Licytacja L-106-2013

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2013 - Dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Izba Celna, w Szczecinie
Adres pocztowy: Energetyków 55
Miejscowość: Szczecin, Kod pocztowy: 70-952
Tel.: 91 4805621, Faks: 91 4805807
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

117424-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-04-11 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Zamawiającego papieru kserograficznego o formacie A4 w ilości 11.000 ryz oraz papieru kserograficznego o formacie A3 w ilości 10 ryz. 2. Papier musi spełniać następujące parametry techniczne: a) rozmiar papieru formatu A4 - 210 x 297 mm b) rozmiar papieru formatu A3 - 297 x 420 mm c) gramatura: 80 g/m2 d) jedna ryza papieru zawiera 500 arkuszy e) białość: min. 165 wg CIE; 3. Papier musi być papierem uniwersalnym, do druku dwustronnego (duplex), przeznaczonym do drukarek laserowych i atramentowych, kopiarek i faksów. Musi być wytrzymały na procesy utrwalania – nie może się przypalać, topić, kurczyć, naciągać ani wydzielać szkodliwych oparów przy nagrzewaniu do 200ºC przez 0,1 sekundy. Krawędź papieru cięta ostrzami bez widocznych postrzępień. 4. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty i przed podpisaniem umowy, w celu potwierdzenia, że oferowany papier kserograficzny spełnia wymagania techniczne określone w ogłoszeniu, wymaga od wykonawcy, którego oferta została wybrana, wskazania nazwy papieru kserograficznego oraz przedstawienia informacji producenta papieru dot. jego gramatury i białości. 5. Dla oceny spełniania wymagań technicznych Zamawiający nie będzie brał pod uwagę rozbieżności wynikających z błędu przyrządu pomiarowego określanego w charakterystyce papieru w sposób: +-… g/m2 bądź +-… wg CIE. 6. Dostawy papieru kserograficznego odbywać się będą sukcesywnie (partiami), w miarę potrzeb Zamawiającego. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały określone w rozdziale XIII niniejszego ogłoszenia. 7. Zamawiający dopuszcza w okresie realizacji umowy możliwość dostarczania papieru innego niż zaproponowany przed podpisaniem umowy pod warunkiem, że oferowany papier będzie posiadał parametry techniczne takie same lub wyższe jak wymagane w niniejszym ogłoszeniu. O konieczności tej zmiany Wykonawca zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Zamawiającego, nie później jednak niż drugiego dnia po przyjęciu zamówienia, nadsyłając jednocześnie informacje producenta papieru niezbędne do dokonania weryfikacji jego parametrów technicznych.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty 30.19.76.30-1

Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie będzie realizowane przez okres 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia, przy czym dostawy odbywać się będą sukcesywnie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający w tym zakresie nie stawia dodatkowych wymagań

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Inne dokumenty

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp albo oświadczenie o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza w okresie realizacji umowy możliwość dostarczania papieru innego niż zaproponowany przed podpisaniem umowy pod warunkiem, że oferowany papier będzie posiadał parametry techniczne takie same lub wyższe jak wymagane w niniejszym ogłoszeniu.

Termin związania ofertą

Termin związania ofertą Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę, wynosi 30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ic-szczecin.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1.Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani na platformie licytacji elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji winien wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z wnioskiem, Wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Brak loginu bądź brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia udziału Wykonawcy w licytacji. 2.Wymagania techniczne: komputer z systemem operacyjnym Windows-Linux, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, podłączenie do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1.Licytacja biegnie według czasu podawanego na platformie licytacji elektronicznych UZP. 2.W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3.Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4.W toku licytacji Wykonawcy proponują cenę oferty brutto za wykonanie całego zamówienia, wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 200.00zł. 6.W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7.Po zakończeniu licytacji system automatycznie wygeneruje: nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta zwyciężyła. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 8.Wykonawcy przystępujący do licytacji powinni dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na platformie (Samouczek, Regulamin).

Minimalna wysokość postąpienia

200.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2013-04-04 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Siedziba Izby Celnej w Szczecinie, ul. Energetyków 55, 70-952 Szczecin, pokój nr 21 (kancelaria)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-04-11 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-04-11 12:01:15

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż wraz z dostarczeniem papieru kserograficznego marki ………………………….. (producent, nazwa handlowa), o parametrach i w ilościach określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Dostarczanie obejmuje transport, rozładunek i wniesienie towaru do pomieszczenia magazynowego zlokalizowanego w siedzibie Zamawiającego. 2. Przedmiot umowy będzie realizowany sukcesywnie (partiami), w miarę potrzeb Zamawiającego, licząc od dnia zawarcia umowy przez okres 12 miesięcy lub do dnia wyczerpania przedmiotu zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania zamówienia w zakresie nie większym niż 20% ilości każdego formatu papieru będącego przedmiotem zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałej ceny jednostkowej netto za ryzę papieru formatu A4 w wysokości …………… zł oraz papieru formatu A3 w wysokości …………. zł, przez cały okres obowiązywania umowy. 5. Dostarczenie partii papieru zostanie każdorazowo poprzedzone zamówieniem, złożonym przez Zamawiającego drogą faksową lub na adres e-mail, wskazane przez wykonawcę. 6. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do magazynu Zamawiającego zapotrzebowanego papieru w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia. 7. W dniu dostarczenia papieru Odbiorca dokona jego sprawdzenia co do zgodności z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. W razie stwierdzenia wad, uszkodzeń, braków lub innych niezgodności z warunkami umowy sprzedawca zobowiązuje się w terminie 7 dni roboczych wymienić papier na zgodny z warunkami umowy i/lub dostarczyć nowy. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad fizycznych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w ciągu 14 dni od dnia ich ujawnienia, a Wykonawca w ciągu 7 dni wymieni towar na nowy wolny od wad, na koszt własny. 8. Zamawiający dopuszcza w okresie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany papieru (producenta, nazwy handlowej) zaoferowanego w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że oferowany papier będzie posiadał takie same lub wyższe parametry techniczne. O konieczności wprowadzenia tej zmiany Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, nie później jednak niż drugiego dnia po przyjęciu zamówienia, nadsyłając jednocześnie informacje producenta papieru niezbędne do dokonania weryfikacji jego parametrów technicznych. 9. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie za każdą partię papieru dostarczoną w ramach umowy, w oparciu o fakturę wystawiona w formie papierowej, sporządzoną przez wykonawcę nie wcześniej niż: 1) w dniu dostarczenia papieru, w przypadku braku zastrzeżeń, co do jego ilości i jakości lub 2) w dniu realizacji reklamacji, w przypadku zaistnienia sytuacji określonej w ust. 7. 10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kwot określonych w fakturach na konto Wykonawcy w terminie 14 dni (słownie: czternaście) dni licząc od dnia ich otrzymania. W przypadku nieterminowego uregulowania należności Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za każdy dzień w opóźnieniu zapłaty. 11. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 1) 5% wartości umowy brutto, w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, 2) 100,00 zł brutto, w przypadku niedotrzymania terminów określonych w ust. 6 lub 7, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie partii towaru. 12. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% wartości brutto umowy w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. 13. Zamawiający ma prawo do potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Potrącenie to zostanie potwierdzone stosowną notą księgową. 14. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła