Licytacja L-11-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-11-2012 - Budowa kanalizacji, oczyszczlni, wodociągu Kamien

I. Dane zamawiającego

Nazwa: gminakamien, Urząd Gminy Kamień
Adres pocztowy: Diamentowa 15
Miejscowość: Kamień, Kod pocztowy: 22-113
Tel.: 825671575, Faks: 825671571
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

9659-2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-02-09 09:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa kanalizacji, oczyszczlni, wodociągu Kamien
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęcia wody "Kamień' i ujęcia wody "Józefinka" w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień. Zadanie Nr 1 – 2012/2013 r. Modernizacja ujęcia wody "Kamień" i ujęcia wody "Józefinka " w Kamieniu . Połączenie ujęć wody. Etap I - 2012 r. 1.1.  Modernizacja ujęć wody "Józefinka" polegać będzie na:   1.1.1. Remoncie istniejącego budynku hydroforni: -  wykonaniu nowej więźby dachowej -  dociepleniu stropu i ścian zewnętrznych -  wymianie stolarki okiennej i drzwiowej -  zwiększenie  szerokości drzwi wejściowych i zamurowanie głównych drzwi do hali technologicznej -  położenie terakoty i glazury -  wykonanie ogrodzenia /siatką na słupkach stalowych wraz z bramą/. -  wykonaniu chodników i dróg wewnętrznych. 1.1.2.   Zmianie technologii. -  wymianę istniejącej pompy płaskiej  II stopnia na zestaw pompowy II stopnia/dla        połączonych ujęć/, -  demontaż istniejących zbiorników hydroforowych, -  wymianę istniejącej pompy głębinowej w studni S3 ,wodomierzem na   przepływomierz -  wykonanie nowej obudowy studni głębinowej, -  wykonanie połączenia przewodami technologicznymi od studni s3 do stacji  uzdatniania wody w Kamieniu a następnie do zbiornika  wyrównawczego modernizowanej stacji Józefinka. -  wykonanie połączenia wodnego po stronie tłocznej pomp II stopnia obu ujęć, -  zamontowanie pompy popłucznej oraz jej połączenie ze stacją w Kamieniu -   wymianę wewnętrznych  instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej. 1.1.3 .  Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej i przyłącza energetycznego.   1.2.  Modernizacja ujęć wody w Kamieniu polegać będzie na :   1.2.1. Remoncie istniejącego budynku  hydroforni i suw : -  pomalowanie pokrycia z blachy, -  położenie terakoty i glazury, lamperii, -  wykonanie ogrodzenia /siatką na słupkach stalowych wraz z bramą,/. -  wykonaniu chodników i dróg wewnętrznych , -  wykonanie otworów drzwiowych, 1.2. 2. Zmianie technologii. -   wymianę istniejących odżelaziaczy oraz aeratora na nowe zestawy filtrów/ odżelazianie i odmanganianie/, -   demontaż istniejących zbiorników hydroforowych, -  wymianę istniejących pompy głębinowych , wodomierzy na przepływomierze w studni S1 i S2, -   wykonanie nowych obudów studni S1,S2. -   wymianę zewnętrznych przewodów technologicznych od studni  S1 i S2 do stacji     wodociągowej, -  wymianę wewnętrznych przewodów technologicznych, -   wymianę wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnej,     elektrycznej. 1.2.3. Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej.   1.3.  Roboty elektryczne i sygnalizacyjne na terenie połączonych ujęć   1.3.1.Roboty elektryczne -   przyłącza kablowe ze złączami ZL-1 poza układem pomiarowym , wprowadzone do     szafek sterowniczych stacji. -  linie kablowe zalicznikowe -  zasilanie pomp głębinowych w studniach s1,s2,s3, -  zasilanie zestawu hydroforowego oraz pompy popłucznej w budynku u.w. Józefinka   1.3.2.Roboty sygnalizacyjne -  linie kablowe sygnalizacji  pracy pomp głębinowych oraz przepływomierzy  w  studniach s1,s2,s3, -   linie kablowe sygnalizacji  pracy zestawu hydroforowego oraz pompy popłucznej      w budynku u.w. Józefinka -  linie kablowe sygnalizacji  poziomu wody w zbiorniku retencyjnym. 1.4. Wykonanie wizualizacji pracy ujęć wody S.U.W. Kamień i Józefinka . System monitoringu i sterowania ujęć wody nie  powinien  być systemem zamkniętym lecz  pozwalać na rozbudowę o inne obiekty , na łatwe sterowanie ,nadzór pracą poszczególnych obiektów (studni) system monitoringu  rozszerza wiedzę na temat ich pracy (w jakich okresach pracowały poszczególne studnie i z jaką wydajnością, czy są sprawne, ile czasu przepracowały poszczególne agregaty pompowe). Dzięki zastosowaniu technologii GSM objęcie monitoringiem kolejnych obiektów jest bardzo proste i nie generuje wysokich kosztów. Dotyczy ujęć wody , Wolawce ,Rudolfin. Wykaz wielkości mierzonych oraz stanów pracy układu, dostępnych za pomocą systemu Wizualizacyjnego w Stacji Uzdatniania wody Kamień i pompowi wody „ Józefinka” : 1)      - poziom wody uzdatnionej w zbiorniku nr 1 2)      - ilość wody uzdatnionej  w m3 w zbiorniku wody nr 1 3)      - ciśnienie przed filtrem 4)      - ciśnienie za filtrem 5)      - ciśnienie tłoczenia 6)      - rejestracja wszystkich przepływów  wody surowej i uzdatnionej 7)      -rejestracja ciśnienia powietrza w technologii uzdatniania –brak ciśnienia awaria 8)      - rejestracja pracy sprężarek ,dmuchaw ,pomp głębinowych ,zestawu pompowego II ° 9)      - praca zestawu pomp II ° 10)    - praca zestawu pomp II ° 11)  - praca zestawu pomp II ° ,obniżenie nocne ciśnienia wody 12)  - rejestracja nocnych przepływów wody 13)  - praca pomp głębinowych 14)  - awaria pomp głębinowych 15)  - obecność zasilania –zanik napięcia ,powrót napięcia 16)  - sygnalizacja o włamaniu 17)  - sygnalizacja o zalaniu urządzeń (czujnik mokra posadzka) 18)  -temperatura w pomieszczeniach stacji uzdatniania , 19)  monitorowanie za pomocą konsoli operatorskiej wszystkich mierzonych i obliczanych wielkości liczbowych (ciśnienie, przepływ, zwierciadła wody ,statycznego  i dynamicznego 20)  monitorowanie alarmów oraz wielkości dwustanowych 21)  możliwość rejestracji wybranych parametrów w zadanym czasie 22)  możliwość wprowadzenia I i lI taryfy energetycznej w funkcji czasu rzeczywistego 23)  możliwość zdalnego nadzoru pompowni za pomocą np. linii telefonicznej, radiomodemów, GSM modemów telefonii komórkowej (optymalny wybór to GSM ,GPRS} system powinien posiadać możliwość powiadamiania upoważnionych osób o awariach występujących na SUW -Kamień, 24)  RAPORT -z systemu monitoringu i wizualizacji powinien  być wygenerowany raport dotyczący : 25)  dobowego rejestru poboru wody ze stacji wodociągowej (wymagania z pozwol. wodnoprawnego) Qśr./d    , Qdmax./d  26)  pomiar rzędnych zwierciadła  wody ,statyczne dynamiczne ,oraz  pomiar wydajności studni 1 raz w miesiącu 27)  dobowy pomiar ilości wody popłucznej odprowadzanej do kanalizacji – 1.5. Sieć wodociągowa łącząca ujęcie wody "Józefinka z ujęciem wody "Kamień" 1.6. Przewody tłoczne łączące studnie s1 ,s2,s3 ze SUW a następnie zbiornik wyrównawczy. Łączna długość L=1454 m rura PE 100 SDR11. 125x11,4 1.7. Przewód tłoczny pompy popłucznęj PE 100SDR11, 160x 14,6L=723m 1.8. Przewód tłoczny wodę z zestawu hydroforowego II st.H na wodociąg przez stację uzdatniania PE 100 SDR11 1.9. Przewód tłoczny wodę ze zbiornika na zestaw II stopnia PE 100SDR11, 225x 20,5 L=35 m 1.10. Przewód tłoczny wodę z zestawu hydroforowego II st.H włączenie wodociągu Józefin działki. PE100SDR11, Przewody wymienione prowadzone są w jednym wykopie. Etap II – 2013 r. 1. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Mołodutyn- Strachosław 1.1.Rurociągi PE 100 SDR11, 160x 14,6 L=1663,0m, rurociągi PE 100 SDR11, 90x 14,6 L=6,0m 2. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Kamień -Czerniejów 2.1.Rurociągi PE 100 SDR11, 160x 14,6 L=12728,0m. rurociągi PE 100 SDR11, 90x 14,6 L=24,0m 3. Budowa węzła włączeniowego Kamień – Strachosław 3.1. Przyłacze-przepięcie -wcinki ze średnicy PCV 80 na średnice PE 160 w m. Kamień, węzeł włączeniowy Kamień – Strachosław. Uwaga : Roboty budowlano - remontowe winne być prowadzone bez  przerw w  pracy hydroforni i dostarczaniu wody pitnej dla odbiorców . Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z MPGK Chełm sposób funkcjonowania Hydroforni w Kamieniu w trakcie remontu. Zadanie Nr 2 - 2012 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień. - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pracujących na bazie biologicznej fermentacji bezglutenowej, - oczyszczalnia o pojemności osadnika 2000L – 22 szt, - oczyszczalnia o pojemności osadnika 3000L – 9 szt, - montaż przepompowni ścieków surowych – 4 szt, - montaż przepompowni oczyszczonych – 4 szt Zadanie Nr 3 – 2013 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieniu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 674,0 m bez wykonania przyłączy do mieszkań oraz 1 przepompowni ścieków. Rejon projektowanej przepompowni Nr 1 na działce Nr 1104 obejmuje 260,0 m rurociągu tłocznego i 202,0 m rurociągu grawitacyjnego wraz z jedna studnia betonowa D=1200 mm oraz 6 szt. studzienek rewizyjnych prefabrykowanych z rur karbowanych D-425 mm, a także przebudowę istniejącej studzienki na betonową. Wykonanie przyłącza energetycznego kablowego do przepompowni ścieków. Odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowany pod drogą powiatową dz. nr 1223 o długości 17,0 m , wraz z wykonaniem 1 szt. studzienki prefabrykowanej z rury karbowanej D=425 mm i włączeniem do istniejącej studzienki prefabrykowanej. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pobocza drogi powiatowej , oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja geodezyjna całości inwestycji.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 45.23.13.00-8
Dodatkowe przedmioty 45.40.00.00-1
45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
45.34.20.00-6
45.23.14.00-9
45.33.24.00-7
45.23.24.21-9
45.11.12.00-0
45.23.24.23-3
45.25.56.00-5
45.23.24.00-6
45.23.24.10-9

Termin wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do dnia : Zadanie Nr 1 Etap I do dnia 15.10.2012 r. Zadanie Nr 2 do dnia 15.10.2012 r. Zadanie Nr 1 Etap II do dnia 05.07.2013 r. Zadanie Nr 3 do dnia 05.07.2013 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
1. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 81 400,00 zł, słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta zł do dnia i godziny otwarcia licytacji. 2. Termin otwarcia licytacji zostanie dokładnie określony w zaproszeniu do składania ofert przesłanemu każdemu Wykonawcy dopuszczonemu do udziału w licytacji, z tym , że otwarcie licytacji nastąpi nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia. 3. Wykonawca wnosi wadium w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 BS Chełm z adnotacją „Wadium -Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęcia wody "Kamień' i ujęcia wody "Józefinka" w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień" . 5. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed otwarciem licytacji. 6. Dowód wniesienia wadium powinien zostać dostarczony do Zamawiającego do dnia i godziny otwarcia licytacji. 7. Zamawiający dokona zatrzymania bądź zwrotu wadium zgodnie z treścią art.. 46 ustawy Pzp.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 3 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o wartości nie mniejszej niż 1 mln z każda wraz z potwierdzeniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę: posiadanie lub dysponowanie sprzętem : - samochód samowyładowczy o ładowności min. 8 t min. 2 szt., - koparka min. 2 szt.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę: - posiadania lub dysponowania niezbędnej kadry technicznej z odpowiednimi uprawnieniami i przynależność do OIIB minimum - 1 kierownik budowy budownictwa ogólnego, 1 kierownik budowy kanalizacji sanitarnej, 1 kierownik budowy instalacji elektrycznych.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 1 mln zł. Posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej OC o wartości nie mniejszej niż 1 mln. zł

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym powyżej.

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Inne dokumenty

Brak

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury za poszczególne Zadania i Etapy zadań wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze robót zatwierdzonym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac . 2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3.Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmieniać treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że, konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.ugkamien.bip.mbnet.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert, a ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji elektronicznej znajdującej się pod adresem https.//licytacje.uzp.gov.pl. 2. Korzystanie z oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako Wykonawca. Wykonawca , aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w tym systemie na platformie do licytacji przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, a wraz z wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie /identyfikatorze/. 3. Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w Menu na stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. 4. Wymagania techniczne : Komputer PC (lub równoważny) z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz podłączony do sieci internetowej. Zainstalowana przeglądarka : MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilia Firefox w wersji 2.0 lub wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Po zalogowaniu za pośrednictwem strony internetowej https.//licytacje.uzp.gov.pl do systemu aukcyjnego przy użyciu otrzymanego identyfikatora i hasła, Wykonawca uzyska dostęp do aplikacji umożliwiającej składanie ofert. Oferty cenowe składane są przez wykonawców w postaci elektronicznej. Oferty te klasyfikowane będą automatycznie na podstawie zaproponowanych cen. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia.. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach (grosze należy oddzielić od złotych kropką). Oferta złożona przez Wykonawce winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia tj. kwota 10 000,00 zł słownie : dziesięć tysięcy zł . W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców Licytacja elektroniczna rozpoczyna się od ceny wywoławczej 3 280 721,07 zł brutto. Krok postąpienia (minimalna różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi 10 000,00 zł brutto. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy przekaże Zamawiającemu informację o cenach jednostkowych poszczególnych zadań poprzez wypełnienie formularza ofertowego i kosztorysów ofertowych na poszczególne zadania, załączonych do niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, które następnie staną się załącznikiem do Umowy.

Minimalna wysokość postąpienia

10000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-01-24 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Gminy Kamień Kamień 139 D 22-113 Kamień Pokój Nr 10 - Sekretariat

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-02-09 09:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-02-09 09:39:02

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego umowy. 2. Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę obowiązany będzie do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto przedstawionej przez wykonawcę. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 3.1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 52 8187 0004 2003 0070 0261 0004 BS Chełm z adnotacją „zabezpieczenie należytego wykonania umowy -Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęcia wody "Kamień' i ujęcia wody "Józefinka" w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień" 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. Sposób przekazania zabezpieczenia w formie innej niż pieniądz : Oryginał dokumentu Wykonawca przedłoży i zdeponuje u Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy bezpośrednio przed jej podpisaniem. 5. W zakresie zabezpieczenia należytego wykonania umowy obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. od 147 do 151.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Załącznik Nr 8 UMOWA Nr 1 /W/ /2012 W dniu …………………………. … w Kamieniu pomiędzy GMINĄ KAMIEŃ , zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym " , reprezentowaną przez : mgr inż. ROMANA KANDZIORĘ – Wójta Gminy Kamień , przy kontrasygnacie – MARII SKIBIŃSKIEJ - Skarbnika Gminy a ……………………………………………………………………………………………………. ul. …………………………………………………………………………………………………….. NIP ……………………………, REGON ……………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą " reprezentowanym przez : ………………………………………… na podstawie udzielonego zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej przeeprowadzonej na poodstawie art. 74 – 81 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych / Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zastała zawarta umowa następującej treści : § 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania na warunkach niniejszej umowy : Nazwa zadania : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja ujęcia wody "Kamień' i ujęcia wody "Józefinka" w Kamieniu. Połączenie ujęć wody. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kamień. Zadanie Nr 1 - 2012/ 2013r. Modernizacja ujęcia wody "Kamień" i ujęcia wody "Józefinka " w Kamieniu . Połączenie ujęć wody. Etap I - 2012 r. 1.1. Modernizacja ujęć wody "Józefinka" polegać będzie na: 1.1.1. Remoncie istniejącego budynku hydroforni: - wykonaniu nowej więźby dachowej - dociepleniu stropu i ścian zewnętrznych - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej - zwiększenie szerokości drzwi wejściowych i zamurowanie głównych drzwi do hali technologicznej - położenie terakoty i glazury - wykonanie ogrodzenia /siatką na słupkach stalowych wraz z bramą/. - wykonaniu chodników i dróg wewnętrznych. 1.1.2. Zmianie technologii. - wymianę istniejącej pompy płaskiej II stopnia na zestaw pompowy II stopnia/dla połączonych ujęć/, - demontaż istniejących zbiorników hydroforowych, - wymianę istniejącej pompy głębinowej w studni S3 ,wodomierzem na przepływomierz - wykonanie nowej obudowy studni głębinowej, - wykonanie połączenia przewodami technologicznymi od studni s3 do stacji uzdatniania wody w Kamieniu a następnie do zbiornika wyrównawczego modernizowanej stacji Józefinka. - wykonanie połączenia wodnego po stronie tłocznej pomp II stopnia obu ujęć, - zamontowanie pompy popłucznej oraz jej połączenie ze stacją w Kamieniu, - wymianę wewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej. 1.1.3 . Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej i przyłącza energetycznego. 1.2. Modernizacja ujęć wody w Kamieniu polegać będzie na : 1.2.1. Remoncie istniejącego budynku hydroforni i suw : - pomalowanie pokrycia z blachy, - położenie terakoty i glazury, lamperii, - wykonanie ogrodzenia /siatką na słupkach stalowych wraz z bramą,/. - wykonaniu chodników i dróg wewnętrznych , - wykonanie otworów drzwiowych, 1.2. 2. Zmianie technologii. - wymianę istniejących odżelaziaczy oraz aeratora na nowe zestawy filtrów/ odżelazianie i odmanganianie/, - demontaż istniejących zbiorników hydroforowych, - wymianę istniejących pomp głębinowych , wodomierzy na przepływomierze w studni S1 i S2, - wykonanie nowych obudów studni S1,S2. - wymianę zewnętrznych przewodów technologicznych od studni S1 i S2 do stacji wodociągowej, - wymianę wewnętrznych przewodów technologicznych, - wymianę wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wodno- kanalizacyjnej, elektrycznej. 1.2.3. Wykonanie przyłącza kan. sanitarnej. 1.3. Roboty elektryczne i sygnalizacyjne na terenie połączonych ujęć 1.3.1.Roboty elektryczne - przyłącza kablowe ze złączami ZL-1 poza układem pomiarowym , wprowadzone do szafek sterowniczych stacji. - linie kablowe zalicznikowe - zasilanie pomp głębinowych w studniach s1,s2,s3, - zasilanie zestawu hydroforowego oraz pompy popłucznej w budynku u.w. Józefinka. 1.3.2.Roboty sygnalizacyjne - linie kablowe sygnalizacji pracy pomp głębinowych oraz przepływomierzy w studniach s1,s2,s3, - linie kablowe sygnalizacji pracy zestawu hydroforowego oraz pompy popłucznej w budynku u.w. Józefinka - linie kablowe sygnalizacji poziomu wody w zbiorniku retencyjnym. 1.4. Wykonanie wizualizacji pracy ujęć wody S.U.W. Kamień i Józefinka . System monitoringu i sterowania ujęć wody nie powinien być systemem zamkniętym lecz pozwalać na rozbudowę o inne obiekty , na łatwe sterowanie ,nadzór pracą poszczególnych obiektów (studni) system monitoringu rozszerza wiedzę na temat ich pracy (w jakich okresach pracowały poszczególne studnie i z jaką wydajnością, czy są sprawne, ile czasu przepracowały poszczególne agregaty pompowe). Dzięki zastosowaniu technologii GSM objęcie monitoringiem kolejnych obiektów jest bardzo proste i nie generuje wysokich kosztów. Dotyczy ujęć wody , Wolawce ,Rudolfin. Wykaz wielkości mierzonych oraz stanów pracy układu, dostępnych za pomocą systemu Wizualizacyjnego w Stacji Uzdatniania wody Kamień i pompowi wody „ Józefinka” : 1) - poziom wody uzdatnionej w zbiorniku nr 1 2) - ilość wody uzdatnionej w m3 w zbiorniku wody nr 1 3) - ciśnienie przed filtrem 4) - ciśnienie za filtrem 5) - ciśnienie tłoczenia 6) - rejestracja wszystkich przepływów wody surowej i uzdatnionej 7) -rejestracja ciśnienia powietrza w technologii uzdatniania –brak ciśnienia awaria 8) - rejestracja pracy sprężarek ,dmuchaw ,pomp głębinowych ,zestawu pompowego II ° 9) - praca zestawu pomp II ° 10) - praca zestawu pomp II ° 11) - praca zestawu pomp II ° ,obniżenie nocne ciśnienia wody 12) - rejestracja nocnych przepływów wody 13) - praca pomp głębinowych 14) - awaria pomp głębinowych 15) - obecność zasilania –zanik napięcia ,powrót napięcia 16) - sygnalizacja o włamaniu 17) - sygnalizacja o zalaniu urządzeń (czujnik mokra posadzka) 18) -temperatura w pomieszczeniach stacji uzdatniania , 19) monitorowanie za pomocą konsoli operatorskiej wszystkich mierzonych i obliczanych wielkości liczbowych (ciśnienie, przepływ, zwierciadła wody ,statycznego i dynamicznego 20) monitorowanie alarmów oraz wielkości dwustanowych 21) możliwość rejestracji wybranych parametrów w zadanym czasie 22) możliwość wprowadzenia I i lI taryfy energetycznej w funkcji czasu rzeczywistego 23) możliwość zdalnego nadzoru pompowni za pomocą np. linii telefonicznej, radiomodemów, GSM modemów telefonii komórkowej (optymalny wybór to GSM ,GPRS} system powinien posiadać możliwość powiadamiania upoważnionych osób o awariach występujących na SUW -Kamień, 24) RAPORT -z systemu monitoringu i wizualizacji powinien być wygenerowany raport dotyczący : 25) dobowego rejestru poboru wody ze stacji wodociągowej (wymagania z pozwol. wodnoprawnego) Qśr./d , Qdmax./d 26) pomiar rzędnych zwierciadła wody ,statyczne dynamiczne ,oraz pomiar wydajności studni 1 raz w miesiącu 27) dobowy pomiar ilości wody popłucznej odprowadzanej do kanalizacji – 1.5. Sieć wodociągowa łącząca ujęcie wody "Józefinka z ujęciem wody "Kamień" 1.6. Przewody tłoczne łączące studnie s1 ,s2,s3 ze SUW a następnie zbiornik wyrównawczy. Łączna długość L=1454 m rura PE 100 SDR11. 125x11,4 1.7. Przewód tłoczny pompy popłucznęj PE 100SDR11, 160x 14,6L=723m 1.8. Przewód tłoczny wodę z zestawu hydroforowego II st.H na wodociąg przez stację uzdatniania PE 100 SDR11 1.9. Przewód tłoczny wodę ze zbiornika na zestaw II stopnia PE 100SDR11, 225x 20,5 L=35 m 1.10. Przewód tłoczny wodę z zestawu hydroforowego II st.H włączenie wodociągu Józefin działki. PE100SDR11, Przewody wymienione prowadzone są w jednym wykopie. Etap II – 2013 r. 1. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Mołodutyn- Strachosław 1.1.Rurociągi PE 100 SDR11, 160x 14,6 L=1663,0m, rurociągi PE 100 SDR11, 90x 14,6 L=6,0m 2. Budowa sieci wodociągowej łączącej m. Kamień -Czerniejów 2.1.Rurociągi PE 100 SDR11, 160x 14,6 L=12728,0m. rurociągi PE 100 SDR11, 90x 14,6 L=24,0m 3. Budowa węzła włączeniowego Kamień – Strachosław 3.1. Przyłacze-przepięcie -wcinki ze średnicy PCV 80 na średnice PE 160 w m. Kamień, węzeł włączeniowy Kamień – Strachosław. Uwaga : Roboty budowlano - remontowe winne być prowadzone bez przerw w pracy hydroforni i dostarczaniu wody pitnej dla odbiorców . Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z MPGK Chełm sposób funkcjonowania Hydroforni w Kamieniu w trakcie remontu. Zadanie Nr 2 - 2012 r. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kamień. - wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków, pracujących na bazie biologicznej fermentacji bezglutenowej, - oczyszczalnia o pojemności osadnika 2000L – 22 szt, - oczyszczalnia o pojemności osadnika 3000L – 9 szt, - montaż przepompowni ścieków surowych – 4 szt, - montaż przepompowni oczyszczonych – 4 szt Zadanie Nr 3 – 2013 r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamieniu. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 674,0 m bez wykonania przyłączy do mieszkań oraz 1 przepompowni ścieków. Rejon projektowanej przepompowni Nr 1 na działce Nr 1104 obejmuje 260,0 m rurociągu tłocznego i 202,0 m rurociągu grawitacyjnego wraz z jedna studnia betonowa D=1200 mm oraz 6 szt. studzienek rewizyjnych prefabrykowanych z rur karbowanych D-425 mm, a także przebudowę istniejącej studzienki na betonową. Wykonanie przyłącza energetycznego kablowego do przepompowni ścieków. Odcinek kanalizacji sanitarnej zaprojektowany pod drogą powiatową dz. nr 1223 o długości 17,0 m , wraz z wykonaniem 1 szt. studzienki prefabrykowanej z rury karbowanej D=425 mm i włączeniem do istniejącej studzienki prefabrykowanej. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pobocza drogi powiatowej , oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Inwentaryzacja geodezyjna całości inwestycji. 1. Szczegółowy zakres robót określają dokumenty : 1. Projekt budowlany branży architektoniczno - konstrukcyjnej. 2. Projekt budowlany instalacji elektrycznej. 3. Projekt budowlany instalacji sanitarnej. 4. Specyfikacje techniczne wykonania robót . 5. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej 6. Projekt budowlany przydomowych oczyszczalni ścieków 7. Przedmiary robót Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie pompowni ścieków 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej § 2 CZĘŚĆI SKŁADOWE UMOWY Integralne części składowe niniejszej umowy będące załącznikami do dokumentacji przetargowej stanowią : 1/ Ogłoszenie o licytacji elektronicznej z dnia 10.01.2012 r. 2/ oferta złożona przez Wykonawcę , 3/ kosztorysy ofertowe /przedmiary robót, – załączniki do Umowy. § 3 GENERALNE OŚWIADCZENIA STRON 1. Wykonawca oświadcza, że upewnił się o prawidłowości i kompletności oferty złożonej do przetargu, jak też o prawidłowości i kompletności opisu robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót, zawartych w przedmiarze robót, jak też stwierdził zgodność przedmiaru z dokumentacją projektową. 2. Strony zgodnie oświadczają, że kompletna oferta Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, obejmuje pełny zakres przedmiotowy robót uwzględnionych w projektach i specyfikacjach technicznych . 3. Wykonawca oświadcza , że zapoznał się z warunkami lokalizacji inwestycji w terenie i nie wnosi uwag oraz zastrzeżeń . 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami , zasadami współczesnej wiedzy technicznej , obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu należytej staranności . § 4 TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy. Termin zakończenia robót do dnia : Zadanie Nr 1 Etap I do dnia 15.10.2012 r. Zadanie Nr 2 do dnia 15.10.2012 r. Zadanie Nr 1 Etap II do dnia 30.06.2013 r. Zadanie Nr 3 do dnia 30.06.2013 r. § 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji w całości w terminie siedmiu dni od podpisania umowy. 2. W przypadku nie dotrzymania terminu o którym mowa w ust.1 z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin zakończenia robót ulega przedłużeniu o czas opóźnienia Zamawiającego. § 6 1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej Inspektorem, w osobie …………………………………. posiadającego uprawnienia budowlane Nr …………………….z dnia ………………………………….. 2. Inspektor działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). § 7 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ………………………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Nr …………. ………... z dnia ......................................, który działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 2. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy wodę i energię elektryczną na teren budowy. 3. Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii, opłat związanych z organizacją ruchu na drogach oraz utrzymania konserwacji urządzeń i obiektów, z których będzie korzystał. § 8 1. Roboty budowlano - remontowe winne być prowadzone bez przerw w pracy hydroforni i dostarczaniu wody pitnej dla odbiorców . Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z MPGK Chełm sposób funkcjonowania Hydroforni w Kamieniu w trakcie remontu. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa. 3. Do obowiązków Wykonawcy w okresie realizacji robót będzie należało zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą deszczową i gruntową oraz utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów, śmieci, itp.. 4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru robót. 5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia istniejącej infrastruktury (płoty , drzewa, krzewy ,drogi dojazdowe itp.) w toku realizacji robót do obowiązków Wykonawcy należy ich naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego . § 9 UBEZPIECZENIE Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. 1. W tym przed zalaniem wodą deszczową oraz od odpowiedzialności cywilnej w okresie od dnia rozpoczęcia robót do ich odbioru. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : a) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót w tym sprzęt, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, b) odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych. § 10 WYMOGI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, określonych w art.10 ustawy - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu budowlanego. 3. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą albo aprobatą techniczną w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją. 4. Na żądanie Zamawiającego w zakresie dodatkowego zbadania jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy, Wykonawca zapewni na własny koszt potrzebne oprzyrządowanie, fachowy zespół wykonawczy oraz materiały niezbędne do wykonania badań. 5. Jeżeli Zamawiający zażąda dodatkowych badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Fachowy zespół wykonawczy tych badań podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 7. Certyfikaty zgodności z Polska Normą albo aprobaty techniczne Wykonawca winien dołączyć do kompletu dokumentów w dniu odbioru końcowego inwestycji. § 11 WYKONYWANIE ROBÓT PRZY POMOCY WYKONAWCÓW 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy, zlecenie wykonania przedmiotu umowy wymaga wiedzy i zgody Zamawiającego . 2. Za wykonane prace przez podwykonawców odpowiada Wykonawca. 3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. 4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy w ramach wskazanego etapu prac. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawi umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy winna być zawarta w formie pisemnej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą i powinna w szczególności zastrzegać spełnienie przez Podwykonawcę wymagań związanych z jakością, gwarancją i rękojmią zamówienia. 5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów nie dłuższy niż 6 dni. 6. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenie i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy, brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżenia będzie zgodą na zawarcie umowy. 7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w Umowie z Podwykonawcą. 8. Jeżeli w terminie określonym z Podwykonawcą / nie późniejszym niż do dnia płatności w Umowie z Zamawiającym / Wykonawca nie dokona zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem żądania. 9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. 10. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą Zamawiający nie wyraża zgody. § 12 ROBOTY DODATKOWE 1. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których wartość nie przekroczy 20% uprzedniego zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone „z wolnej ręki”. 2. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na podstawie protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych oraz kosztorysu powykonawczego sporządzonego w oparciu o stawki cen jednostkowych oraz narzutów ujętych w kosztorysie ofertowym. § 13 WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodne ze złożoną ofertą w przetargu z dnia ……………………………….. 2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ustalone w tej formie wyraża się kwotą : Wartość robót Zadanie Nr 1 Etap I – 2012 r. cena netto …………………………………. zł (słownie . ……………………………………………………..) podatek VA T……% …………………… zł cena brutto zł ………………………………....zł (słownie: ………………………………………………………. zł) Wartość robót Zadanie Nr 1 Etap II – 2013 r. cena netto …………………………………zł (słownie: …………………………………………………………zł) podatek VAT …. % …………………………zł cena brutto ……………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………zł ) Wartość robót Zadanie Nr 2 – 2012 r. cena netto …………………………………zł (słownie: …………………………………………………………zł) podatek VAT …. % …………………………zł cena brutto ……………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………zł ) Wartość robót Zadanie Nr 3 – 2013 r. cena netto …………………………………zł (słownie: …………………………………………………………zł) podatek VAT …. % …………………………zł cena brutto ……………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………………zł ) Wartość oferty ogółem cena netto …. …………………………………….. zł (słownie: ……………………………………………………………………………………. zł) podatek VAT …. % ………………………………… zł cena brutto ……………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………….. zł.) 3.Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a trakże oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 4. Za roboty nie wykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje. 5. Wartość robót budowlanych nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej umowy. 6. Wartość całkowita przedmiotu umowy, ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 7. Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także: 7.1. organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, 7.2. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów, 7.3. po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu, 7.4. obsługę geodezyjną wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 7.5. ubezpieczenie od zniszczenia mienia szkoły oraz sprzętu podczas wykonywania prac, 7.6. ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku do osób upoważnionych do przebywania w obrębie pracy sprzętu, 7.7. ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez Wykonawcę. § 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości ………….. zł (5 % wynagrodzenia umownego brutto ) w formie gwarancji ubezpieczeniowej przewidzianej specyfikacją. 2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót. 3. Gwarancja zgodnego z umową wykonania robót w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia o którym mowa w ust.1, zostanie zwolniona (zwrócona) w ciągu 30 dni od odbioru końcowego przedmiotu umowy. 4. Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30 % wniesionego zabezpieczenia o którym mowa w ust. 1, zostanie zwolnione (zwrócone) w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.. 5. Jeżeli w toku wykonywania przedmiotu umowy określona w ust.1 wymagana wysokość zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zwiększeniu (np. na skutek zmiany wynagrodzenia wykonawcy), wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie trzech dni od chwili zaistnienia tych przyczyn bez wezwania ze strony Zamawiającego. Dotyczy to również terminów obowiązywania zabezpieczenia, jeśli terminy umowne ulegną przedłużeniu. 6. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 7. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 14 ust. 3 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad. § 15 KARY UMOWNE I ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE 1. Strony postanawiają, że naprawianie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych. 2. Strony postanawiają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczony od daty wyznaczonej na zakończenie robót, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do dnia faktycznego ich usunięcia stwierdzonego w formie protokołu, c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w przekazaniu dokumentacji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 5. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w pkt 2 i 3 to wynagrodzenie należne Wykonawcy za całość przedmiotu umowy. 6. Wykonawca nie może zbyć na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy. § 16 PROCEDURA ODBIORU ROBÓT 1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1 z podziałem na : a/ odbiory okresowe robót zanikających i ulegających zakryciu, b/ odbiór końcowy poszczególnych etapów robót budowlanych. Po zakończeniu robót na poszczególnych Zadaniach i Etapach, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości przez Inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego Etapów najpóźniej na 7 dni przed terminem wykonania umowy. Przy zawiadomieniu Wykonawca o zakończeniu całości prac załączy następujące dokumenty: a/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; b/ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, c/ dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru; d/ dziennik budowy z kompletem wpisów ; e/ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i wszelkimi normami; f/ protokoły badań i sprawdzeń . 2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia potwierdza wpisem w dzienniku budowy gotowość robót do odbioru. 3. W przypadku zakończenia robót zanikających, ulegających zakryciu, Zamawiający przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego obowiązany jest do dokonania protokolarnego odbioru tych robót w terminie 3 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru tych robót. 4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający wg uznania, odstąpi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 6.Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego i Inspektora nadzoru o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 8.. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. § 17 RĘKOJMIA I GWARANCJA JAKOŚCI 1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona na okres udzielonej gwarancji. 2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego, na dostarczone wyposazenie obowiązuje gwarancja producenta. 3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w ciągu 3 dni od dnia ich ujawnienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia usunięcia usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach. 5. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończeniem terminów gwarancji powinna być naprawiona przez Wykonawcę i na jego koszt , jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy. 6. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji. 7. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane w terminie określonym przez Zamawiającego w stosownym protokole. 8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad będa pokryte w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeeniem należytego wykonania umowy. § 18 ODSTĄPIENIE OD UMOWY Strony postanawiają , że oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli: a) Wystąpi okoliczność powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w ciągu 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, b) Wykonawca pomimo wezwania złożonego na piśmie przerwał realizację i nie realizuje robót przez okres 15-u dni, c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót oraz dostaw i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową i zgłoszeniem remontu lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, e) Wykonawca nie wykonał robót i dostaw w uzgodnionym terminie – bez wyznaczenia dodatkowego terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli: a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót i dostaw , b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach określonych w ust. 1 lit. b-e i ust. 2 wraz z uzasadnieniem pod rygorem nieważności., 4. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku i dostaw na dzień odstąpienia, oraz: a) zabezpieczy przerwane roboty i dostawy w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, b) wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru dotychczas wykonanych robót , dostaw i robót zabezpieczających. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do: a) dokonania odbioru przerwanych robót i dostaw oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty i dostawy , które zostały wykonane do dnia odstąpienia, b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. § 19 ROZLICZENIE 1. Strony postanawiają , że rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury za poszczególne Zadania i Etapy robót wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych potwierdzonych protokółem odbioru prawidłowo wykonanych prac pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym przy udziale Inspektora nadzoru oraz wszystkich organów i służb których powiadomienia wymaga Prawo budowlane. 2. Wykonawca wystawi fakturę za wykonane roboty w terminie 7 dni od daty odbioru inwestycji. 3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty za fakturę VAT przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni licząc od daty jej otrzymania wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru spowodują naliczenie ponownego 14-dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 4. Zamawiający nie przewiduja zaliczkowania robót. 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbioru. 6. Faktura winna być wystawiona na : Gmina Kamień, Kamień 139 D, 22-113 Kamień , NIP 563 – 21 – 59 - 016. § 20 ZMIANY UMOWY 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany i może być dopuszczalna tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Niedopuszczalna jest jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmieniać treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. § 21. POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1.Spory powstałe na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2.W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 3.Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa Zamawiający. 4. Klauzula doręczeń : Strony wskazują adresy właściwe dla doręczeń : Zamawiający : Gmina Kamień , Kamień 139 D, 22-113 Kamień. Wykonawca : ……………………………………………………………………………………. Strony zobowiązują się do poinformowania o każdorazowej zmianie adresu do doręczeń w terminie 3 dni od dokonania zmian. W razie naruszenia tego obowiązku doręczenia wykonywane na adres dotychczasowy uważa się za skuteczne. Załączniki : 1. Oferta Wykonawcy z kosztorysami . ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Podpis ....................................... Podpis ........................................ KONTRASYGNATA: Podpis ………………………………

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Projekt finansowany jest w ramach działania -Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej- objętego PROW na lata 2007-2013 ze środków Europejskiego funduszu rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła