Licytacja L-111-2014

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2014 - dostawa papieru kserograficznego

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Erwin Machura, Izba Celna we Wrocławiu
Adres pocztowy: Hercena 11
Miejscowość: Wrocław , Kod pocztowy: 50-950
Tel.: 71-37-05-328, Faks: 71-341-96-23
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Numer ogłoszenia w BZP:

106790

Termin otwarcia licytacji:

2014-04-14 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa papieru kserograficznego
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. Dostawa papieru kserograficznego A-4 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103+/-um; białość 153+/-3; nieprzezroczystość >90%, 1.2. Dostawa papieru kserograficznego A-3 gramatura 80+/2g/m2, wilgotność 3,8-5,0%, grubość 103 +/-um; białość 153+/-3; nieprzezroczystość >90%, 1.3. Składanka komputerowa z performacją, rozmiar 240 1+2, samokopiująca, pierwsza strona biała, kopie kolorowe, 600 składek/karton, 1.4. Składanka komputerowa z perforacją, biała, rozmiar 375, 1+0, 2000składek/karton. 2. Dostawy realizowane będą do Izby Celnej we Wrocławiu, Izby Celnej w Opolu, Izby Celnej w Poznaniu oraz do Izby Celnej w Łodzi odpowiednio: 2.1. Izba Celna we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31 Wrocław – jedna dostawa – do 28.11.2014r. – 8.800ryz papieru kserograficznego A-4 oraz 20ryz papieru kserograficznego A-3. 2.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa – do 30 kwietnia 2014r. – 1000ryz papieru kserograficznego A4, - II dostawa – do 20 sierpnia 2014r. - 1000ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa – do 20 listopada 2014r. - 1000ryz papieru kserograficznego A4, 2.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź – jedna dostawa – do 01.08.2014r. – 2.535ryz papieru kserograficznego A-4. 2.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań – trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa – do 30 kwietnia 2014r. – 3500ryz papieru kserograficznego A4, 10ryz papieru kserograficznego A3, 11 składanek komputerowych (600 składek /karton) oraz 6 składanek komputerowych (2000 składek/karton), - II dostawa – do 31 sierpnia 2014r. – 3500ryz papieru kserograficznego A-4, - III dostawa – do 15 grudnia 2014r. – 4000ryz papieru kserograficznego A-4 2.5. Ogólna ilość zamówienia: - papier kserograficzny A4 – 25.335ryz -papier Kserograficzny A3 – 30ryz - składanka komputerowa 600składek/karton – 11szt. - składanka komputerowa 2000składek/karton – 6szt. ZAMAWIAJĄCY NA 7 DNI PRZED PLANOWANYMI DOSTAWAMI POINFORMUJE WYKONAWCĘ O TERMINIE REALIZACJI DOSTAWY
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 30.19.76.44-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 15.12.2014r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu)

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej dwa zamówienia dotyczące dostawy papieru kserograficznego. Wartość zamówienia - jednej umowy nie może być mniejsza niż 150.000,00 zł (brutto).(załącznik nr 5 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu)

Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu)

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu)

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć:

inne dokumenty
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

www.icwroclaw.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl b) Wykonawca aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, musi zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl i przekazać Zamawiającemu swój login, wypełniając odpowiednie pole we Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (załącznik nr 1 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) c) W przypadku podania przez Wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nie przekazania go Zamawiającemu wraz z w/w wnioskiem, wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. 2. Wymagania techniczne: a) Komputer PC z systemem operacyjnym Windows/Linux oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0 lub wyższa lub Firefox 2.0 lub wyższa. b) Do udziału w licytacji nie jest wymagane posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Licytacja elektroniczna na dostawę papieru będzie licytacją jednoetapową, zakończy się po upływie 45 minut od momentu jej rozpoczęcia. 2. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie o wartości 300zł. 7. W toku licytacji system na bieżąco udostępnia wszystkim Wykonawcom informację o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający określił kwotę wywoławczą: 275.709,48zł brutto. 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 10. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy wypełni Formularz cenowy, (stanowiący Załącznik nr 4 do ogłoszenia znajdujący się na stronie Izby Celnej we Wrocławiu) poprzez wpisanie do niego cen jednostkowych, wartość oferowanego asortymentu i wartość całego przedmiotu umowy w złotych polskich. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz stanowić będzie załącznik do umowy pomiędzy stronami. Suma wartości oferowanego asortymentu, tzn. wartość przedmiotu umowy brutto musi być tożsamy z ceną najkorzystniejszej oferty tego Wykonawcy przedstawionej w toku licytacji elektronicznej.

Minimalna wysokość postąpienia

300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2014-04-07 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11 pok. 5

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2014-04-14 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2014-04-14 10:45:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku w magazynach: 1.1. Izba Celna we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 31 – jedna dostawa, 1.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - trzy dostawy 1.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź – jedna dostawa, 1.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań – trzy dostawy. 2. Towar będzie dostarczany w godz. Od 8.00 do 13.00. 3. Towar będzie dostarczony na paletach. Palety z papierem mają być zabezpieczone folią i spięte taśmami zabezpieczającymi w sposób umożliwiający piętrowe składowanie papieru na paletach. 4. Zamówienie będzie realizowane w następujących ilościach i terminach: 4.1. Izba Celna we Wrocławiu ul. Karmelkowa 31 Wrocław – jedna dostawa – do 28.11.2014r. – 8.800ryz papieru kserograficznego A-4 oraz 20ryz papieru kserograficznego A-3. 4.2. Izba Celna w Opolu, magazyn w Nysie ul. Otmuchowska 50, 48-300 Nysa - trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa – do 30 kwietnia 2014r. – 1000ryz papieru kserograficznego A4, - II dostawa – do 20 sierpnia 2014r. - 1000ryz papieru kserograficznego A4, - III dostawa – do 20 listopada 2014r. - 1000ryz papieru kserograficznego A4, 4.3. Izba Celna w Łodzi ul. Lodowa 97, 93-332 Łódź – jedna dostawa – do 01.08.2014r. – 2.535ryz papieru kserograficznego A-4. 4.4. Izba Celna w Poznaniu ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań – trzy dostawy odpowiednio: - I dostawa – do 30 kwietnia 2014r. – 3500ryz papieru kserograficznego A4, 10ryz papieru kserograficznego A3, 11 składanek komputerowych (600 składek /karton) oraz 6 składanek komputerowych (2000 składek/karton), - II dostawa – do 31 sierpnia 2014r. – 3500ryz papieru kserograficznego A-4, - III dostawa – do 15 grudnia 2014r. – 4000ryz papieru kserograficznego A-4 5. ZAMAWIAJĄCY NA 7 DNI PRZED PLANOWANYMI DOSTAWAMI POINFORMUJE WYKONAWCĘ O TERMINIE REALIZACJI DOSTAWY. 6. Wadliwy towar będzie reklamowany i wymieniony na wolny od wad. 7. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na własny koszt na towar wolny od wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji faksem lub pocztą elektroniczną. 8. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminach określonych przez Zamawiającego wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 9. Kara umowna w przypadku niedostarczenia towaru w terminie określonym w pkt 7 wynosić będzie 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki. 10. W przypadku nie zrealizowania dostawy Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy. 11. Kary umowne Zamawiający może potrącić z bieżących należności Wykonawcy. 12. Płatność nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur VAT po realizacji każdej dostawy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ 1. Wiosek o dopuszczenie do licytacji wraz z dokumentami i oświadczeniami wymienionymi w sekcji III musi być przygotowany w języku polskim, w formie pisemnej, na formularzach stanowiących załączniki nr 1,2,3 i 5 do ogłoszenia - wzory dostępne na stronie www.icwroclaw.pl. Dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. Składane zaświadczenia i oświadczenia muszą być oryginalnymi dokumentami lub kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez upoważnioną osobę na każdej zapisanej stronie kserokopii poświadczonego dokumentu. Upoważniona osoba jest to osoba wskazana w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadająca pełnomocnictwo załączone do oferty. 3. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji należy złożyć w kopercie zawierającej wszystkie wymagane w ogłoszeniu dokumenty. 4. Koperta musi być dostarczona do Zamawiającego na adres: Izba Celna we Wrocławiu ul. Hercena 11, 50-950 Wrocław i opatrzona napisem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dostawę papieru kserograficznego - nie otwierać przez 07.04.2014r. godz. 10:00..

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła