Licytacja L-111-2012

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2012 - dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Mariola Badura, Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Zamkowa 4
Miejscowość: Zabrze, Kod pocztowy: 41-803
Tel.: 322776124, Faks: 322776212
Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Numer ogłoszenia w BZP:

110674-12

Termin otwarcia licytacji:

2012-05-07 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń biurowych . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia, zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.szpitalzabrze.pl
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.12.51.10-5
Dodatkowe przedmioty -

Termin wykonania zamówienia:
12 miesięcy od dnia podpisania umowy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art 44 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art 44 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art 44 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art 44 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zgodnie z art 44 ustawy Pzp wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W myśl art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy. Zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadkach wskazanych poniżej: a) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego, b) podwyższenie cen jednostkowych może nastąpić jedynie w przypadku urzędowej zmiany stawek podatku VAT na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie, jedynie o wysokość tych zmian. c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania w całości przedmiotu umowy. Umowa może zostać przedłużona do całkowitego wykorzystania asortymentu stanowiącego przedmiot umowy d) Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb i posiadanych środków finansowych oraz do ograniczenia zamówień w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie jest odstępstwem od wykonania umowy, ani odstąpieniem od niej, nawet w części e) Realizacja przez Wykonawcę przed terminem wskazanym w § 3 ust. 1 pełnej ilości dostaw, objętych przedmiotem umowy i oznaczonych w załączniku nr 1 do umowy, ma ten skutek, że umowa wygasa poprzez jej wykonanie w zakresie wyczerpanego asortymentu, f) Zamawiający dopuszcza zmianę asortymentu będącego przedmiotem umowy, pod warunkiem zaoferowania produktu o parametrach identycznych lub lepszych Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności (z wyjątkiem ust 1 lit a, d,e

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.szpitazabrze.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1) Licytacja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie Licytacji Elektronicznych (zwanej dalej Platformą), udostępnionej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej https://licytacje.uzp.gov.pl Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. 2) Z Platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl 3) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji elektronicznej, musi samodzielnie zarejestrować się w systemie (jeżeli nie jest już zarejestrowanym użytkownikiem) przed wysłaniem wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego) o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 4) Wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu login przyjęty podczas rejestracji. Login należy podać dokładnie, stosując te same znaki, w tym wielkie i małe litery, jeżeli takie podano przy rejestracji. 5) W przypadku przekazania niewłaściwego loginu lub nieprzekazania loginu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania loginu nie później niż na dwa dni przed terminem otwarcia licytacji elektronicznej. 6) Nieprzekazanie loginu w sposób i w terminie określonym w pkt 4) i 5) będzie uznane za odstąpienie przez Wykonawcę od udziału w dalszym etapie postępowania. 7) Zamawiający dopuszcza do udziału w licytacji elektronicznej i zaprasza do składania ofert wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 8) Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej, po zalogowaniu się na Platformie, uzyskają możliwość składania ofert (postąpień). 9) Wymaganie techniczne urządzeń informatycznych: a) komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa, b) komputer podłączony do sieci Internet, c) nie jest wymagany podpis elektroniczny..

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 1.Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto PLN na produkty, zgodnie z warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1. 6. Sugerowana cena wywoławcza 94000.00 PLN brutto, minimalna wysokość postąpienia - nie mniej niż 1000.00 PLN brutto (kwota, o którą można pomniejszyć kolejną składaną ofertę, liczona od oferty najkorzystniejszej); sposób podawania kwoty - kwota określana jest w złotych oraz groszach (jeżeli występują grosze, wpisujemy je po kropce, np. 100.50; obowiązuje dokładność do dwóch miejsc po kropce). 7. Złożona oferta: - nie może być mniej korzystna niż oferta najkorzystniejsza, - musi być niższa przynajmniej o kwotę minimalnego postąpienia, - Wykonawca nie może cofnąć raz złożonej oferty (prosimy o uważne wpisywanie oferowanych kwot i sprawdzanie ich przed naciśnięciem przycisku złóż postąpienie); System nie przyjmie oferty złożonej niezgodnie z warunkami opisanymi powyżej. 8. W celu zapewnienia aktualności listy postąpień niezbędne będzie samodzielne odświeżanie ekranu przy użyciu przycisku przeglądarki internetowej - system nie dokonuje odświeżania automatycznie. 9. Waluta - PLN; propozycje cenowe należy podawać (brutto) w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po kropce. 10. Od momentu otwarcia do momentu zamknięcia licytacji, Zamawiający i Wykonawcy przekazują wnioski, oświadczenia i inne informacje drogą elektroniczną za pomocą platformy licytacyjnej UZP. 11. Do momentu zamknięcia licytacji Zamawiający nie ujawnia informacji umożliwiającej identyfikację Wykonawców. 12. Po zamknięciu licytacji na ekranie przedstawiającym ogłoszenie o zamówieniu zostanie ujawniony wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę. 13. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy przedłoży wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1 do ogłoszenia dostępny na stronie internetowej http://szpitalzabrze.pl podając cenę jednostkową netto w każdej pozycji, ogólną zsumowaną wartość netto każdej pozycji, stawkę podatku VAT podaną w % i cenę jednostkową brutto każdej pozycji oferowanego asortymentu, ogólną zsumowaną wartość brutto każdej pozycji. Wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsama z ceną zaoferowaną w licytacji. W/w formularz będzie stanowił załącznik do umowy.

Minimalna wysokość postąpienia

1000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

2012-04-16 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa4, 41-803 Zabrze, Budynek Dyrekcji, pok. nr 1.08.

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-05-07 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-05-07 11:09:27

Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązuje się podpisać umowę na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła