Licytacja L-106-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2009 - przebudowa chodnika Gorlice

Dane zamawiającego

Wydział Inwestycji, Zamówień , Gmina Miejska Gorlice - Urząd Miejski
Rynek 2
38-300, Gorlice

Numer ogłoszenia w BZP:

173298-2009

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-06 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowalna polegająca na przebudowie istniejącego chodnika przy ul. Kromera w Gorlicach o długości ok. 143 m polegająca m.in. na: a) rozbiórce elementów dróg i chodników b) wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, c) wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie d) wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej 2. Szczegółowy zakres zamówienia i opis przedmiotu zamówienia zawierają: a) przedmiar robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) wzór umowy, zamieszczone na stronie www.gorlice.pl 3. Na przedmiotowe roboty budowlane wykonawca udzieli 36 miesięcy gwarancji.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl, b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu swój login. 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. Licytacja zostanie zamknięta po upywie 60 minut od ostatniego postąpienia 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 3.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 4. Kwota minimalnego postąpienia: 1000 zł brutto. 5.Wykonawca może złożyć ofertę korzystniejszą również w sytuacji, gdy jego oferta jest najkorzystniejsza (może przelicytować własną ofertę). 6. Ofertę podaje się w złotych, po kropce można wpisać liczbę groszy 7. System nie przyjmie oferty złożonej z naruszeniem w/w warunków. 8. Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty. 9. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 10. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą ryczałtową cenę oferty brutto wyrażoną w złotych 11. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą kwotę brutto 80.000 zł. 12. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-10 15:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. a) są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej określonej przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj. a) wykonali co najmniej 1 w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jedną robotę budowlaną, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (za robotę odpowiadającą swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia zamawiający uważa wykonanie chodnika z kostki brukowej o długości co najmniej 100 mb w jednym zamówieniu). b) dysponują osobą która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej należącą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej wymagane uprawnienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenia zamówienia, (art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły : spełnia - nie spełnia Nie spełnienie choćby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru oświadczenia zamieszczonego na stronie www.gorlice.pl; W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych należy do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dołączyć: 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu potwierdzenia warunku, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, należy do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dołączyć: 3. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (w celu potwierdzenia warunku należy wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu chodnika z kostki brukowej o długości co najmniej 100 mb w tym zamówieniu). Wykaz należy sporządzić w oparciu o formularz zamieszczony na stronie www.gorlice.pl; 4. Dokumenty potwierdzające, że realizowane roboty podane w wykazie zostały wykonane należycie, 5. Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Wykaz należy sporządzić w oparciu o formularz zamieszczony na stronie www.gorlice.pl; 6. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy w specjalności drogowej; 7. Zaświadczenie o wpisie osób posiadających wymagane uprawnienia o których mowa w pkt. 6 do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z wyszczególnieniem nazwy Izby i numeru członkowskiego; 8. Jeżeli wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)..

IX. Termin wykonania zamówienia

1 miesiąc od udzielenia zamówienia..

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny ofertowej. 70 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie realizacji przedmiotu zamówienia, 30 % zabezpieczenia wykonawca wnosi na zabezpieczenie roszczeń z tyłu rękojmi za wady (gwarancji jakości).

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.gorlice.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

wzór umowy został zamieszczony przez zamawiającego na stronie www.gorlice.pl

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek sporządzony na formularzu którego wzór zamawiający zamieścił na stronie internetowej : www.gorlice.pl wraz z dokumentami mającymi potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz: 1. potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wzorem umowy znajdującym się na stronie www.gorlice.pl 2. dokumentem wadialnym, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz, 3. pełnomocnictwem osób podpisujących wniosek do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, 4. w przypadku przedsiębiorców występujących jako spółka cywilna do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dołączą oni na zasadzie wynikającej z art. 25 ustawy Pzp. umowę spółki cywilnej jako dokument niezbędny do przeprowadzenia postępowania, wskazujący na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie wynika stosowne umocowanie danego wspólnika, dla ważności wniosku wymagane jest jego podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres : Gmina Miejska Gorlice - Urząd Miejski, 38 - 300 Gorlice, Rynek 2, pok. 114 oraz opisane - Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - Remont ul. Kromera - przebudowa chodnika. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami w sprawach proceduralnych: Mirosław Łopata, inspektor w Wydziale Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych - tel. (018) 35 51 252 ; w sprawach technicznych zamówienia: Barbara Serafin inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej - tel. (018) 35 36 200.

Informacje o wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) 2. Wykonawca wnosi wadium najpóźniej do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, nr konta: 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy kwota wadium znajdzie się na koncie wskazanym powyżej najpóźniej do upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w punktach 2b - 2e należy złożyć wraz z wnioskiem. Z treści wadium powinno w sposób jednoznaczny wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowego zaspokojenia zamawiającego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z zapisami art.46 ustawy PZP.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-10 15:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 60 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-30 14:04:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła