Licytacja L-106-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2010 - Dostawa materiałów elektrycznych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Wydział ds. Zamówień Publiczn, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
Adres pocztowy: Mogilska 109
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-571
Tel.: 12/ 61-54-862, Faks: 12/ 61-54-887
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

72011-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-16 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów elektrycznych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów elektrycznych dla potrzeb jednostek Policji woj. małopolskiego. Szczegółowe określenie asortymentu i ilości zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do ogłoszenia (załącznik dostępny na stronie internetowej Zamawiającego - http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1). Przedmiotowy załącznik jest jednocześnie formularzem cenowym. 2. Dostarczany asortyment ma posiadać certyfikat uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa lub spełniać wymogi dla materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 3. Jeśli w Załączniku nr 2 do ogłoszenia - Formularz cenowy, wskazano znaki towarowe materiałów, to należy rozumieć, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na te pozycje asortymentowe, z tym, że oferowane zamienniki muszą charakteryzować się co najmniej takimi samymi parametrami jak wskazane przez Zamawiającego. Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. 4. Miejscem dostaw jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109. 5. Wykonawca udzieli co najmniej identycznego okresu gwarancji na dostarczany asortyment, jakiej udzielił ich producent z zastrzeżeniem, ze nie może on być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy. 6. Wykonawca zapewni ciągłość dostaw zaproponowanego asortymentu przez okres obowiązywania zawartej umowy. 7. Ponadto, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbierania od Zamawiającego i utylizowania zgodnie z prawem zużytych świetlówek i żarówek, w ilości nie większej niż dostarczane.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 31.50.00.00-1
Dodatkowe przedmioty 31.52.41.00-6
31.53.29.20-9

Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin realizacji dostawy – sukcesywne dostawy w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do wykorzystania wartości zawartej umowy.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający w prowadzonym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale X ogłoszenia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z projektem umowy - załącznik nr 4 do Ogłoszenia.

Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu zamknięcia licytacji elektronicznej

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Licytacja prowadzona będzie na platformie do prowadzenia licytacji elektronicznych, zwanej dalej platformą , znajdującej się na stronie internetowej: www.licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawcy chcący wziąć udział w licytacji są zobowiązani do dokonania uprzedniej rejestracji na platformie, podczas której uzyskają LOGIN i hasło . 3. Wykonawca, chcąc uczestniczyć w licytacji elektronicznej wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia i zamieszczony jest na stronie internetowej: http://www.malopolska.policja.gov.pl/zamowienia/zamowienia.php#1 4. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazania loginu najpóźniej dwa dni przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 5. Wymagania techniczne: Komputer PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Po zalogowaniu się na platformie, Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji uzyskują dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Wykonawcy składają swoje oferty cenowe w postaci elektronicznej. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cenę oferty brutto stanowi łączny koszt wykonania zamówienia obejmujący cały asortyment z kosztami dostawy oraz inne koszty z tym związane. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 50,00 zł, zaś cena wywoławcza wynosi: 81 000,00 zł. System nie przyjmie postąpienia, którego wysokość jest mniejsza od określonego minimalnego postąpienia. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawnia się informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

50.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-08 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ul. Mogilska 109 31-571 Kraków Zespół ds. Zamówień Publicznych – pok. 101B.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-16 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-16 12:00:00.

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego Wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 4 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

nie dotyczy

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła