Licytacja L-111-2018

Status: Zakończona

Licytacja została zakończona.
Nie złożono żadnej oferty.


Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2018 - UG-TEST.ogrodzenie

Dane zamawiającego


Nazwa: start, DROGA
Adres pocztowy: Owocowa1
Miejscowość: Tczew, Kod pocztowy: 83-110
Tel.: -, Faks: -
Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Numer ogłoszenia w BZP:

120/11

Termin otwarcia licytacji:

2018-03-09 18:25:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


UG-TEST.ogrodzenie

Roboty budowlane

xxxx

xxxxx

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


xxxxxx

xxxxxx

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


xxxxx

5

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Sztywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2018-03-08 18:26:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


2018-03-09 18:25:00.

Dokładna data

Upływa 2018-03-09 18:30:00.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


-

-

-

-

-

Tak

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

-

IX. Termin związania ofertą


sssssssss

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


ssssssssssssss

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


bbbbbbbbbbbbbbbb

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


ssssssssss

XIII. Informacje dodatkowe


-

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła