanej szklarni do istniejących przyłączy wody, gazu, energii cieplnej, energii elektrycznej w Ogrodzie Botanicznym (WT) opracowaną przez Wodkol-Bis sp. z o.o. z Łodzi w lipcu 2018 roku. 26 Pozostałe informacje dotyczące zamówienia 26.1 Zamawiający nie przewiduje: 26.1.1 zawarcia umowy ramowej, 26.1.2 składania ofert wariantowych, 26.1.3 rozliczania w walutach obcych, 26.1.4 aukcji elektronicznej, 26.1.5 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 26.1.6 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 27 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 27.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 27.1.1 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Łódź – Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi, 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10; 27.1.2 Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem: dane.osobowe@zzm.lodz.pl 27.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Zaprojektowanie i wybudowanie szklarni do namnażania roślin na terenie Ogrodu Botanicznego w Łodzi” nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.3.2019 prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej; 27.1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; 27.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 27.1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 27.1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 27.1.8 posiada Pani/Pan: 27.1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 27.1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; 27.1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; 27.1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 27.1.9 nie przysługuje Pani/Panu: 27.1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 27.1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 27.1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Informacje o wadium


Tak

11.1 Zamawiający zgodnie z art. 76 ust. 3 Ustawy żąda od Wykonawcy wniesienia wadium: 11.1.1 w wysokości: 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), 11.1.2 wadium należy wnieść w terminie 4 dni od dnia przekazania zaproszeń do udziału w licytacji elektronicznej do godziny 15:30. 11.1.2.1 Zamawiający w zaproszeniu do licytacji poinformuje o wyznaczonym terminie wniesienia wadium (z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy). 11.1.2.2 Nie wniesienie wadium w ww. terminie skutkowało będzie niedopuszczeniem do udziału w licytacji elektronicznej. 11.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy, tj.: 11.2.1 pieniądzu; 11.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 11.2.3 gwarancjach bankowych; 11.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 11.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu, o którym mowa w punkcie 11.1.2. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 67 1560 0013 2312 6179 3000 0009 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania ZZM.WOA.ZP.2510.3.2019 11.4 Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby dowód wniesienia wadium został przesłany na adres: zamówienia@zzm.lodz.pl. Dopuszcza się również złożenie takiego potwierdzenia w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w punkcie 9.5. 11.5 Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to oryginał wadium winien zostać złożony w sekretariacie Zamawiającego tj. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi ul. Konstantynowska 8/10 do upływu terminu o którym mowa w punkcie 11.1.2. Postanowień pkt 9.2 nie stosuje się. 11.6 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: 11.6.1 nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 11.6.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/ gwarancją, 11.6.3 kwotę wadium, 11.6.4 termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą, 11.6.5 zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 11.6.5.1 w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.6.5.2 którego oferta została wybrana: 11.6.5.2.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 11.6.5.2.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 11.6.5.2.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.7 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 10.6 Instrukcji. 11.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy zostanie przez Zamawiającego niedopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej. 11.9 Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 Ustawy.


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła