Licytacja L-106-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest UG_TEST_PBET-WYK z ofertą o wartości 50PLN.
Dane zwycięzcy:
UG_TEST_PBET-WYK - UG_TEST_PBET-WYK, UG_TEST_PBET-WYK
sadasda456
11-675, ssssss


Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2018 - UG-TEST09.02.18

Dane zamawiającego


Nazwa: Katarzyna Klas, Las
Adres pocztowy: Leśna10
Miejscowość: Wejherowo, Kod pocztowy: 84-200
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

UG-TEST

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:32:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST09.02.18

Dostawy

XXXX

xxx.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxxx

xxx.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxx

42

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:32:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 20:00:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


xxx

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


xxx

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


xxx

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


xxx

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła