Licytacja L-106-2011

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2011 - Rezerwowe źródło wody pitnej

I. Dane zamawiającego

Nazwa: ZP, SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 3 SUM w Katowicach
Adres pocztowy: Koziołka 1
Miejscowość: ZABRZE, Kod pocztowy: 41-803
Tel.: +48323732219, Faks: +48322753015
Rodzaj zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY

Numer ogłoszenia w BZP:

132401 - 2011

Termin otwarcia licytacji:

2011-06-14 08:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Rezerwowe źródło wody pitnej
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot, wielkość i zakres zamówienia został umieszczony na stronie Zamawiającego: www.sk3.zabrze.pl
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.21.51.40-0
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
5 miesiący od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do licytacji Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez ING Bank Śląski o/ Zabrze nr 62 1050 1588 1000 0022 2992 2675 4. Wniesienie wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie licytacji elektronicznej - Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie rezerwowego źródła wody pitnej w pomieszczeniach piwnicy budynku administracji I na terenie Szpitala Klinicznego nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 41 – 800 Zabrze ul. Koziołka 1 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (wyłącznie oświadczenie)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. Sporządzony przez wykonawcę wykaz wykonanych robót budowlanych - wg załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Minimalne wymagania: dwie prace obejmujące jednocześnie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie rozwiązań technologicznych i instalacyjnych o wartości minimum 60 000 zł każda robota. Dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane przedstawione w wyżej wskazanym wykazie wykonanych robót budowlanych zostały wykonane należycie, na przykład referencje. Treść przedstawionych przez Wykonawcę referencji lub innych dokumentów, powinna być spójna z wykazem robót budowlanych oraz umożliwić Zamawiającemu w sposób jednoznaczny zidentyfikowanie robót budowlanych wpisanych w wykazie wykonanych robót budowlanych

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie (wyłącznie oświadczenie)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. Sporządzony przez wykonawcę Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca - wg załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia, i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.: kierownika budowy wraz z jego uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych określonymi przepisami Prawa budowlanego. Oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie spełnia / nie spełnia. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, muszą być: - Oświadczenie, iż przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą, przez cały okres trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę w wysokości co najmniej 100 000,00 zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wniosek o dopuszczenie do udziału wraz załącznikami wskazanymi w niniejszym ogłoszeniu składa się tradycyjnie w formie papierowej. Załącznikami do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są: A). Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożone zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ (załącznik nr 2); B). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia złożone zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm./ (załącznik nr 3); C). Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót projektowo- budowlanych (załącznik nr 4); D). Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 5); E). Umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 6); F). Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej; G). Dokument lub dokumenty, z ktorych wynika uprawnienie do podpisania owego wniosku.

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wynagrodzenie zostanie zmienione w przypadku urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany podatku VAT

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.sk3.zabrze.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: a. z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem: http://licytacje.uzp.gov.pl b. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne: a. Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 2. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 3. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 4. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 5. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 1 000 zł brutto. 6. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 66 000,00 zł brutto. 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2011-05-17 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 3 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze; ul. Koziołka 1 tel. 32 373 22 19 - Sekretariat Dyrektora

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-06-14 08:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-06-14 08:15:00

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 6 do ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt nie jest finansowany ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła