Licytacja L-111-2017

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2017 - Materiały promocyjne - teczki dla UM Lublin

I. Dane zamawiającego

Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski 1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

61925 - 2017

Termin otwarcia licytacji:

2017-05-10 12:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Materiały promocyjne - teczki dla UM Lublin
Rodzaj zamówienia:
Usługi
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie oraz dostawę drukowanych materiałów promocyjnych - teczek czarnych z gumką, nakład: 4000 szt dla Urzędu Miasta Lublin. 2. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofów, 2) wykonania druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów, 3) dostawy druków do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu.
Wspólny słownik zamówień

Słownik główny
Główny przedmiot 79.80.00.00-2
Dodatkowe przedmioty -

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
Termin wykonania zamówienia: 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, b) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofa całości w formacie A4 bez uszlachetnień, c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonego proofa w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia proofa przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofa, d) Wykonawca wykona i dostarczy druki wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od akceptacji proofa przez Zamawiającego.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacja na temat wadium
Nie ma wymogu wnoszenia wadium przez wykonawców.

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Inne niewymienione dokumenty

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek popsuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 4.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 4.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, 2 oraz 4 winny być przedstawione w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt 3 winny być przedstawione formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 7. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 winno być złożone w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej. 8. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie z pkt 5 winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 9. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 10. Inne dokumenty składające się na wniosek sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto. 2. Zmiany umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1) zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2) stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym podatek VAT w wysokości 23 % – dotyczy podmiotów będących czynnym podatnikiem podatku VAT). 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 11 660,40 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 20,00 PLN (słownie: dwadzieścia złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

20.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2017-04-19 10:30:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Litewski 1, pok. nr 8, 20-080 Lublin

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2017-05-10 12:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2017-05-10 12:15:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

Umowa nr… /17 Zawarta w dniu……………………………….. w Lublinie pomiędzy: Gminą Lublin z siedzibą: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ……………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a …………………………………….. z siedzibą w: ………….……….………………….... (NIP, REGON, zarejestrowanym) reprezentowanym przez Pana/Panią ………………………………… zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1. Przedmiotem umowy są materiały promocyjne - teczki dla UM Lublin. 2. Przedmiotem umowy obejmuje wykonanie oraz dostawa drukowanych materiałów promocyjnych - teczek czarnych z gumką, nakład: 4000 szt dla Urzędu Miasta Lublin. 3. Wykonawca jest zobowiązany do: 1) wykonania i przedstawienia Zamawiającemu proofów, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. b), 2) wykonanie druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów, 3) dostawę druków do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca/Podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na bezpośredniej obsłudze maszyn i urządzeń do składania (łamania), a także drukowania. 5. Wykonawca/Podwykonawca w terminie 3 dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób, o których mowa w ust.4, tj. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię umów o pracę oraz oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 6. W celu kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane ust. 4 czynności Zamawiający może w szczególności żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień co do sposobu i stanu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 4, okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób wyznaczając mu w tym celu stosowny termin nie dłuższy niż 7 dni. 7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 5 i 6 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). § 3 1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 21 dni roboczych od daty zawarcia umowy według następującego porządku: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt w terminie 2 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, b) w terminie 3 dni roboczych od otrzymania projektu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu proofa całości w formacie A4 bez uszlachetnień, c) Zamawiający zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi do przedłożonego proofa w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia proofa przez Wykonawcę. Brak uwag w tym terminie jest jednoznaczny z akceptacją proofa, d) Wykonawca wykona i dostarczy druki wraz z wniesieniem do magazynu Zamawiającego, w terminie 14 dni roboczych od akceptacji proofa przez Zamawiającego. 2. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego uwag do proofa, o których mowa w ust. 1. pkt c) Wykonawca przedstawia poprawiony proof do akceptacji, zgodnie z terminami określonymi w ust.1 pkt b) i c). 3. Dopuszcza się dwukrotne powtórzenie procedury poprawkowej, z zastrzeżeniem sytuacji określonej w § 9 ust. 2. § 4 1. Zamawiający do kontaktów z Wykonawcami wyznacza Panią Magdalenę Zaręba-Opalińską oraz Pana Krzysztofa Bilskiego, pracowników Kancelarii Prezydenta, referatu ds marketingu miasta Urzędu Miasta Lublin, tel. 81 466-1937, e-mail: mzareba@lublin.eu oraz kbilski@lublin.eu 2. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia. § 5 1. Wykonawca dostarczy wraz z wniesieniem przedmiot umowy do magazynu Zamawiającego, znajdującego się przy ul. Złota 2, Lublin (do uzgodnienia telefonicznego z Zamawiającym przed dostawą), we własnym zakresie, na własny koszt. 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (opis przedmiotu, ilość sztuk). Etykieta zostanie umieszczona na dwóch przeciwległych bokach paczki. § 6 1. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony w formie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. Protokół zostanie podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego po wcześniejszym sprawdzeniu ilości i jakości dostarczonego przedmiotu umowy najpóźniej 2 dni robocze po dostawie. 2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zostanie poinformowany o tym fakcie drogą telefoniczną. Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz ustalony zostanie termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z magazynu Zamawiającego. 3. Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona, w tym wypadku będą miały zastosowanie postanowienia umowy, o których mowa w §10 ust.1 pkt 1 lit a). § 7 1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie ...... zł brutto (słownie: .....................złotych), w tym podatek VAT 23%. 2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania, a w szczególności: - koszty materiałów, - koszty wykonania i przedstawienie Zamawiającemu proofów, - koszty wykonanie druków po akceptacji przez Zamawiającego przedłożonych proofów, - dostawę druków do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do magazynu. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy zgodnie z § 6 umowy. 4. Podstawą zapłaty faktury przez Zamawiającego jest protokół zdawczo – odbiorczy, o którym mowa w § 6 ust.1, podpisany przez obie strony umowy bez uwag i zastrzeżeń. 5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 7 ust. 1 płatne będzie ze środków zaplanowanych w budżecie miasta Lublin na 2017 r., dział 750 rozdział 750 § 75075, zadanie: wydatki bieżące w ramach promocji miasta. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego. § 8 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4. Wykonawca na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym Podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1) . ..................................................... 2) ...................................................... § 9 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 3. Niezależnie od podstaw odstąpienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę a w szczególności w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia trwającej ponad 7 dni, dostawy druków niezgodnych z zaakceptowanymi proofami, w terminie 21 dni od dnia powzięcia informacji o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu umowy. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 30 % łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. § 10 1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe i nienależyte wykonanie umowy: 1) Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów określonych w §3 ust. 1 lit. b) i d), b) za dostawę druków niezgodnych z proofami zaakceptowanymi przez Zamawiającego lub w ilości nieodpowiadającej przedmiotowi umowy określonemu w § 2 – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, 2. Za nieterminowe płatności faktur Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1. 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust.1 z wyłączeniem sytuacji opisanych w §9 ust. 1 i 2. 5. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne. § 11 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w określonym pierwotnie terminie. 2) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego z § 7 ust.1. 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt 1)- zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, ad pkt 2)- stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto, ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. 4. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2) – 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian, o których mowa w § 11 ust 2-3. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy Prawo zamówień publicznych i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 13 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 14 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej

1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Patyra – Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 16. 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 13.04.2017 r. 2.1.Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&fid=10109.

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia

Nie

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła