Licytacja L-11-2009

Status: Otwarta

Ogłoszenie o zamówieniu L-11-2009 - opony

Dane zamawiającego

kuba, gwpi sp.z o.o.
prusa 10 m. 30
05-806, pruszków

Numer ogłoszenia w BZP:

234234234234

Termin otwarcia licytacji:

2009-02-28 19:52:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

10000 sztuk opon samochodowych

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

pc

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

postępowanie ciągłe

IV. Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-02-15 19:54:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

oooooooo

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ooooooooo

VIII. Termin związania ofertą

10 dni.

IX. Termin wykonania zamówienia

190 dni.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

gwarancja bankowa

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.gwpi.eu

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

cena płatna w 2 lata po

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

brak

Informacje o wadium:

brak

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-02-15 19:54:00

Terminy kolejnych etapów:

Wykonawcy, którzy nie złożą postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu.

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 15 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-02-16 19:59:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła