Licytacja L-112-2009

Status: Zakończona

Ogłoszenie o zamówieniu L-112-2009 - Dostawa papieru kserograficznego

Dane zamawiającego

zamawiający, Izba Celna w Warszawie
Erazma Ciołka 14A
01-443, Warszawa

Numer ogłoszenia w BZP:

179172

Termin otwarcia licytacji:

2009-07-03 10:00:00.

I. Określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia

Dostatawa 22 000 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 100 ryz papieru kserograficznego formatu A3. Oferowany papier powinien charakteryzować się następującymi parametrami nie gorszymi niż: a) gramatura- 80 g/ m2 z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 536:1996 lub ISO 536, b) stopień białości - 168 CIE z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-ISO 11475:2002 lub ISO 11475, c) nieprzezroczystość - 92% zgodnie z ISO 2471:1998, d) grubość - 107 µm z tolerancją technologiczną ± 3 zgodnie z PN-EN 20534:1995 lub ISO 534:2007, e) gładkość/szorstkość metodą Bendtsena, średnia z obu stron - 160 ml/min z tolerancją ±50 zgodnie z PN-93/P-50166/02 (idt ISO 8791-4:1992) f) wilgotność - 3,8-5,3% zgodnie z PN -ISO 287:1994 lub ISO 287 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się na stronie www zamawiającego.

II. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne: Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl - nie jest wymagany podpis elektroniczny. Wykonawca, aby umożliwić Zamawiającemu dopuszczenie do udziału w licytacji, zobowiązany jest do przekazania zarejestrowanego w systemie loginu najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z ww. przeglądarek lub przeglądarką równoważną, podłączony do sieci Internet.

III. Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. W toku licytacji elektronicznej Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. 2. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę oferty brutto za całość zamówienia wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej, co najmniej o kwotę minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 500,00 zł. (słownie: pięćset zł). 7. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 8. Zamawiający przyjął za cenę wywoławczą brutto kwotę 255 000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy zł) 9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za cały przedmiot zamówienia. 10. Zamawiający zamyka licytację, gdy w ciągu 20 minut od otwarcia licytacji nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 20 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta.

IV. Minimalna wysokość postąpienia

500.00 PLN

V. Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

2009-06-15 11:00:00

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt.1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 2) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 uPzp, 4) spełniają wszystkie warunki i wymagania, które zostały określone w ogłoszeniu oraz opisie przedmiotu zamówienia i warunkach udziału w licytacji Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej.

VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

1.Wypełniony formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej 2. Aktualny na dzień otwarcia oferty odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 3. Pełnomocnictwo. W przypadku, gdy upoważnienie osoby podpisującej wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej oraz inne dokumenty nie wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa wystawioną przez osobę(y) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo w swej treści powinno bezpośrednio i jednoznacznie wskazywać na uprawnienie określonej osoby do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 1 do wniosku). Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. 5. Próbkę oferowanego papieru w ilości 1 ryzy (500 szt. kartek). Po zakończeniu postępowania próbka papieru może zostać zwrócona Wykonawcom, których oferty nie zostaną wybrane, na ich żądanie. 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowany papier parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia: a) informację producenta papieru zawierającą nazwę oraz parametry techniczne oferowanego papieru oraz kopie aktualnych certyfikatów ISO 9001 lub ISO 9002 oraz ISO 14001, b) potwierdzenie wydane przez producenta papieru o spełnianiu przez oferowany papier normy PN-EN ISO 9706:2001 (Informacja i dokumentacja - Papier przeznaczony na dokumenty - Wymagania dotyczące trwałości), c) oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do pokrycia kosztów wykonania ewentualnych analiz, w przypadku stwierdzenia niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do wniosku), d) oświadczenie Wykonawcy, że całość oferowanego przedmiotu zamówienia będzie jednorodna pod względem miejsca produkcji (ten sam producent) oraz, że oferowany przedmiot zamówienia pochodzi z produkcji nie wcześniejszej niż w 2009 roku (załącznik nr 2 do wniosku). 7. Oświadczenie Wykonawcy, że do rozwożenia papieru kserograficznego zostanie użyty samochód z windą (załącznik nr 2 do wniosku). 8. Oświadczenie Wykonawcy, że zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowania części nieodebranego przez Zamawiającego papieru, do końca I kwartału 2010 r. (załącznik nr 2 do wniosku). 9. Dokumenty składane są w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. 11. Zarówno wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej, jak i załączniki muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VIII. Termin związania ofertą

30 dni od dnia zamknięcia licytacji.

IX. Termin wykonania zamówienia

31/12/2009.

X. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

nie dotyczy

XI. Adres strony internetowej, na której został zamieszczony opis przedmiotu zamówienia

www.warszawa.ic.gov.pl

XII. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaja od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zaówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy: UMOWA NR IC- 2009 zawarta w dniu ............................................2009 roku w Warszawie pomiędzy Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A, 01-443 Warszawa, NIP: 524-031-10-50, REGON: 000143863 reprezentowanym przez: 1. 2. zwanym w dalszej treści umowy ODBIORCĄ a firmą , z siedzibą w przy ul. , wpisaną do KRS pod numerem , posiadającą NIP: .............................oraz REGON: reprezentowaną przez: 2. zwaną w dalszej treści umowy DOSTAWCĄ. Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zgodnie z ofertą z dnia ................................... § 1. PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem umowy jest dostawa do ODBIORCY 22 000 ryz papieru kserograficznego formatu A4 i 100 ryz papieru kserograficznego formatu A3, o parametrach zgodnych z podanymi w informacji producenta papieru zawierającej nazwę oraz parametry techniczne papieru, stanowiącej Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy. 2. Dostawca, w określonych przez Odbiorcę ilościach i terminach, dostarczy papier bezpośrednio do wskazanych przez Odbiorcę jednostek: 1) do Urzędu Celnego I w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 49, 2) do Urzędu Celnego II w Warszawie przy ul. Utrata 4, 3) do Urzędu Celnego III Port Lotniczy w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1, 4) do Urzędu Celnego w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 179, 5) do Urzędu Celnego w Pruszkowie przy ul. Przejazdowej 25, 6) do Urzędu Celnego w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 39a, 7) do Urzędu Celnego w Radomiu przy ul. Wrocławskiej 4, 8) do magazynu Izby Celnej w Warszawie przy ul. Erazma Ciołka 14A. 3. Dostawa zrealizowana zostanie na koszt DOSTAWCY. § 2. WARTOŚĆ UMOWY Wartość przedmiotu umowy Strony ustalają na kwotę zł netto + VAT, tj.: zł, co stanowi kwotę brutto zł (słownie: ). § 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Dostawca dostarczy przedmiot umowy sukcesywnie do końca grudnia 2009 r. 2. Pierwsza dostawa zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy. 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do nieodpłatnego przechowania części nieodebranego przez ODBIORCĘ papieru, do końca I kwartału 2010 roku. § 4. ZASADY ROZLICZEŃ 1. Rozliczenie należności za dostarczony towar następować będzie po zrealizowaniu dostawy każdej partii papieru na podstawie wystawionej przez DOSTAWCĘ faktury VAT, do której dołączona będzie kopia podpisanego przez upoważnione osoby ze strony ODBIORCY i DOSTAWCY, potwierdzenia odbioru ilościowego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 2. Zapłata należności dokonana będzie przez ODBIORCĘ przelewem na wskazane konto w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania faktury VAT wraz z kopią potwierdzenia odbioru. 3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY. 4. W przypadku zwłoki w dokonaniu płatności DOSTAWCA może obciążyć ODBIORCĘ ustawowymi odsetkami. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez DOSTAWCĘ lub odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ z winy DOSTAWCY, DOSTAWCA zobowiązuje się zapłacić ODBIORCY karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 6. W przypadku odstąpienia od umowy przez ODBIORCĘ, zobowiązuje się on zapłacić DOSTAWCY karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy. 7. W przypadku opóźnienia w realizacji partii zamówienia określonego przez ODBIORCĘ, DOSTAWCA zapłaci ODBIORCY karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej partii dostawy. 8. Ustalenie kar umownych, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 nie wyklucza uprawnień ODBIORCY i DOSTAWCY do żądania odszkodowania przekraczającego wysokości ww. kar na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. § 5. KONTROLA REALIZACJI DOSTAW 1. ODBIORCA będzie dokonywał kontroli poszczególnych partii dostaw. 2. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub braków ilościowych w dostawie, ODBIORCA zgłosi DOSTAWCY pisemną reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania dostawy. 3. DOSTAWCA zobowiązany jest wymienić towar na wolny od wad i uzupełnić braki ilościowe w dostawie w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia reklamacji. § 6. BADANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PAPIERU 1. ODBIORCA może zlecić na koszt DOSTAWCY przeprowadzenie badań dostarczonego papieru w celu potwierdzenia jego parametrów technicznych. 2. W przypadku stwierdzenia przez ODBIORCĘ (w wyniku przeprowadzonych badań) niezgodności między parametrami technicznymi dostarczonego papieru a parametrami określonymi w załączniku nr 1 do umowy, ODBIORCA może rozwiązać umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. § 7. WARUNKI OGÓLNE 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy muszą być zgodne z art. 144 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 4. Spory wynikłe pomiędzy Stronami z wykonania niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby ODBIORCY. 5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron. ODBIORCA DOSTAWCA

XIII. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące postępowania.

Postępowanie prowadzone jest w trybie licytacji elektronicznej (art. 74 uPzp). Licytacja będzie prowadzona na stronie: licytacje.uzp.gov.pl. Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano na stronie na której prowadzono licytację - licytacje.uzp.gov.pl

Informacje o wadium:

Wraz z zaproszeniem do udziału w licytacji, Zamawiający wezwie Wykonawców do wniesienia wadium w wysokości 6 000 zł. w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275). Poręczenie wystawione przez bank zagraniczny musi być potwierdzone przez bank krajowy. Wadium w formie pieniędzy należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego: Bank PEKAO S.A. VI O/Warszawa 20 1240 1082 1111 0000 0404 6507 Wadium w pozostałych akceptowanych formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 14A, w pokoju 520, V piętro, Wydział Logistyki Izby Celnej w Warszawie. Wadium winno obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni (od dnia zamknięcia licytacji). Termin wniesienia wadium upływa na jeden dzień przed dniem otwarcia licytacji, który zostanie podany w zaproszeniu.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej:

Upływa 2009-06-15 11:00:00

Termin zakończenia licytacji:

Upływa 20 minut po złożeniu ostatniego postąpienia.

Termin przekazania zaproszeń:

2009-06-25 07:53:00

Pobierz w formacie PDF

Infolinia

Infolinia techniczna:
(22) 852 60 80
Czynna w godzinach:
09:00 - 13:00

Wyszukiwarka:

Menu:

Aktualny czas:

Użytkownik:

Login:
Hasło:
Rejestracja
Nie pamiętam hasła