Licytacja L-109-2010

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-109-2010 - Zakup i dostawa artykułów biurowych

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Rafał Ginszt, Agencja Rynku Rolnego
Adres pocztowy: ul. Nowy Świat 6/12
Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 00-400
Tel.: 0-22 661-72-72, Faks: 0-22 661-79-02
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

75479-2010

Termin otwarcia licytacji:

2010-04-20 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa artykułów biurowych
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych do Centrali Agencji Rynku Rolnego oraz Oddziałów Terenowych ARR. Szczegółowa specyfikacja techniczno-ilościowa przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy. 2. Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy w podziale na Oddziały Terenowe i Centralę ARR stanowi załącznik nr 2 do Istotnych postanowień umowy. 3. Wykaz danych adresowych Centrali ARR i Oddziałów Terenowych ARR stanowi załącznik nr 3 do Istotnych postanowień umowy.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.00.00-7
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w umowie, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
nie

Termin związania ofertą

30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.arr.gov.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, obowiązany jest zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej powinien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie, poprzez wpisanie takiej informacji na formularzu wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 3. W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu (login należy podać dokładnie stosując te same znaki w tym duże i małe litery jeżeli takie zastosowano przy rejestracji) bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z Wnioskiem, Wykonawca jest zobowiązany do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Nie dostarczenie loginu w sposób i w terminie określonym powyżej będzie traktowane jako odstąpienie Wykonawcy od dalszego postępowania. 4. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. 5. Nie jest wymagany podpis elektroniczny.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 2. Cena wywoławcza: 274 500,00 PLN brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych). Minimalny krok postąpienia: 1 000,00 PLN brutto (słownie: tysiąc złotych). 3. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. W związku z wykonaniem umowy zawartej w wyniku przedmiotowego zamówienia publicznego rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich i nie będą prowadzone w walutach obcych.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2010-04-12 12:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

W siedzibie Agencji Rynku Rolnego w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, w Kancelarii Ogólnej, hol główny, parter, wejście D/A.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2010-04-20 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2010-04-20 12:32:04

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości umowy brutto.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY PRZEDMIOT UMOWY § 1 Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych, zgodnie ze specyfikacją techniczno-ilościową zawartą w załączniku Nr 1 do umowy stanowiącym integralną część umowy. WARUNKI REALIZACJI DOSTAW § 2 1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1 umowy, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 2. Zestawienie ilościowe przedmiotu umowy w podziale na Oddziały Terenowe i Centralę ARR stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 3. Miejscem dostawy przedmiotu umowy jest Centrala ARR oraz Oddziały Terenowe ARR zgodnie z wykazem danych adresowych Centrali ARR i Oddziałów Terenowych ARR stanowiącym załącznik Nr 3 stosownie do ust. 2. 4. Wykonawca pokryje koszty związane z dostarczeniem przedmiotu umowy do miejsca przeznaczenia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia przedmiotu umowy w ilościach mniejszych niż wyszczególnione w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania dostaw w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania do wskazanej w nim jednostki Zamawiającego, zgodnie z ust. 3 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 8:00 do godz. 14:00. 7. Zgłoszenie zapotrzebowania na poszczególne dostawy dokonywane będą przez pracowników Biura Administracyjnego w Centrali ARR, natomiast w Oddziałach Terenowych ARR pracowników Sekcji Administracji OT ARR. 8. Zgłoszenia dokonywane będą faksem pod numerem ___ lub na adres e-mailowy ___, dodatkowo mogą zostać potwierdzone telefonicznie pod numerem ___ w dni powszednie w godzinach 9 -16, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego. 9. Potwierdzeniem wykonania każdej dostawy będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. Wzór protokołu stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących postanowień Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów - stanowiącymi załącznik Nr 5 do niniejszej umowy. WARUNKI PŁATNOŚCI § 3 1. Całkowita wartość umowy wynosi netto ___ PLN (słownie: ___) plus należny podatek VAT w wysokości, 22% co stanowi cenę brutto ___ PLN (słownie: ___). 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdorazową dostawę przedmiotu umowy zgodnie z cenami zawartymi w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 3. Suma wartości faktur VAT za poszczególne dostawy nie może być wyższa od wartości umowy określonej w ust. 1. 4. Wartość umowy określona w ust. 1 ulega zmniejszeniu, stosownie do § 2 ust. 5, jeżeli wykonany przedmiot umowy określony w § 1 obejmuje ilości mniejsze niż wskazane w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy. 5. W przypadku realizacji umowy w kwocie niższej niż wymieniona w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie umowy w pełnej kwocie. 6. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności za poszczególne dostawy przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT dotyczącej danej dostawy. 7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury za dostawę artykułów biurowych stanowią podpisane bez uwag protokoły zdawczo-odbiorcze, którym mowa w § 2 ust. 9. 8. Faktury VAT będą wystawiane na: Agencja Rynku Rolnego, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, NIP: 525-000-78-79. 9. Płatność będzie wykonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT. KARY UMOWNE § 4 1. W przypadku dostarczenia przedmiotu umowy niezgodnego z parametrami określonymi w załączniku Nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na zgodny ze specyfikacją z załącznika Nr 1. W okresie od dnia zgłoszenia niezgodności do dnia dostarczenia przedmiotu umowy zgodnego z parametrami, Zamawiający będzie naliczał kary umowne w wysokości 1% brutto od wartości danego zamówienia za każdy dzień oczekiwania na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z umową. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wypadku opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy w wysokości 0,25% brutto wartości danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia. 3. W przypadku, gdy łączna suma kar umownych określonych w ust. 1 i ust. 2 liczona w całym okresie realizacji umowy przekroczy 10% wartości brutto umowy, Zamawiający w każdej chwili może odstąpić od umowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości brutto umowy. 4. W wypadku niewykonania umowy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ogólnej wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1. 5. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY § 5 1. W dacie zawarcia niniejszej Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego jej wykonania w wysokości 3 % wartości umowy brutto, tj. ___ PLN (słownie: ___) w formie ___, co Strony niniejszym potwierdzają. 2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Agencja przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Agencja zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 4. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy przeznaczone jest na pokrycie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy zostanie zwolnione (zwrócone) w terminie 30 dni od dnia uznania przez Zamawiającego Umowy za należycie wykonaną. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 6 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, której nie było można przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może w takim wypadku żądać wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła