Licytacja L-105-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-105-2018 - UG-TEST.zamówienie500

Dane zamawiającego


Nazwa: soniczna@gmail.com, Malbork
Adres pocztowy: Kościuszki40
Miejscowość: Rumia, Kod pocztowy: 84-230
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

lis

Termin otwarcia licytacji:

2018-02-23 18:40:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST.zamówienie500

Usługi

xx

xx

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxx

xxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx

10

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:33:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-02-23 18:40:00.

Dokładna data

Upływa 2018-02-23 20:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xxxx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła