Licytacja L-106-2019

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Zwycięzcą jest hemizbis22 z ofertą o wartości 1037000PLN.
Dane zwycięzcy:
hemizbis22 - Tomasz Kozyra, Pl. Hemiz'bis
SIENKIEWICZA27 m. C
59-230, Prochowice


Ogłoszenie o zamówieniu L-106-2019 - Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II.

Dane zamawiającego


Nazwa: m.kardynal, UGKunice
Adres pocztowy: Gwarna1
Miejscowość: Kunice, Kod pocztowy: 59-216
Tel.: 768575322, Faks: 768575322
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

547629-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

2019-05-27 09:00:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Przebudowa ulicy Nizinnej dz. 797 w Ziemnicach etap II.

Roboty budowlane

Zakres zamówienia obejmuje: A. Roboty ziemne i rozbiórkowe: • roboty ziemne wykonane mechanicznie koparkami – 1260 m3 • rozebranie przepustów rurowych – 15,00 m • rozebranie przepustów rurowych ścianki czołowe, ławy betonowe – 1,344 m3 • wywiezienie gruzu i ziemi z terenu rozbiórki – 1262,4 m3 B. Kanalizacja sanitarna, regulacje : • regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych - 8 szt. • regulacja pionowa studzienek dla zaworów woda, gaz – 15 szt. • regulacja pionowa studzienek telefonicznych – 4 szt. • roboty ziemne koparkami o poj. łyżki 0,6m3 – 1807,308 m3 • ręczne roboty ziemne – 200,812 m3 • przykanaliki kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych o śr. 200 mm – 548 m • kształtki do rurociągów gładkościennych o śr. 200 mm – 30 szt. • studnie rewizyjne z kręgów betonowych prefabrykat o śr. 1000 mm – 11 szt. • studzienki ściekowe betonowe o śr. 500 mm – 20 szt. • przepusty rurowe pod zjazdami o śr. 600mm – 23,20 m • odwodnienie liniowe z polimerobetonu z podłączeniem do kanalizacji – 56mb C. Podbudowy: • mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 2942,00 m2, • wzmocnienie podłoża gruntem stabiliz. cement. warstwa 25 cm – 2182,00 m2 • wzmocnienie podłoża gruntem stabiliz. cement. warstwa 15 cm – 760,00 m2 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 20 cm – 2182,00 m2 • podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubość 15 cm – 760,00 m2 D. Nawierzchnie: • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm – 2182,00 m2 • nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8 cm – 760,00 m2 • krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm - 767,00m • krawężniki betonowe najazdowe (obniżone) o wym. 15x22 cm – 176,00 m • obrzeża betonowe o wym. 30x8 – 352,00 m • ława betonowa z oporem pod krawężniki i ścieki - 84,55 m3 • ścieki z kostki kamiennej nieregularnej 9/11 cm na podsypce cem. pias. – 168,00 m2 E. Roboty technologiczne (kolizje elektryczne): • roboty ziemne wykonane koparkami razem z utylizacją – 52,8 m3 • ułożenie rur dwudzielnych ɸ 160 (np. A160PS) – 132 m. F. Zieleń: • rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim – 1915,8 m3 • wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – 6386,00 m2

www.kunice.pl

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl/ (zwanej w dalszej części IDW Platformą). 8.2 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców: 1)Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do licytacji elektronicznej, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na podanej wyżej stronie internetowej, przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Wraz z ww. wnioskiem wykonawca winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie (identyfikatorze). Uwaga: nie należy przesyłać swojego hasła Zamawiającemu, nie należy też udostępniać hasła osobom nieuprawnionym. 2) Wykonawca zobowiązuje się do podania właściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki, w tym duże i małe litery, jeśli takie zarejestrowano przy rejestracji). 3) Od wykonawców chcących wziąć udział w przedmiotowej licytacji nie jest wymagany podpis elektroniczny. Korzystanie z Platformy licytacji elektronicznych UZP jest bezpłatne. 4) Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na głównej stronie Platformy licytacji elektronicznych w zakładce Samouczek. 8.3 Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1) Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux podłączony do sieci Internet. 2) Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

https://licytacje.uzp.gov.pl/

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 8.5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. Krok postąpienia (minimalna różnica między kolejnymi ofertami) wynosi 2.000 zł brutto. Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 750 000,00 zł brutto. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8.6. Otwarcie licytacji nastąpi 5 dni po terminie przekazania zaproszeń o godzinie 9:00. 8.7. Zamawiający zamyka licytację, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.8 Ocena złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej zostanie przeprowadzona po upływie wyznaczonego terminu składania wniosków. 8.9 Zamawiający przypisze wykonawców dopuszczonych do udziału w licytacji, korzystając z loginów przekazanych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 8.10 Jednocześnie Zamawiający prześle (elektronicznie na adres e-mail podany we wniosku) zaproszenie do udziału w licytacji wskazując termin otwarcia licytacji (data i godzina), z zastrzeżeniem że zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy Pzp, termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszeń. 8.11 Licytacja elektroniczna w przedmiotowym postępowaniu jest licytacją jednoetapową. 8.12 W czasie trwania licytacji wykonawca ma prawo do złożenia więcej niż jednej oferty (postąpienia). Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 8.13 Cena podana w toku licytacji w ofercie (postąpieniu) za wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) jest rzeczywistą ceną oferty brutto, podaną w złotych polskich (PLN) zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku z dokładnością do jednego grosza. 2) zawiera wszystkie opłaty oraz podatki według obowiązującego prawa podatkowego, 3) uwzględniająca wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia. 8.14. Licytacja elektroniczna zakończy się, gdy nie zostanie złożona żadna oferta lub gdy w ciągu 5 minut od złożenia oferty przez jednego w Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta. 8.15. Po zamknięciu licytacji Zamawiający poda na stronie internetowej Zamawiającego, pod ogłoszeniem o licytacji, nazwę (firmę) oraz adres wykonawcy, którego wybrano, tj. który zaoferował najniższą cenę. 8.16. Zakończenie licytacji elektronicznej stanowi o formalnym wyborze oferty najkorzystniejszej.

2000

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-05-22 12:00:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2019-05-27 09:00:00.

Czas od ostatniego postąpienia

Upływa 2019-05-27 09:28:14

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

1. posiadają zdolność zawodową. 1) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie: co najmniej 1 zadanie w zakresie porównywalnym z zamówieniem. 2) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli dysponuje: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im uprawnienia, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która kierowała przynajmniej jedną robotą budowlaną zakończoną uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 2. Warunki szczegółowe przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca, zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( t. j. Dz.U. z 2018 r. poz.108 z późn. zm) osoby wykonujące następujące czynności: - pracowników niższego szczebla techniczno-administracyjnego w zakresie organizowania i realizacji robót budowlanych, - pracowników fizycznych, wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia czynności w zakresie: a) robót ziemnych, kanalizacyjnych, porządkowych, budowlanych. Wymagania dotyczące zatrudnienia ww. osób, zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do IDW. Umowa reguluje także: sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, sankcje z tyt. niespełnienia tych wymagań, rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


do 15.09.2019

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie - zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 10.2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może zostać wniesione w jednej lub z kilku z n/w form: - pieniądzu - nr konta Bank Spółdzielczy w Legnicy Oddział w Kunicach nr 43 8649 1028 2001 0000 0228 0005, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w n/w formach: - wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego, - przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 10.4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy i przedłożyć Zamawiającemu dokument potwierdzający wniesienie tego zabezpieczenia.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Zgodnie z Informacją dla Wykonawców

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła