Licytacja L-111-2019

Status: Opublikowana

Ogłoszenie o zamówieniu L-111-2019 - Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych

Dane zamawiającego


Nazwa: Urząd Miasta Lublin BZP, Gmina Lublin
Adres pocztowy: Pl. Litewski1
Miejscowość: Lublin, Kod pocztowy: 20-080
Tel.: 814663000, Faks: 814663001
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

549491-N-2019

Termin otwarcia licytacji:

5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

I. Określenie przedmiotu zamówienia


Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych

Dostawy

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa następujących materiałów promocyjnych: 1) toreb na zakupy laminowanych w łącznej ilości 180 sztuk, 2) długopisów z końcówką do ekranów dotykowych w łącznej ilości 400 sztuk, 3) toreb na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska w łącznej ilości 200 sztuk, 4) zestawów kuchennych dziecięcych w łącznej ilości 70 sztuk, 5) zestawów pierwszej pomocy EVA w łącznej ilości 50 sztuk, 6) długopisów ze wskaźnikiem laserowym w pudełku w łącznej ilości 50 sztuk, 7) zestawów do pisania w łącznej ilości 200 sztuk, 8) toreb sportowych (podróżnych) w łącznej ilości 200 sztuk, 9) parasoli automatycznych z drewnianym trzonem i rączką w łącznej ilości 200 sztuk, 10) t-shirtów w łącznej ilości 400 sztuk, 11) karteczek samoprzylepnych w etui z ekoskóry w łącznej ilości 150 sztuk, 12) zwijających się opasek odblaskowych w łącznej ilości 500 sztuk. 2. Sczegółowy opis przedmiotu zamówienia udostępniony jest na stronie internetowej zamawiającego https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowieniapubliczne/dostawy/ 3. CPV przedmiotu głównego: 22462000-6 - Materiały reklamowe.

https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezace-zamowienia-publiczne/dostawy/

-

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych


Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. Login winien być przekazany Zamawiającemu w oryginalnej pisowni tzn. z zachowaniem pisowni dużych i małych liter, numerów, spacji. (zaleca się zapoznanie z samouczkiem umieszczonym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl) 2. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

http://licytacje.uzp.gov.pl

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej


1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia (system nie dokonuje odświeżania automatycznie, dlatego w celu zapewnienia aktualności listy postąpień, niezbędne jest samodzielne odświeżanie ekranu). Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. Cena brutto musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, niezbędne do jego wykonania oraz należy podatek VAT 23% (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: 1) koszty związane z zakupem artykułów, 2) koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, 3) koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyją cenę wywoławczą brutto za całość w wysokości 33 210,00 PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: wynosi 100,00 PLN (słownie: sto złotych). 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

100

Polski złoty (PLN)

IV. Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania


Relatywny

Licytacja jednoetapowa

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej


2019-06-03 10:30:00

VI. Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej


5 dni po terminie przekazania zaproszeń, o godzinie 12:00.

Czas od otwarcia

Upływa w dniu otwarcia, o godzinie 12:10.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia


W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

-

W odniesieniu do tego waruku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.

Nie

-

Nie

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia


Tak

-

-

-

1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji - w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających wspólny wniosek. 2. Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Pełnomocnictwo: 3.1. do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) 3.2. do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na wniosek podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 oraz 2 winny być składane w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem. Pełnomocnictwa, o których mowa w pkt. 3 winny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej przed notariuszem. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej opatrzone własnoręcznym podpisem. 6. W przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu winno być złożone przez każdego z Wykonawców. 7. Wniosek należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. 8. Wniosek należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzony własnoręcznym podpisem. 9. Wniosek winien być złożony w trwale zamkniętej kopercie. 9.1. Koperta winna być zaadresowana na adres: Urząd Miasta Lublin, Biuro Zamówień Publicznych, Plac Litewski 1, 20-080 Lublin, pokój nr 8. 9.2. Oznakowana: „WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ - Wykonanie oraz dostawa materiałów promocyjnych". Znak sprawy ZP-P-I.271.75.2019.

IX. Termin związania ofertą


30 dni

X. Termin wykonania zamówienia (data rozpoczęcia, data zakończenia realizacji zamówienia)


Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy


Nie ma wymogu wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy


Umowa nr ......../WZP/19 zawarta w Lublinie w dniu ………...… 2019 r. w Lublinie pomiędzy Gminą Lublin z siedzibą w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez: ………………………………………………...…… zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a …………………………………….. z siedzibą w: ………….……….…………………….……………….... (NIP, REGON) reprezentowanym przez: ………………………………………………..…… zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. § 1 Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. § 2 1.Przedmiotem umowy jest wykonanie oraz dostawa następujących materiałów promocyjnych: 1)toreb na zakupy laminowanych w łącznej ilości 180 sztuk, 2)długopisów z końcówką do ekranów dotykowych w łącznej ilości 400 sztuk, 3)toreb na zakupy z pokrowcem i uchwytem do paska w łącznej ilości 200 sztuk, 4)zestawów kuchennych dziecięcych w łącznej ilości 70 sztuk, 5)zestawów pierwszej pomocy EVA w łącznej ilości 50 sztuk, 6)długopisów ze wskaźnikiem laserowym w pudełku w łącznej ilości 50 sztuk, 7)zestawów do pisania w łącznej ilości 200 sztuk, 8)toreb sportowych (podróżnych) w łącznej ilości 200 sztuk, 9)parasoli automatycznych z drewnianym trzonem i rączką w łącznej ilości 200 sztuk, 10)t-shirtów w łącznej ilości 400 sztuk, 11)karteczek samoprzylepnych w etui z ekoskóry w łącznej ilości 150 sztuk, 12)zwijających się opasek odblaskowych w łącznej ilości 500 sztuk. 2.Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załącznik nr 1 do umowy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do: 1)wykonania materiałów promocyjnych zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 2)dostawy materiałów promocyjnych na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z usługą wniesienia. 4.Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy drogą elektroniczną plików graficznych (logotypów) wraz z kolorystyką podstawową niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie 1 dnia roboczego od daty zawarcia umowy. § 3 Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy. § 4 Zamawiający do kontaktów z Wykonawcą wyznacza następujących pracowników Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin: 1.Piotra Majchera, numer telefonu: 81 466 3417, adres e-mail: piotr.majcher@lublin.eu w zakresie wykonania asortymentu materiałów promocyjnych określonego w § 2 ust. 1 pkt 1-6, 2.Konrada Tarnowskiego, numer telefonu: 81 466 3410, adres e-mail: konrad.tarnowski@lublin.eu w zakresie wykonania asortymentu materiałów promocyjnych określonego w § 2 ust. 1 pkt 7-12. § 5 1.Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin, transportem zapewnionym przez Wykonawcę i jego koszt i ryzyko. 2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony w opakowaniach zbiorczych, oznaczonych etykietą zawierającą opis zawartości (asortyment, liczba sztuk) umieszczoną na boku opakowania. § 6 1.Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Stanisława Leszczyńskiego 20, 20-069 Lublin i zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym określonym w załączniku nr 2 do umowy podpisanym przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy po wcześniejszym sprawdzeniu jego ilości i jakości przez przedstawiciela Zamawiającego. 2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do ilości oraz jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru, Wykonawca wraz z przedstawicielem Zamawiającego sporządzą protokół, w którym opisane zostaną stwierdzone braki lub wady oraz termin ich usunięcia nie dłuższy niż 7 dni roboczych. Wykonawca odbierze wadliwie wykonany przedmiot umowy na swój koszt z siedziby Wydziału Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin. 3.Po usunięciu powyższych braków lub wad Wykonawca ponownie zgłosi do odbioru przedmiot umowy na swój koszt. Procedura czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie powtórzona. § 7 1.Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie ……… zł brutto (słownie: .................… złotych). 2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania oraz należny podatek VAT 23% (dla podmiotów będących płatnikami podatku), w szczególności: 1)koszty związane z zakupem artykułów, 2)koszty związane z wykonaniem materiałów promocyjnych, 3)koszty dostawy na adres wskazany przez Zamawiającego wraz z wniesieniem. 3.Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie 14 dni od daty złożenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT w siedzibie Zamawiającego, po uprzednim odbiorze przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń. 4.Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi: Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514. 5.Podstawą zapłaty faktury VAT przez Zamawiającego jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez obie strony umowy, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. 6.Środki finansowe na realizację umowy zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Lublin na 2019 r. w: 1)dziale 851, rozdziale 85149, § 4300, zadanie budżetowe: WZP/W/392/130/10/0009, 2)dziale 851, rozdziale 85154, § 4300, zadanie budżetowe: WZP/W/077/131/10/0002. 7.W związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca oświadcza, że wyśle/nie wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U z 2018 r. poz. 2191) z uwzględnieniem właściwego numeru GLN Zamawiającego: 5907653870019. § 8 1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy podwykonawcom. 2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pracę, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość prac, które realizuje przy pomocy podwykonawców. 4.Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem złożonym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zamierza powierzyć niżej wskazanym podwykonawcom następujący zakres zamówienia: 1)........................................................................…, 2)........................................................................…. § 9 1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2.W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może zażądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy. § 10 1.Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy: 1)Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej: a)za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3, b)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, c)za dostawę przedmiotu umowy niezgodnego z opisem przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 1 oraz w załączniku nr 1 do umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2)Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1. 2.Odstąpienie powinno mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie. 3.Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych. § 11 1.Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zakazana jest zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem § 12 oraz art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). § 12 1.Strony przewidują następujący rodzaj i warunek zmiany treści umowy: 1)zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie - o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2)zmiana stawki podatku VAT oraz wynikająca z tego zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 - odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę w tym zakresie. § 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. § 14 Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. § 15 1.W zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych Strony zobowiązują się do przestrzegania i realizacji celów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 4 maja 2016 r., str. 1) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz 1000 i 1669). 2.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w czasie realizacji umowy, które nie stanowią informacji podlegającej upublicznieniu, winny być traktowane jako poufne i nie powinny być udostępniane bez wyraźnej zgody strony, której te informacje dotyczą. § 16 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

XIII. Informacje dodatkowe


1. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest w zakresie procedury: p. Paweł Tulpan - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 8, telefon 81 466 30 26. Osobami uprawionymi do porozumiewania się z wykonawcami w zakresie merytorycznym są: p. Piotr Majcher - Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 502, tel. 81 466 34 17 oraz p. Konrad Tarnowski - Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 401, tel. 81 466 34 10 2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia 29.05.2019 r. 2.1. Przedłużenie terminu składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej nie wpływa na bieg terminu składania zapytań, o których mowa w pkt. 2. 2.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępniana na stronie internetowej zamawiającego: https://bip.lublin.eu/urzad-miasta-lublin/zamowienia-publiczne/biezacezamowienia- publiczne/dostawy/. 3. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO: 3.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 3.1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin. 3.1.2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych. 3.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 3.1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”. 3.1.5. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celu określonego w pkt 3.1.3 tj. zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Po tym czasie z danych będziemy korzystać przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 3.1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 3.1.7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3.1.8. Posiada Pani/Pan: 3.1.8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 3.1.8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3.1.8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 3.1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 3.1.9. nie przysługuje Pani/Panu: 3.1.9.1.w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 3.1.9.2.prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 3.1.9.3.na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Informacje o wadium


Nie


Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
604 437 794
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła